Olet täällä

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan sosionomiksi

1.

Hyvää työtä

Pääset aidosti oppimaan hyvinvointipalvelujen kehittämistä.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.


3.

Työelämäläheisyys

Savonissa pääset soveltamaan oppimaasi työelämäympäristössä jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Lähiopetuspäivät, kevät 2019: 16. - 18.1., 30.1. - 1.2., 13. - 15.3., 10. - 12.4. ja 15. - 17.5.2019. Lisäksi Zoom-opetuspäivät 25.1., 15.2., 25.2., 29.3. ja 24.5 klo 8-16.
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Savoniassa sosionomikoulutuksen aikana saat asiantuntevan ja työelämän tarpeisiin vastaavan osaamisen. Sosionomit ovat hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjiä elämänkaaren eri vaiheissa. Valmistuttuasi osaat uudistaa hyvinvointipalveluja, ja kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Toimit mm. lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä erilaisissa arjen haasteissa.

Sosionomina tunnet hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sosiaaliohjauksen ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Sosionomien erikoisosaaminen liittyy elämänkaaren eri vaiheisiin, asiakasryhmiin sekä työmenetelmiin. Varhaiskasvatuksessa sosionomit toimivat lasten kasvun ja kehityksen sekä perheiden hyvinvoinnin tukena. Palvelurakenteet ja työkäytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Eri palvelualojen toiminnalliset rajat hämärtyvät, ja palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin. Sosionomina osaat ennakoida tulevaisuuden muutoksia, ja haluat olla mukana tuottamassa ja kehittämässä palveluja. Osaat myös toimia digitaalisessa toimintaympäristössä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta perustuu valintakokeeseen, joka koostuu valintakurssista ja henkilökohtaisesta haastattelusta. Opiskelijavalinta tehdään valintakurssin ja haastattelun yhteispisteiden perusteella.

Valintakurssi on 2 op laajuinen sosionomiopintoihin sisältyvä opintojakso. Valintakurssi tehdään 8. - 22.10.2018 välisenä aikana Moodle verkko-oppimisympäristössä. Kurssi avautuu 8.10.2018 klo 9.00 ja sulkeutuu 22.10.2018 klo 15.00.

Hakuajan päättymisen jälkeen, viikolla 39 kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet Savonian käyttäjätunnuksen hakemisesta sekä Moodleen kirjautumisesta. Hakijalla tulee olla verkkopankkitunnukset, jotta hän voi hakea Savonian käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Valintakokeen molemmat osiot (valintakurssi ja haastattelu) on suoritettava hyväksytysti voidakseen tulla valituksi (maksimi 60 pistettä). Valintakurssin maksimipistemäärä on 30 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta tulos on hyväksytty. Haastatteluun kutsutaan valintakurssin hyväksytysti suorittaneista paremmuusjärjestyksessä 100 hakijaa. Henkilökohtaiset haastattelut ovat 1. - 2.11.2018. Haastattelun maksimipistemäärä on 30 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavat 2 op:n valintakurssin sisällytettyä sosionomitutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat valintakurssin hyväksytysti, saavat todistuksen suorituksesta.

Hakukohde ei ole mukana sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin ja haastattelun tulos muihin hakukohteisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa sosionomiopinnoissa ei tehdä, mutta ammattiopintojen kautta voit suunnata opintojasi mielenkiintoasi ja urasuunnitelmiasi tukeviksi. Voit valita opintoja varhaiskasvatukseen tai palveluohjaukseen. Voit valita Savonian opintotarjottimelta myös liiketalouden /yrittäjyyden opintoja ylimääräisinä opintoina, mikäli tavoitteenasi on yrittäjyys.

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli  HOPSin, joka tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä, mutta toki henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin. Yhdessä henkilöstömme kanssa käyt myös läpi aikaisemmin hankitun osaamisesi (AHOT) erilaisin menetelmin.

Pätevyys

Sosionomikoulutuksen tuottama tutkintonimike ammattikorkeakoulutuksessa on sosionomi (AMK). Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005). Opintojen tulee olla yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset (Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.7.2005/608). Opintojesi aikana voit halutessasi hankkia kelpoisuuden lastentarhanopettajan (LTO) tehtäviin. Mikäli varhaiskasvatukseen liittyvä uusi lainsäädäntö tulee nyt esitetyssä muodossa voimaan, olet kelpoinen työskentelemään varhaiskasvatuksen opettajana sekä varhaiskasvatuksen sosionomina, jos sinut on hyväksytty opiskelemaan ennen 1.8.2019 ja valmistut 31.7.2023 mennessä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista. Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelija hankkii perusosaamisen sosiaali-, varhaiskasvatus- ja terveysalan toimintaympäristöstä, asiakkuudesta ja omasta oppijuudestaan. Opiskelija omaksuu reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattieettiset periaatteet. Toisena vuonna opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen ja sosiaaliohjauksen ohjaustehtävään, sosiaalialan moninaiseen asiakastyöhön ja palveluihin. Kolmantena ja neljäntenä vuonna opiskelija syventää ammatillista osaamistaan varhaiskasvatuksen ja palveluohjauksen osaajana sekä hankkii, soveltaa ja syventää tutkimuksellista kehittämisosaamistaan, osallistavaa yhteiskuntaosaamistaan sekä johtamisosaamistaan.

Monimuoto-opetuksessa vaihtelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot, projektit ja ammattitaitoa edistävät harjoittelut. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua ja toteutuvat vuosittain kymmenen viikon jaksoina (yhteensä 3x15 op). Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lähiopetus toteutuu keskimäärin 3-5 päivänä kuukaudessa ja tämän lisäksi 1-2 päivää kuukaudessa läsnäoloa vaativana etäopetuksena. Opintojen alkaessa opiskelija laatii yhdessä oman opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen.

Monimuoto-opiskelu on mahdollista työn ohessa, mutta vaatii joustavuutta sekä opiskelijalta että työnantajalta.

Opinnot toteutetaan tutkivan oppimisen periaatteella. Opiskelussa ja oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta, jotka ovat sosionomin ammatissa keskeistä osaamista. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta paljon itsenäistä opiskelua yksin sekä pienryhmissä lähipäivien välillä hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä.

Opintojen rakenne

Sosionomin opinnot ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä.

 • Perusopinnot 30 op
 • Ammattiopinnot: kaikille pakolliset 110 op
 • Syventävät ammattiopinnot 15 op: varhaiskasvatuksen osaaja ja palveluohjauksen osaaja tai syventävät ammattiopinnot voivat olla myös yhdistelmäerilaisista vaihtoehdoista (esim. Yrittäjyyteen suuntaavat opinnot)
 • Ammatillinen harjoittelu 45 op: Kolme 15 op harjoittelua toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä sekä kehittämisprojekteissa. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.
 • Opinnäytetyö 15 op
 • Valinnaiset opinnot 10 op

Opintojen rakenne Sosionomi

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyön voit tehdä parityönä, ryhmässä tai poikkeustapauksessa yksin. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö tai koostettu opinnäytetyö. Alla on esitelty tarkemmin eri vaihtoehtoja:

 • Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi‐ tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
 • Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
 • Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit).
 • Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Sosionomiksi valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus työskennellä palveluohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi koulu, nuorisotyö, päiväkeskus ja erilaiset asumisyksiköt, lastensuojelun toimipisteet tai yksiköt, työvoimahallinto, kansaneläkelaitos, kriminaalihuolto, järjestöt, vakuutuslaitokset sekä hoiva- ja palveluyritykset, päiväkoti. Sosionomi voi toimia asiantuntijana, esimiehenä tai kehittämis- ja esimiestehtävissä moniammatillisesti verkostoituneissa tehtävissä ja sosiaali- sekä terveyspalveluissa.

Tehtävänimikkeitä

 • Sosiaaliohjaaja
 • Palveluohjaaja
 • Lastentarhanopettaja
 • Lastensuojelulaitoksen ohjaaja / johtaja
 • Koulukuraattori
 • Perhepäivähoidon ohjaaja
 • Perhetyöntekijä
 • Työvoimaneuvoja
 • Asumispalvelun ohjaaja / vastaava ohjaaja
 • Vammaispalvelun ohjaaja
 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Projektipäällikkö, -sihteeri, -työntekijä
 • Päivä- tai työtoiminnan ohjaaja
 • Kotihoidon ohjaaja
 • Nuorisotyöntekijä
 • Toiminnanohjaaja
 • Järjestötyöntekijä

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymisen voit aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa sosionomin opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista. Vaihtokohteita ovat mm. Irlanti, Englanti, Australia, Espanja, Tanska, USA, Thaimaa, Kenia, Tansania ja Venäjä.

Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat. Kulttuurisia taitoja voit opiskella toimimalla tuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille tai toimimalla vaikkapa alueen maahanmuuttajayhteisöissä.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa 60 op englannin kielellä oman opiskelusuunnitelmasi mukaisesti.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Se yhdistää laadukkaan koulutuksen sekä työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä edistetään erilaisissa oppimisympäristöissä, mahdollistamalla monimuotoinen, aikaan ja paikkaan sitomaton ympärivuotinen opiskelu sekä hyödyntämällä laajasti työn opinnollistaminen. Erilaiset opintojaksoihin liittyvät projektiopinnot tehdään työelämästä tulleisiin toimeksiantoihin samoin kuin eri opintojaksojen oppimistehtäviä on mahdollista tehdä työelämäkontekstissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sosionomitutkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa opiskelua ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (YAMK). Lisäksi sosionomeille on tarjolla laajasti täydennyskoulutusta. Voit hakeutua opiskelijaksi myös yliopistoon esimerkiksi sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan tai sosiaalipsykologian pääaineopintoihin.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube