Olet täällä

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan terveydenhoitajaksi

1.

Monien mahdollisuuksien kehittyvä ala

Laboratiorioala tarjoaa mielenkiintoisia haasteita ja mahdollisuuksia.

2.

Kansainvälisyys

Lähde vaihtoon tai opiskele kansainvälisten opiskelijoiden kanssa omalla kampuksellasi.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Laajuus: 240 opintopistettä, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 20 (ensikertalaisille 16)

Koulutuksen tavoite

Terveydenhoitajaksi valmistuttuasi olet valmis toimimaan asiantuntijana hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön alueilla. Koulutuksen aikana hankit vahvat kliinisen hoitotyön / terveydenhoitotyön perustiedot ja -taidot sekä hyvät vuorovaikutus‐ ja yhteistyötaidot.

Alan ammattilaisena osaat ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ‐ ja muiden yhteisöjen, väestön sekä ympäristön terveyttä. Osaat ehkäistä sairauksia ja vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa sekä kykyä elää terveellisesti. Terveydenhoitajan asiantuntijuudessa korostuvat kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus.

Valmistuttuasi hallitset taidot, jotka osoittavat potilaan ja asiakkaan hoidon hallintaa, kykyä soveltaa tietojasi ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan hoitotyössä monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemisessa.

Koulutuksen aikana opit johtamaan ammatillista työskentelyä tai hankkeita ja työskentelemään terveydenhoitotyön / hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Opit arvioimaan oman osaamisesi lisäksi myös yksittäisten henkilöiden ja ryhmien osaamista ja kehittämistä. Opit soveltamaan, arvioimaan ja analysoimaan terveydenhoitotyön / hoitotyön osaamistasi erilaisissa hoitotyön tilanteissa, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn terveydenhoitotyön / hoitotyön asiantuntijana kotimaassa ja ulkomailla. Terveydenhoitajana / sairaanhoitajana sinulla on valmius jatkuvaan oppimiseen, osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä terveydenhoitotyön / hoitotyön että alan ulkopuoliselle yleisölle, kykenet itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin ja englannin kielellä.

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 29.10. - 1.11.2019 välisenä aikana ja hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä. Hakija voi itse valita valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Lisätietoa AMK-valintakokeesta ja ohjeet erityisjärjestelyjen hakemiseen löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus
 • bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Pääaineen valinta

Haku tapahtuu suoraan terveydenhoitajan tutkinto-ohjelmaan.

Kaikki terveydenhoitajaopiskelijat laativat opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan mm. aiemmat opinnot ja työkokemus. Suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain.

Pätevyys

Terveydenhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö.

Terveydenhoitajaopiskelijat saavat valmistuttuaan kaksi tutkintonimikettä: terveydenhoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa valmistuneet hakemuksesta sekä terveydenhoitajina että sairaanhoitajina. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset. Sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EY ja eurooppalaisten tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, 2006).

Koulutuksen sisältö

Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Opiskelussa käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä mm. taitopajoja ja simulaatioita. Terveydenhoitajan / sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman toteutuksen periaatteita ovat käytännön ja teoriaopetuksen vuoropuhelu, lähiopetus sekä yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäinen opiskelu ja oppiminen erilaisissa asiantuntijakulttuureissa. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija.

Opiskelusi ensimmäisenä vuonna opit tarkastelemaan ihmistä kokonaisuutena sekä hoitotyötä ja terveyden edistämistä. Opit käyttämään perustietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta harjoitellessasi hoitotyötä.

Toisena opiskeluvuonna opit käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisen hoitotyön toiminnoissa. Perioperatiivinen hoitotyö käsittää leikkausta edeltävän sekä leikkauksen aikaisen ja jälkeisen hoitotyön. Harjoittelun avulla opit myös soveltamaan ja laajentamaan tietoa lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöstä sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Kolmantena opiskeluvuonna osaat soveltaa ja analysoida tietoa ikääntymisestä ja erityisryhmien asiakkaiden tarpeista sekä osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaat arvioida hoitotyön kehittämistarpeita, suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja hoitotyön uudistamiseksi ja kehittämiseksi. Osaat soveltaa opiskelun aikana hankkimaasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoutta opinnäytetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Neljännen opiskeluvuoden teemana on terveydenhoitotyön kehittyvä asiantuntija, jolloin opiskelija soveltaa osaamistaan terveydenhoitotyön erilaisissa toimintaympäristöissä (60 op). Opintoja ovat esim.:

 • Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
 • Lapsen, koululaisen ja perheen terveydenhoitajatyö
 • Opiskelijan ja nuoren terveydenhoitajatyö
 • Työikäisen terveydenhoitajatyö ja työterveyshuolto
 • Terveydenhoitajatyön kehittäminen

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu sisältyy kaikkiin vuositeemoihin.

Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi myös opintojen aikana. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi oman organisaation haasteisiin liittyen, jos teet opinnäytetyön omalle työpaikallesi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.

b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.

c) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset / tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Opinnäytetyöskentelyn tukena ovat tutkimus- ja kehittämistyön menetelmäopinnot sekä opinnäytetyön työpajat ja seminaarit.

Uramahdollisuudet

Terveydenhoitajana voit työskennellä äitiys‐ ja lastenneuvolassa, rokotuspoliklinikalla, koulu‐ ja opiskeluterveydenhuollossa, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolassa, työterveyshuollossa, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja kotihoidossa/kotisairaanhoidossa sekä erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, sekä koulutus‐ ja projektitehtävissä. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Kansainvälistyminen

Voit opiskella opintojen eri vaiheissa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista sekä ulkomailla erilaisissa alan kohteissa että omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla tuutorina ja / tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä.

Vaihtokohteita on Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa esimerkiksi Belgia, Liettua, Englanti, Espanja, Itävalta, Kenia, Namibia, Mosambik, Shanghai, Slovakia, Slovenia, Thaimaa, Australia, Kanada, Kiina ja Intia.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat yhdessä ratkaisevat käytännöstä nousevia erityyppisiä tehtäviä. Opiskelija suorittaa osan opinnoistaan erilaisissa työelämälähtöisissä hankkeissa ja projekteissa.

Tutkimuksen painopisteet

Savonia-ammattikorkeakoulussa on nimetyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan painoalat. Terveydenhoitajan / sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy soveltavan hyvinvointiteknologian alueelle.

Jatko-opintomahdollisuudet

Terveydenhoitajan urakehitystä tukevat ja mahdollistavat erilaiset lisä-, jatko- ja täydennyskoulutukset. Terveydenhoitaja voi jatkaa opintojaan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Terveydenhoitajan tutkinto on suomenkielinen tutkinto. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja. Lisäksi yksittäisiä opintojaksoja toteutetaan englannin kielellä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube