Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LW19SM Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Wellness-liiketoiminta (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LXM8120
NimiTutkiva ja kehittävä toiminta
Nimi englanniksiResearch Methods
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tutkimus- ja kehittämistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija osaa arvioida aineistojen hankintamenetelmien soveltuvuutta eri tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita itsenäisesti laadullista ja määrällistä tutkimusaineistoa. Opiskelija osaa raportoida eri menetelmillä tehtyjä tutkimus- ja kehittämistöitä ja esittää niiden tuloksia havainnollisesti. Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön luotettavuutta. Opiskelija osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti tutkimus- ja kehittämistyössä.
Keskeiset sisällötLaadullisen aineiston hankinta, analyysi ja tulkinta. Määrällisen aineiston hankinta, tulosten analysointi ja tulkinta. Tilastollisten ohjelmistojen käytön perusteet. Tutkimuseettiset periaatteet. Tutkimuksellisen työn raportointi ja raportointikäytänteet.
SuoritustavatOpintojakso liittyy oman opinnäytetyön tekemiseen ja siihen kuuluu itsenäinen opiskelu verkossa, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja omaan opinnäytetyöhön sidottu oppimistehtävä.
ToteutustavatVerkko-opintojakso
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - Hylätty (0)
MateriaaliESKOLA, Jari ja SUORANTA, Juha. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere, Vastapaino
HEIKKILÄ, Tarja. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki, Edita.
HIRSJÄRVI, Sirkka, REMES Pirkko ja SAJAVAARA, Paula. 2013. Tutki ja kirjoita. Porvoo, Tammi.
KARJALAINEN, Leila JA KARJALAINEN, Juha. 2009. Tilastojen graafinen esittäminen. Ristiina, Pii-Kirjat Ky.
KOSKINEN, Ilpo, ALASUUTARI, Pertti ja PELTONEN, Tuomo. 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere, Vastapaino.
MENETELMÄOPETUKSEN TIETOVARANTO [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. . (Viitattu 4.11.2016)
OJASALO, Katri, MOILANEN, Teemu ja RITALAHTI, Jarmo. 2015. Kehittämistyön menetelmät, uudenlaista osaamista liiketoimintaan. WSOYpro Oy.
TUOMI, Jouni & SARAJÄRVI, Anneli. 2013. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki, Tammi.
Muu ilmoitettu ja opettajien laatima materiaali.
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöMäkelä Pentti
Kesänen Anni

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube