Olet täällä

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito, monimuotototeutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan YAMK-tutkintoon

1.

Ala on murroksessa

Nyt on oikea aika vahvistaa osaamista YAMK-koulutuksella.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito
Tutkintonimike: Ensihoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Koulutuksen laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Lähiopetuspäivät: 7 lähiopetuspäivää kevätlukukaudella 2021. Katso tarkemmat tiedot kohdasta "Koulutuksen sisältö"
Aloituspaikat: 15

Koulutuksen tavoite

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on haavahoidon laaja-alaisen erikoisosaamisen kehittäminen terveysalalla. Tutkinto-ohjelma tuottaa opiskelijalle valmiuksia kehittää haavahoitoa ja toimia haavahoidon asiantuntijana sekä kouluttajana terveydenhuollon organisaatioissa.

Opiskelijatarinoita

Jenna Olkkonen

Jenna Olkkosen kipinä haavanhoitoon syttyi viimeisessä harjoittelussa ennen valmistumista. Vakituinen sairaanhoitajan pesti löytyi heti Helsingistä ja Jenna onkin päässyt työssään näkemään ja kehittämään alaa monipuolisesti. Kun Jenna kuuli Hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito (YAMK) –koulutuksesta, tiesi hän heti, että koulutus olisi hänen juttunsa ja toisi lisää työkaluja perehtyä haavanhoidon digitalisaation kehittämiseen.

Jenna Olkkonen

Lue lisää >>

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2020). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 23.9.2020 klo 15:00 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävä julkaistaan Savonian nettisivuilla 2.9.2020. Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 23.9.2020 klo 15:00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. 

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Kliininen asiantuntija, haavahoito YAMK tutkinnon tuottama osaaminen antaa valmiudet toimia haavapotilaan hoito- ja palveluketjun kehittämisen suunnittelu- ja koordinaatiotehtävissä sekä kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilasia näyttöön perustuvassa ja vaikuttavassa haavahoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2,5 - 3 vuodessa.

Kevään 2021 alustavat lähipäivät: Aloituspäivät (2 päivää) viikolla 2. Tämän lisäksi:

  • Näyttöön perustuva haavahoito: lähipäivät 12-13.2, 16.4 ja 21.5 klo 8-16, lisäksi 10.4 ZOOM klo 8-16
  • Opinnäytetyöwebinaarit ZOOM 19.4 klo 8-12 ja 24.5 klo 8-12

Opintojen rakenne

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä, joka koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (30 op), alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Alakohtaisia asiantuntijuusopintoja ovat:

  • Näyttöön perustuva haavahoito 10 op
  • Asiakkaan ja hänen läheistensä opettaminen, ohjaaminen ja omahoidon tukeminen haavahoidossa 5 op
  • Konsultointi ja henkilöstön koulutus haavahoidossa 10 op
  • Evidence-base and effectiveness in wound care 5 op

Opintojen alussa valitset yhteisistä ja muiden yamk-tutkintojen asiantuntijuusopinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisesti. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaa ja tukee henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opintojen rakenteeseen voit tutustua alla olevan kuvion kautta. 

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi työelämäläheisesti, joka mahdollistaa sinulle verkostoitumisen oman alasi tai muiden alojen asiantuntijoiden ja työnantajien kanssa jo opintojen aikana. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita.

Opinnäytetyön sisältö palvelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämistä ja tukee työpaikkasi tai yhteistyöorganisaation strategisia tavoitteita.

Opinnäytetyön suoritustapa voi olla esimerkiksi kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, projekti.

Uramahdollisuudet

Asiantuntijakoulutuksen jälkeen sinun on mahdollista työskennellä alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä moniammatillisissa työyhteisöissä ja yrityksissä. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksen tuottama osaaminen täyttää haavahoitajan auktorisoinnin edellyttämät korkeakoulutasoiset haavahoitoon liittyvät opinnot.

Tehtävänimikkeitä ovat mm.

  • Hoitotyön kliininen asiantuntija
  • Haavahoitaja

Kansainvälistyminen

Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen työyhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Voit suorittaa opintoja myös ulkomailla. Opiskelija voi osallistua mahdollisuuksien mukaan myös alan kansainvälisiin seminaari-, konferenssi- ja messutapahtumiin, esimerkiksi EWMA University Conference Model (UCM).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltava hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatko-opintomahdollisuudet ovat yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on pääosin suomi. Opinnoissa on mahdollisuus valita englanninkielisiä opintoja Savonian YAMK-opintojen tarjonnasta.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube