Olet täällä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € (alv 10%)
Haku koulutukseen: 1. - 20.10.2019
Koulutuksen ajankohta: 27.1.2020 - 30.4.2021 

Tule kouluttautumaan Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutukseen, joka perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansallisesti asetettuihin palliatiivista hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana palliatiivisen hoidon asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä. Koulutuksen osaamistavoitteiden tason määrittelyssä on hyödynnetty kansallisten tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä (HE 204/2016). Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on asemoitu EQF/NQF-tasolle 6.

Koulutusesite >>

Kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Tavoitteet 

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuasi

 • hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimit palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea
 • arvioit ja kehität omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Sisältö

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja sen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden avulla syvennät omaa asiantuntijuuttasi

 1. Moduuli: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi
 2. Moduuli: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito
 3. Moduuli: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö
 4. Moduuli: Vapaasti valittava kokonaisuus

Katso opetussuunnitelma >>

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, itsenäistä työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, tehtäviä ja verkko-opiskelua. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhdessä 18 ammattikorkeakoulun sekä työelämän kanssa.

Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti koulutuksen järjestäjälle. Saadakseen todistuksen opiskelijan on osallistuttava lähipäiviin ja suoritettava annetut tehtävät niin, että hän saavuttaa asetetut osaamistavoitteet.

Ajankohta

27.1.2020 - 30.4.2021

Lähiopiskelupäivät:

 • Orientaatiopäivä vko 5 (vko 6 verkko-ohjaus) 
 • 1. Moduuli: vko 5, vko 12 
 • 2. Moduuli: vko 12, vko 21, vko 35, vko 38 
 • 3. Moduuli: vko 45 (2 pvää), vko 4 (2 pvää) 
 • 4. Moduuli: Symposiumpäivä vko 15

Hinta

1500 € / osallistuja (alv 10%)
Laskutus kahdessa erässä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 1. – 20.10.2019 välisenä aikana. Hakuaika päättyy 20.10.2019 klo 15.00.

Hakulomakkeella hakijalta kysytään mahdollisista aiemmista palliatiivisen hoidon koulutuksista. Mikäli hakija on suorittanut palliatiivisen hoidon koulutuksia, hän voi hakea koulutukseen AHOT-menettelyn (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) kautta. Hakeminen tapahtuu siten, että hakulomakkeella hakija peilaa omaa osaamistaan Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan. Hakija reflektoi, mitä osaamista hänelle on kertynyt aiemmin, esimerkiksi eri ammattikorkeakoulujen järjestämien erikoistumisopintojen kautta sekä mitkä sisällöt eivät nousseet erikoistumisopinnoissa esille. Hakemus sisältää siten kirjallisen selvityksen hakijan omasta osaamisesta sekä työ- ja koulutodistukset. AHOT-menettelyssä huomioidaan enintään 5 vuotta vanha ammattikorkeakoulussa suoritettu (EQF6-tason) koulutus. AHOT-kanavan kriteerit täyttävä hakija suorittaa koulutuksessa vaihtoehtoisesti joko Asiantuntijuuden kehittäminen työtä opinnollistamalla (5 op) tai Asiantuntijuuden kehittäminen teoriaan syventymällä (5 op) opintojakson, jotka sisältävät valtakunnallisen tentin. Koulutuksen hinta on tällöin 300 €.

Laajaan AHOT-menettelyyn sopivat koulutukset:

 • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon erikoistumisopinnot 30 op (EQF/NQF 6, ammattikorkeakouluopinnot)
 • Palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op (EQF/NQF 6, ammattikorkeakouluopinnot)
 • Palliatiivisen hoidon oppisopimuskoulutus 30op (EQF/NQF 6, ammattikorkeakouluopinnot)

Mikäli hakija ei täytä AHOT-menettelyn kriteerejä, hän voi hakea koulutukseen ns. normaalivalinnan kautta. Hakulomake ohjaa hakijaa vastaamaan tarpeellisiin kysymyksiin.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 30.10.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen 8.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Eeva-Riitta Ylinen, eeva-riitta.ylinen@savonia.fi, 044 785 6467

Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen (verkkosivu)

* Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube