Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMAM9030
NimiTutkimus- ja kehittämismenetelmät
Nimi englanniksiResearch Methods
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tutkimus- ja kehittämistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija osaa arvioida aineistojen hankintamenetelmien soveltuvuutta eri tilanteissa. Hän osaa analysoida ja tulkita itsenäisesti laadullista ja määrällistä tutkimusaineistoa. Opiskelija osaa raportoida ja havainnollistaa tutkivan ja kehittävän toiminnan prosessia ja tuloksia. Hän osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön luotettavuutta. Opiskelija osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti tutkimus- ja kehittämistyössä.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
-tutkimuksen eettiset periaatteet ja tutkimuksen luotettavuus
-laadullisen ja määrällisen tutkimusaineiston kokoaminen ja analysointi
-laadullisten aineistojen dokumentoinnin ja käsittelyn tekniikat
-tilastollisten ohjelmistojen käyttö (esim. Webropol ja Excel)
-tutkivan ja kehittävän toiminnan raportointi.
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät, tentti, vertaisarviointi ja kokoava itsearviointi
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHEIKKILÄ Tarja 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
HIRSJÄRVI, S. ja HURME, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus.
HIRSJÄRVI, S., REMES, P. ja SAJAVAARA, P. 2013. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
OJASALO, K., MOILANEN, T. ja RITALAHTI, J. 2009. Kehittämistyön menetelmät, uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro Oy.
VILKKA, H. 2007. Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi.
VILKKA, H. 2007. Tutki ja mittaa. Helsinki: Tammi.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnotKirjastopalveluiden tuottamat tiedonhaun opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöMäkelä Pentti
Kesänen Anni

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube