Olet täällä

Kätilö (AMK), päivätoteutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan kätilöksi

1.

Monien mahdollisuuksien kehittyvä ala

Laboratiorioala tarjoaa mielenkiintoisia haasteita ja mahdollisuuksia.

2.

Kansainvälisyys

Lähde vaihtoon tai opiskele kansainvälisten opiskelijoiden kanssa omalla kampuksellasi.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Kätilö (AMK)
Laajuus: 270 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 26 (ensikertalaisille 21)

Koulutuksen tavoite

Kätilötyön kuten koko terveysalan toiminta uudistuu jatkuvasti, mikä asettaa uudenlaisia vaatimuksia alan asiantuntijoiden osaamiselle. Teknologian kehittymisen lisäksi myös eri kulttuureista ja kielialueilta tulevien potilaiden monimuotoisuus tuo omat muutoksensa alalla toimimiseen. Savoniassa hankkimasi kätilökoulutus valmistaa sinut vastaamaan näihin haasteisiin, ja valmistuttuasi voit toimia terveyttä edistävästi sekä kansallisessa että kansainvälisessä työelämässä.

Valmistuttuasi pääset mukaan toteuttamaan ja kehittämään yksilön, perheen ja yhteisön hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntoutumista edistävää. Olet mukana tukemassa eri elämänvaiheissa olevien ihmisten ja yhteisöjen voimavaroja. Pääsääntöisesti tulet toimimaan hoitotyön ja erityisesti kätilötyön, raskaudenajan, synnytyksen hoidon, synnytyksen jälkeisen hoidon, terveydenedistämisen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija.

Koulutuksen aikana omaksumasi itsenäinen työote ja kyky nopeaan päätöksentekoon ovat avainasemassa työelämään siirryttäessä. Moniammatillinen toiminta ja asiakastyö edellyttävät hyviä vuorovaikutus‐ ja tiimityötaitoja sekä erilaisuuden kohtaamisen kykyä. Koulutus järjestetään ajanmukaisessa opiskeluympäristössä hyödyntäen uudenaikaista opetusteknologiaa ja -simulaatioita. Microkadun kampuksen simulaatiokeskuksen tiloihin pääset tutustumaan täältä.

Opiskelijavalinta, esivalintakoe ja valintakoe

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 

Kätilön koulutukseen valitaan opiskelijat valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Aiempi koulumenestys ei vaikuta valintaan.

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen torstaina 11.10.2018. Esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua, mutta hakijat saavat esivalintakoelinkin sähköpostiinsa. Koe on sähköinen, ja sen tekemiseen on aikaa 1,5 tuntia. Esivalintakokeeseen liittyy ennakkomateriaali. Löydät ennakkomateriaalin ja lisätietoja esivalintakokeesta osoitteesta soteli.metropolia.fi.

Esivalintakokeen perusteella 104 parhaiten menestynyttä hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse. Valintakoe on maanantaina 5.11.2018 klo 8-16 Opistotien kampuksella, osoitteessa Opistotie 2, 70200 Kuopio.

Valintakoe on psykologinen henkilöarviointi. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi opiskelijaksi.

Savonia tekee valintakoeyhteistyötä ja kätilön koulutus kuuluu valintaryhmään 1. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintaryhmässä suoritetun valintakokeen. Lisätietoja valintaryhmistä ja valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut löydät täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.
 

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Pääaineen valinta

Haku tapahtuu suoraan kätilötyön tutkinto-ohjelmaan, jossa opiskellaan hoitotyötä ja kätilötyötä. Kolmannen opiskeluvuoden lopussa opinnot eriytyvät kätilötyön ammattiopintoihin.

Kaikki kätilöopiskelijat laativat opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan mm. aiemmat opinnot ja työkokemus.

Pätevyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira vahvistaa sinut terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi. Laillistaminen vaatii sinun täyttämän hakemuksen, sekä tutkinnon antaneen ammattikorkeakoulun ilmoituksen. Laillistamisen edellytyksenä on, että kätilökoulutus täyttää Euroopan Yhteisön lainsäädännön asettamat vaatimukset sekä edellä olevat vaatimukset. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Valmistuva kätilö (AMK) saa suoritettuaan hyväksytysti 270 op todistuksen sekä kätilön että sairaanhoitajan tutkinnosta.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Koulutuksessa opiskelija hankkii ensin sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden ja syventää osaamistaan kätilötyöhön 3. opiskeluvuodesta alkaen.

Vuositeemat ovat:

1. vuosi: ammattialaan perehtyminen ja oman ammattikuvan luominen

2. vuosi: oman osaamisen kehittäminen

3. vuosi: oman osaamisen syventäminen

4. vuosi: kätilötyön asiantuntijuuden kehittäminen

5. vuosi: kätilötyön asiantuntijuuden syventäminen

Opiskelun alussa hankit oppimisen ja opiskelun taidot, ja tutustut sosiaali- ja terveysalan palveluihin. Aloitat oman ammattialasi opiskelut esimerkiksi infektioiden ehkäisyyn, toimintakyvyn edistämiseen sekä sisätautipotilaan hoitotyöhön liittyvillä opinnoilla.

Toisena opiskeluvuonna kehität omaa osaamistasi teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun kautta. Opiskelun painopiste on kliinisen osaamisen vahvistamisessa ja laajentamisessa. Opiskelija oppii käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisesta hoitotyöstä ja keskeisempien sairauksien hoidosta harjoittelussa. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten, nuorten ja perheen hoitotyöstä sekä mielenterveyden ja päihdehoitotyöstä.

Kolmantena opiskeluvuonna opiskelijan kliininen osaaminen syvenee ja hoitotyön kriittinen asiantuntijuus kehittyy erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja toimintaympäristöissä mm. vanhusten ja kotihoidossa sekä erityisryhmien hoidossa. Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa gerontologisesta hoitotyöstä.

Neljäntenä opiskeluvuonna opiskelijan asiantuntijuus kätilötyön kliiniseen osaamiseen kehittyy. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa näyttöön perustuvaa kätilötyön osaamistaan eri toimintaympäristöissä ja hänellä on kätilötyön kehittämisen valmiudet.

Viidentenä opiskeluvuonna kätilötyön asiantuntijuus syvenee. Opiskelija osaa toimia kätilötyön asiantuntijana erilaisissa toimintaympäristöissä ja yhteistyöverkostoissa sekä kehittää kätilötyötä näyttöön perustuvaa kätilötyötä hyödyntäen.

Opintojen rakenne

Kätilön opinnot ovat 270 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä‐ ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus‐ ja kehittämistoimintaa.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Alta löydät esimerkkejä opintojen sisällöstä. Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan tästä.

Perusopinnot 35 op

Ammattiopinnot: teoria 85 op

Ammattiopinnot: harjoittelu 135 op

Opinnäytetyö 15 op

Opintojen rakenne Kätilö

Opinnäytetyö

Savoniassa opinnäytetyö on aina työelämää kehittävä ja opiskelijan osaamista syventävä. Tämä antaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alan toimijoiden kanssa jo opintojen aikana. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi oman organisaation haasteisiin liittyen, jos teet opinnäytetyön omalle työpaikallesi. Opinnäytetyön voit tehdä yksin, parityönä tai ryhmässä.

Opinnäytetyösi suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö
b) Tutkimuksellinen opinnäyte
d) Koostettu opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työnantajien ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyösi on näyte sujuvan ja luotettavan asiantuntijatekstin tuottamisesta ja alaa koskevan tiedon hallinnasta.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä julkisissa ja yksityisissä sosiaali‐ ja terveydenhuollon organisaatioissa. Työpaikkoja voivat olla esimerkiksi sairaalat, hoitokodit, lääkäreiden vastaanotot, terveyskeskukset ja yksityiset lääkäriasemat.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kätilökoulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden koulutusten kanssa Savoniassa, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Kuopion yliopistollinen sairaala, muut yliopistosairaalat ja sairaalat, terveyskeskukset neuvoloineen, Väestöliitto, Suomen Kätilöliitto, Kuopion ensikotiyhdistys, Kuopion kaupungin perhetukikeskukset, sekä Kuopion Tyttöjen Talo.

Tutkimuksen painopisteet

Savonia tekee tutkimuksellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kätilöt voivat jatkaa opintojaan kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Lisäosaamista kätilön ja sairaanhoitajan työhön voi hankkia esim. seksuaalineuvojan ja seksuaaliterapeutin koulutuksissa. Tiedekorkeakoulujen jatko‐opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Kätilön tutkinto on suomenkielinen tutkinto. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja. Lisäksi yksittäisiä opintojaksoja toteutetaan englannin kielellä. Opiskelet vähintään viisi opintopistettä vieraskielisessä opintojaksossa.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube