MAVA18S Ammattikorkeakoulututkintoon valmentava koulutus maahanmuuttajille

Koulutuksen lähtökohdat

Savonia-ammattikorkeakoulun valmentavaan koulutukseen maahanmuuttajille kuuluvat B1.2-tason suullinen ja kirjallinen suomi -opintojaksot, työkokeilu sekä pääsykoevalmennus. Kursseilla opiskellaan esimerkiksi suomalaisia sanontoja, puhekielen ilmauksia, työelämän sanastoa ja kielenkäyttöä eri tilanteissa sekä keskitason kielioppia.

Mavasuomeen osallistuu osallistuu yleensä henkilöitä, jotka haluavat opiskella Suomessa korkeakoulututkinnon.Mavasuomeen voi osallistua myös työssä olevia suomen kielen lisäoppia haluavia henkilöitä. Myös Savonian omat tutkinto-opiskelijat voivat ottaa Mavasuomen kursseja (lähinnä suullinen tai kirjallinen suomi).

Eri alojen ammattilaiset tai eri aloista kiinnostuneet kohtaavat koulutuksessa ja opiskelevat ammattisanastoa omalta nykyiseltä tai tulevaisuuden alaltaan. Opintojen aikana varmuus omasta uravalinnasta kasvaa.

Savonian suomen opintoja voi opiskella missä vain tilassa, jossa on käytössä tietokone tai hyvä älypuhelin.
Osassa opintoja on hyvä olla käytössä mikrofoni ja webkamera sekä kuulokkeet.
Myös Savonian kampusten tiloja ja laitteita Kuopiossa, Varkaudessa tai Iisalmessa voi käyttää.

Osaamistavoitteet

Yleinen ja ammatillinen kielitaito kehittyvät opinnoissa. Harjoittelet suomen kieltä keskitasolla. Sinun ymmärrys suomalaisesta kulttuurista, opiskeluista, työelämästä ja yhteiskunnasta paranevat. Opintojen aikana opiskelet ammattialan kieltä ja alan toimintakulttuuria
esimerkiksi internetissä, keskusteluharjoituksissa ja työpaikalla työkokeilussa.

Opinnoissa sinun suomen kielen taidot paranevat niin, että opiskelu korkeakoulussa ja työskentely Suomessa on sujuvaa. Saat opinnoissa vinkkejä opiskeluun opiskelutekniikoista ja pääsykokeista suomalaisessa korkeakoulussa. Opintojen jälkeen osaat kirjoittaa korkeakouluopintoihin kuuluvia, suppeita raportteja tai pieniä kirjallisia tekstejä töissä.

Työkokeilussa opit parhaiten ammattialan kieltä tai voit valita työkokeilupaikan alalta, johon haluat tutustua. Työkokeilusta ei makseta palkkaa.
Opiskelija yrittää hankkia työkokeilupaikan itse,mutta voi saada siihen apua opettajalta.

Opinnot eivät anna suoraa opiskeluoikeutta eivätkä lisäpisteitä opiskelijavalintaan.
Todistusta ei voi rinnastaa YKI-todistukseen.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 20 opintopistettä.
Se on jaettu neljään 5 opintopisteen osakokonaisuuteen.
Voit suorittaa kaikki opintojaksot tai vain osan niistä.
Opiskelijan työ koostuu mm. verkkoluennoista, itsenäisestä opiskelusta Moodlessa ja
muissa internet-ympäristöissä sekä keskusteluista / chat-keskusteluista.
Opinnot ovat maksuttomat.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Opintokokonaisuudet ovat käytännönläheisiä.
Opit ammattisanastoa ja -kieltä eri aloilta kaikissa opintojaksoissa.
Opit puhumaan ja kirjoittamaan oman ammattialan kieltä.
Opit ja kertaat keskitason kielioppia.
Osallistut alan seminaariin tai tapahtumaan ja sinua kiinnostavalle korkeakoululuennolle.
Voit osallistua myös tutkinto-opiskelijoiden kanssa simulaatioihin.

Opintojen alussa sinulle tehdään HOPS eli
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
Se auttaa sinua pääsemään sinun omiin opiskelutavoitteisiin.
Vastaat itse opintojen etenemisestä.
Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja
tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Koulutuksen toteutus

Koulutuksessa opiskellaan kielioppia, kulttuuria ja
tutustutaan suomalaiseen työelämään ja opiskeluun suomalaisessa korkeakoulussa.

Koulutus on ammattikorkeakoulun avointa opiskelua.
Voit suorittaa yhden, kaksi, kolme tai neljä opintojaksoa.
Kaikki opinnot järjestetään etäopiskeluna,
paitsi työkokeiluun kuuluu 14 päivää harjoittelua työpaikassa.
Etäopiskelussa osallistut verkkoluennoille sekä
teet itsenäisiä tehtäviä yksin ja ryhmissä
ja internet-harjoituksia.

Voit opiskella esimerkiksi iltatyön ohella,
koska verkkoluennot ovat päiväaikaan.
Voit olla mukana verkkoluennolla omalla koneella tai älypuhelimella missä vain.
Kotona opiskelet Moodlessa ja internet-palveluissa.

Voit mahdollisesti opiskella työttömänä.
Opiskelu on sivutoimista,
eli sitä on etäopiskelu mukaan lukien noin 24 tuntia viikossa
ja noin neljä opintopistettä kuukaudessa.
Kielitaidon tulee olla noin tasolla B1.1 ennen Mavasuomi-koulutusta.


Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
3 MVK1 Ammattikorkeakoulututkintoon valmentava koulutus maahanmuuttajille, 20 op
4 MVK10 Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso 5              
4 MVK20 Työkokeilu 5              
4 MVK30 Suullinen suomen kieli, B1.2-taso 5              
4 MVK40 Pääsykoevalmennus   5            

Opintojaksokuvaukset

3 MVK1 Ammattikorkeakoulututkintoon valmentava koulutus maahanmuuttajille, 20 op

Laajuus
20 op
Osaamistavoitteet
Sinun yleinen ja ammatillinen kielitaito ja ymmärrys suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta paranevat koulutuksessa. Opiskelet ammattialan kieltä ja toimintakulttuuria työpaikassa sinua kiinnostavalla alalla. Koulutuksessa sinun suomen kielen taidot paranevat niin, että voit myöhemmin opiskella korkeakoulussa ammattiin (noin B2-taso) tai pärjäät hyvin työssä Suomessa.
Keskeiset sisällöt
B1.2 suullinen suomen kieli 5 op B1.2 kirjallinen suomen kieli 5 op Pääsykoevalmennus 5 op Työkokeilu 5 op
Suoritustavat
Kuullun ja tekstin ymmärrysharjoitukset, puhe- ja kirjoitusharjoitukset, asiantuntijaesitys, kirjalliset raportit, työkokeilu omalla alalla (14 pv), itsearviointi ja vertaisarviointi.
Arviointiasteikko
Materiaali
Opettajan S2-oppimateriaali, suomalainen kirjallisuus sekä internet-lähteet.
Edeltävät opinnot
Noin toimiva peruskielitaito B1.1
Yhteyshenkilö
Raatikainen Kukka-Maaria


4 MVK10 Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - viestiä suppeasti kirjallisesti oman alan ja työelämän viestintätilanteissa, - hankkia ja välittää olennaisia tietoja kirjallisesti suomen kielellä, - lukea, analysoida, selostaa ja tiivistää erilaisia tekstejä, - ilmaista ja perustella omia mielipiteitä, - käyttää lähdekritiikkiä ja keskeisimpiä lähdemerkintätapoja, ja - käyttää keskitason kielioppia ja sanontoja.
Keskeiset sisällöt
- kirjoittamistaidot - tekstinymmärrystaidot - suomalainen kirjallisuus - opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto - korkeakouluopintojen hakuvaiheen ja työelämän kieli - keskitason (YKI 3-4) kielioppi
Suoritustavat
Verkkoluennot, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen harjoitukset, itsearviointi, vertaisarviointi, projektimainen ryhmätyö. Opiskelija voi suorittaa yhden yksittäisen opintojakson tai koko 15 opintopisteen kokonaisuuden. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kokonaan etäopiskeluna.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Vähintään B1.1-tason kielitaito. Ei edellytä YKI-testitulosta.
Yhteyshenkilö
Raatikainen Kukka-Maaria


4 MVK20 Työkokeilu

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - hakea ja päästä itseä kiinnostavan alan työhön palkattomaan työkokeiluun, - hankkia tietoa suomalaisesta työ- ja toimintakulttuurista, - raportoida opittuja asioita kirjallisesti, - keskustella ammattialan asioista työkavereiden kanssa ja - valita oman tulevaisuuden alan/opiskelupaikan tai työpaikan.
Keskeiset sisällöt
- työkokeilupäivät (14 kpl) - työkavereiden haastattelut - työkokeiluraportti - työelämä ja -kulttuuri Suomessa
Suoritustavat
Verkkoluennot, suomalaiseen työkulttuuriin liittyvät harjoitukset, keskustelutehtävät verkossa, 14 päivän työkokeilu ja opettajan vierailu työpaikassa / ZOOM-yhteys, työkokeiluraportti ja etäkeskustelutilaisuus. Opiskelija voi suorittaa yhden yksittäisen opintojakson tai koko 15 opintopisteen kokonaisuuden. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kokonaan etäopiskeluna.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Vähintään B1.1-tason kielitaito. Ei edellytä YKI-testitulosta.
Yhteyshenkilö
Raatikainen Kukka-Maaria


4 MVK30 Suullinen suomen kieli, B1.2-taso

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa: - puhua ja ääntää keskitason suomen kieltä - käyttää sopivaa suomen kieltä vaihtelevissa tilanteissa - käyttää itseä kiinnostavan alan sanastoa ammatin vaatimisissa eri tilanteissa ja - selittää suomen kulttuurin vaatimuksia arjessa, opinnoissa ja työssä.
Keskeiset sisällöt
- esittäytyminen ja hissipuhe omasta osaamisesta - asiantuntijaesitykset - kokoukset, neuvottelut ja työhönottohaastattelut - työnhakuun valmistatauminen - mahdollisuus osallistua tutkinto-opiskelijoiden simulaatioihin
Suoritustavat
Verkkoluennot, puhumisen ja kuullun ymmärtämisen harjoitukset, asiantuntijaesitys, työnhakumateriaalit, itsearviointi, vertaisarviointi. Opiskelija voi suorittaa yhden yksittäisen opintojakson tai koko 15 opintopisteen kokonaisuuden. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kokonaan etäopiskeluna.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Vähintään B1.1-tason kielitaito. Ei edellytä YKI-testitulosta.
Yhteyshenkilö
Raatikainen Kukka-Maaria


4 MVK40 Pääsykoevalmennus

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - toimia Savonian oppimis- ja toimintaympäristössä - käyttää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja - arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja oppimistapojaan - käyttää kirjoitusohjelmaa (Word) ja esitysohjelmaa (PPT) - valmistautua korkeakoulujen pääsykokeisiin ja - joitakin asiakirjoittamisen ja raportoinnin sääntöjä.
Keskeiset sisällöt
- henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman laatiminen - keskeisimpiin työssä ja opinnoissa tarvittaviin tietojärjestelmiin tutustuminen - pääsykoekäytäntöihin tutustuminen - pääsykokeisiin harjoitteleminen käytännössä - Savonian raportointiohjeet ja asiakirja-asettelu
Suoritustavat
Verkkoluennot, harjoitustehtävät. Opiskelija voi suorittaa yhden yksittäisen opintojakson tai koko 15 opintopisteen kokonaisuuden. Opiskelija voi suorittaa opintojakson kokonaan etäopiskeluna.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Edeltävät opinnot
Vähintään B1.1-tason kielitaito. Ei edellytä YKI-testitulosta.
Yhteyshenkilö
Raatikainen Kukka-Maaria


Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.