Olet täällä

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon johtaminen, monimuotototeutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan YAMK-tutkintoon

1.

Ala on murroksessa

Nyt on oikea aika vahvistaa osaamista YAMK-koulutuksella.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Ensihoidon johtaminen, monimuotototeutus
Tutkintonimike: Ensihoitaja (ylempi AMK)
Koulutuksen laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Lähiopetuspäivät: kevät 2019: 30.-31.1., 28.2., 1.3. ja 12.4. / syksy 2019: 5.-6.9. ja 14.-15.11. / kevät 2020: 12.-13.3. ja 18.5.
Aloituspaikat: 15

 

Koulutuksen tavoite

Ensihoidon johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelman (90 op) tavoitteena on antaa valmiudet toimia ensihoidon johtajan ja erityisasiantuntijan tehtävissä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuu ensihoidon asiantuntijoita, jotka kykenevät sekä johtamaan että kehittämään omaa työtään. Uudistamaan ja johtamaan ensihoitotyötä paikallisella, kansainvälisellä tasolla. Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia myös opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla edellyttäen opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla.

Tutkinto-ohjelma vastaa osaltaan yhteiskunnassa olevaan ensihoidon johtamisen ja kehittämisen osaamistarpeeseen. Ensihoitopalvelu on monialainen kokonaisuus, joka vastaa potilaan kiireellisestä ja kiireettömästä hoidon tarpeen arvioista ja ensihoidosta terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön.

Toukokuussa 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki siirsi ensihoitopalvelun järjestämisen kunnilta sairaanhoitopiirien tehtäväksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1/2018) ensihoitopalvelusta määrittelee ensihoitopalvelun tehtävien lisäksi erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävät, ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen sisällön, ensihoitopalvelun riskialueluokat, ensihoidon tehtäväkiireellisyysluokat, ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstön, ja johtamisjärjestelmän. Ensihoitopalvelun johtamisjärjestelmä rakentuu terveydenhuollon monialaisista osaajista, jota johtavat erityisvastuualueillaan ylilääkärit. Operatiivinen resurssijohtaminen on rakentunut on ensihoidon kenttäjohtajan tehtäväksi ja operatiivinen lääketieteellinen johtaminen alueen päivystävän ensihoitolääkärin tehtäväksi.

Tavoitteena on kokonaisvaltaisen palvelu, jossa väestöllä on maantieteelliset näkökohdat huomioiden mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet saada apua. Ikääntyvän väestön kotona pärjäämisen tukeminen on keskeinen tavoite sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, ja ensihoitoon osallistuva henkilöstö joutuu usein ottamaan kantaa tähän kysymykseen osana kiireellisen tehtävän hoitoa. Yksinkertaiset potilaan kotona toteutettavat lääketieteelliset hoitotoimet muodostavat jatkossa yhä tärkeämmän osan myös ensihoitohenkilöstön työstä. Etenkin harvaan asutuilla alueilla voidaan suunnitella ensihoitopalvelua siten, että sen ensihoitopalvelun henkilöstön tehtäviin voitaisiin sisällyttää myös ennalta määriteltyjä muita terveydenhuollon palveluja. Näiden tehtävien tulisi olla luonteeltaan ensihoitohenkilöstön hoidettavaksi sopivia ja niiden tekeminen ei saisi aiheuttaa haittaa varsinaisten ensihoitotehtävien suorittamiselle. Nämä muut tehtävät tulevat korostamaan ensihoidon johtamisosaamisen ja monialaisen yhteistyön merkitystä. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 2011.)

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammatillisen koulutusväylän tarjoama korkein taso. Ensihoidon johtamisen tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yleisesti määriteltyä tasoa 7 (EQF), mikä on ylempi korkeakoulututkinto- eli maisteritaso. Tutkinnon tasoluokittelu mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden vapaan liikkumisen EU:n alueella. Ensihoidon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on ensihoidon asetuksen (2018) mukainen hoitotason pätevyyden omaava ensihoitaja. Ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus ensihoitopalvelun tehtävistä ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen (kuva 1). Tutkintonimike ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on perustutkintonimike, johon lisätään teksti ylempi AMK, esimerkiksi ensihoitaja (ylempi AMK/ YAMK), sosionomi (ylempi AMK/YAMK).

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutukseen voivat hakeutua ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Sairaanhoitajan (AMK) tutkinto antaa myös hakukelpoisuuden, jos hakija on suorittanut lisäksi asetuksen 340/2011 mukaiset 30 op:n hoitotason ensihoidon erikoistumisopinnot. Vastaavat ulkomaiset tutkinnot antavat myös hakukelpoisuuden. Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolme (3) vuotta työkokemusta hoitotason ensihoidosta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemukseksi hyväksytään myös vanhamuotoisen opistoasteen sairaanhoitajan tutkinnon jälkeinen hoitotason ensihoidon työkokemus ennen korkeakoulututkinnon suorittamista.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2018). Työkokemukseksi hyväksytään myös vanhamuotoisen opistoasteen sairaanhoitajan tutkinnon jälkeinen hoitotason ensihoidon työkokemus ennen korkeakoulututkinnon suorittamista.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä.

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä, jolla voi tulla valituksi, on 20 pistettä. Tulos käy vain tähän hakukohteeseen, koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se pdf-muodossa Opintopolun hakulomakkeelle 26.9.2018 klo 15 mennessä. 

 

Pääaineen valinta

Koulutus painottuu ensihoidon johtamiseen liittyvän osaamisen syventämiseen. Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista opinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet, jotka tukevat kehittämis- ja johtamistaitojen hankkimista, opinnäytetyön tekoa ja urakehitystäsi. Lisäksi laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten oppimis- ja kehittymistavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Pätevyys

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, harjoittelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat luontevan kokonaisuuden. Lähiopetusta on keskimäärin 3-6 päivänä kuukaudessa. Lähiopetusjaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, pienryhmä- ja parityöskentelyä ja eri muodoissa toteutettua ohjaus- ja mentorointitoimintaa. 

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojasi työn ohessa, ja voit kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oman työpaikkasi kehittämiseen. Lähipäivien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin, kuitenkin hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista.

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, harjoittelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Koulutuksen sisältö koostuu kaikille yhteisistä toiminnan kehittämis- ja johtamisopinnoista, tutkimus- ja kehittämisopinnoista, asiantuntijaorganisaation johtamisen asiantuntijuusopinnoista sekä työelämää kehittävästä opinnäytetyöstä. Tarkemmin koulutuksen sisältöä on kuvattu kohdan ”Opintojen rakenne” kuviossa.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se on suunniteltu opiskeltavaksi kahden ja puolen vuoden aikana työn ohella. Opintojen rakenteeseen voit tutustua alla olevan kuvion kautta.

Opintojen rakenne kuva ensihoidon ylempi AMK

Opinnäytetyö

Savoniassa opinnäytetyö on aina työelämää kehittävä ja opiskelijan osaamista syventävä. Tämä antaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alan toimijoiden kanssa myös opintojen aikana. Usein YAMK-koulutuksen päättötyön tilaaja on opiskelijan oma organisaatio, jolloin voit syventää osaamistasi siellä olevien kehittämishankkeiden parissa.

Opinnäytetyösi suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö
b) Tutkimuksellinen opinnäyte
c) Produktio
d) Koostettu opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työnantajien ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyösi on näyte sujuvan ja luotettavan asiantuntijatekstin tuottamisesta ja alaa koskevan tiedon hallinnasta.

Uramahdollisuudet

YAMK-tutkinnon suorittanut henkilö voi toimia johtajan, asiantuntijan, projektipäällikön ja työyhteisön kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.  

Tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

  • kliinisen hoitotyön asiantuntija
  • asiantuntijasairaanhoitaja
  • asiakasohjauskoordinaattori
  • koulutus- ja perehdytyskoordinaattori
  • palveluvastaava
  • hankesuunnittelija
  • projektisuunnittelija

Kansainvälistyminen

Pääset vahvistamaan kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana niin kielitaidon kuin kulttuurinkin osalta. Opiskelussa käytetään osittain englanninkielistä tai muuta vieraskielistä oppimateriaalia. Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa voi olla tarjolla työelämää kehittäviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube