Olet täällä

Lake Promo Finland - The Lakepromo Project Information Package on Lake Management and Restoration Practices in Finland

2006

Pages: 63
Download: PDF

Up to one fifth of the lakes of Europe are in danger of becoming damaged. One cause for this is eutrophication which is a very common threat in many parts of Europe. According to statistics from 1999, there are about 1500 lakes facing restoration need in Finland.

In the Water Framework Directive which took effect in 2000, the European Union set guidelines for the management and restoration of water bodies. The objective of the Directive is to achieve a good ecological status of surface waters by 2015.

This publication is part of the European Lakepromo Project which aims at promoting the interaction of interested parties of water body restoration. An information package is compiled in each partner country to support co-operation and mutual learning. The Finnish information package focuses on the management and restoration of lakes which is the main theme in most Lakepromo countries.

Lake Promo Suomi - Tietopaketti järvien hoito- ja kunnostuskäytännöistä Suomessa

2006

Sivumäärä: 63 sivua
Ladattava versio: PDF

Jopa viidesosa Euroopan järvistä on vaarassa pilaantua. Pilaantumista aiheuttaa muun muassa rehevöityminen, joka on hyvin yleinen uhka eri puolilla Eurooppaa. Suomessakin oli vuonna 1999 tehtyjen laskelmien mukaan noin 1500 rehevöitynyttä järveä.

Euroopan Unioni asetti suuntaviivat vesistöjen hoidolle ja kunnostukselle vuonna 2000 voimaan astuneella vesipuitedirektiivillä. Direktiivin tavoitteena on pintavesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä.

Tämä julkaisu on osa eurooppalaista Lakepromo-hanketta, jonka tavoitteena on edistää vesistökunnostuksen eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Yhteistyön ja keskinäisen oppimisen tueksi hankkeessa kootaan jokaisesta partnerimaasta yhteisen rungon pohjalta tietopaketti. Suomalainen tietopaketti painottuu rehevien järvien hoitoon ja kunnostamiseen, mikä on pääteemana useimmissa Lakepromo-maissa.

Julkaisusarja: D
ISBN: 952-203-021-X (suomenkielinen)
ISSN: 1795-0848 (suomenkielinen)
ISBN: 952-203-035-X
ISSN: 1795-0848

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube