Olet täällä

Insinööri (ylempi AMK), InnoTech-liiketoiminta, monimuotototeutus

Banneri

Opiskele innovaatio- ja kaupallistamisosaajaksi

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan YAMK-tutkintoon

1.

Kilpailuetua työmarkkinoille

YAMK-tutkinnolla nostat osaamisesi seuraavalle tasolle.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Tekniikan (ylempi AMK) tutkinto-ohjelma, InnoTech-liiketoiminta, monimuotototeutus
Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)
Koulutuksen laajuus: 60 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Opiskelu pääasiassa verkossa, lähipäivät Kuopiossa
Toteutustapa: Monimuotototeutus, Innovaatioprosessin lähipäivät keväällä 2021: 14.-16.1., 19.-20.3., 7.-8.5.
Aloituspaikat: 20

Koulutuksen tavoite

Olet jo oman alasi asiantuntija – tule oppimaan asiakastarpeiden analysointia ja miten tarpeet muutetaan kannattavaksi liiketoiminnaksi. InnoTech-koulutuksessa otat haltuun innovaatioprosessin alusta loppuun saakka. Koulutuksessa eri alojen asiantuntijat eri puolilta Suomea tekevät tiimityötä yhdessä. Tekniikan ja liiketalouden ammattilaiset toinen toisiltaan oppien ja osaamistaan jakaen. Toteutustapa on uudenlainen ja äärimmäisen joustava. Opiskelu onnistuu työn ohessa, pääsääntöisesti verkossa työskennellen. Koulutuksen aikana tiimin tuki ja kannustus ovat tärkeässä asemassa. Myös asiantuntijoiden antama valmennus ja sparraus ovat taattuja läpi prosessin.

Liiketalouden ja tekniikan yhteisessä InnoTech-liiketoiminta (YAMK) -tutkinto-ohjelmassa syvennyt konkreettisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen innovaatioprosessiopintojen (20 op) avulla. Tavoitteena on luoda tiiminä kaupallistettava tuote tai palvelu. Katso myös Tradenomi (ylempi AMK), InnoTech-liiketoiminta.

Henkilökohtaisilla opintovalinnoilla kehität muuta osaamistasi, jota tarvitset liiketoiminnan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, innovaatioiden johtamisessa sekä yrittäjänä toimimisessa. Saat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssä ja sen kehittämisessä.

Opiskelijatarinoita

Merja Nykter

Merja oli jo pitkään pohtinut opiskelua työn ohella, kun hän huomasi InnoTech-koulutuksen mainoksen Facebookissa. Koulutuksen sisältö houkutteli ja hän päätti rohkeasti kokeilla, pääseekö filosofian maisterin papereilla sisään insinöörikoulutukseen. Niin hän tulikin valituksi ja on tykännyt opiskelusta sekä monialaisesta tiimityöstä ja sparrauksesta todella paljon. Merja ei ole kokenut opiskelua kuormittavaksi. Opiskelu on tuonut paljon uutta virtaa työhön ja elämään.

Merja Nykter

Lue lisää >>

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu Insinöörin (AMK) –tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla on oltava vähintään kahden vuoden (24 kk) tekniikan alan työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2020). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 23.9.2020 klo 15:00 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän (min. 20 pistettä, max. 60 pistettä) ja haastattelun (min. 10 pistettä, max. 40 pistettä) perusteella. 

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 23.9.2020 klo 15:00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Haastatteluun kutsutaan hakijat, jotka ovat hakukelpoisia ja joiden ennakkotehtävä on hyväksytty (min 20 p). Haastattelut järjestetään 12.11.2020 Kuopion Microkadun kampuksella (Microkatu 1, 70210 Kuopio) tai verkon välityksellä Zoom-yhteydellä.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei InnoTech-liiketoiminta -tutkinto-ohjelmaan sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu innovaatioprosessin hallinta. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, sekä syventäviä vapaasti valittavia opintoja. Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Pätevyys

Tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin esimerkiksi diplomi-insinöörin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto).

Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa verkkoympäristössä opiskelu, itsenäinen opiskelu, käytännön työ, lähiopetus ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyönsä myös oman työpaikkansa kehittämiseen.

Liiketalouden ja tekniikan yhteisessä InnoTech-liiketoiminta (YAMK) -tutkinto-ohjelmassa syvennyt konkreettisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen innovaatioprosessiopintojen (20 op) avulla. Innovaatioprosessiopintojen taustalla on käytetty uutta ISO 56000 -standardiperhettä. Keskeisinä teemoina ovat asiakastarpeen tunnistaminen ja asiakasymmärrys, tuotteen tai palvelun konseptointi ja suunnittelu sekä liiketoimintapotentiaalin arviointi ja myyntitaidot. Opiskelusi tapahtuu monialaisissa tiimeissä, joissa verkostoituminen sekä asiantuntijuuden vaihto ovat tärkeitä.

Innovaatioprosessiopintojen lisäksi voit valita myös muita henkilökohtaista osaamisprofiiliasi täydentäviä ja innovaatioprosessia tukevia opintoja. Opintojen aikana sinulla on mahdollista kehittää osaamistasi mm. työhyvinvointiin, strategiseen ajatteluun ja esimiestoimintaan liittyen.

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman rakenne on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 1). Opinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (alakohtaiset ammatilliset opinnot ja opinnäytetyö, yht. 50 op) ja valinnaisista opinnoista (yhteiset opinnot, yht. 10 op). Opiskelija valitsee Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista pääsääntöisesti 10 op.  Yhteiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen. 

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa, sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksen osalta. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössään kykenevänsä itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti, sekä tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa myös kykynsä raportoida ja viestiä opinnäytetyöstään sujuvasti ja luotettavasti. Tätä prosessia tukee opinnäytetyöhön sisältyvä pakollinen opintojakso Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5 op.

YAMK-opinnäytetyö on aina työelämäläheinen ja sen tulisi olla työelämää kehittävä. Opinnäytetyö voi liittyä innovaatioprosessin tuloksena syntyneeseen ratkaisuun tai muuhun opiskelijan valitsemaan aiheeseen. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen kehittämistehtävä tai osa laajempaa tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa opiskelijalla on selkeä oma vastuualueensa.

Opinnäytetyö voi olla aiheeseen perustuen luonteeltaan esim.

 • kehittämistyö
 • soveltava tutkimustyö
 • kehittämistutkimus
 • tuotekehitystyö
 • tai edellisten yhdistelmä.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Insinööri (ylempi AMK)- tutkinnon suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen vaativissakin asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet toimia myös yrittäjänä. Työpaikkanasi voi olla lisäksi eri alojen yritykset, tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset.

Insinööri (ylempi AMK) on englanniksi Master of Engineering (Amk-asetus 1129/2014).

Tehtävänimikkeitä:

 • Tuotekehityspäällikkö
 • Kehitysjohtaja
 • Toimitusjohtaja
 • Tuotepäällikkö
 • Projektipäällikkö
 • Innovation Manager
 • Research, Development and Innovation (RDI) Expert
 • Yrittäjä

Kansainvälistyminen

Pääset vahvistamaan kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana monin tavoin. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Sinulla on valittavana laaja kirjo englanninkielellä toteutettuja opintojaksoja. Myös osa oppimistehtävistä raportoidaan englanninkielellä.

Yhteisönä Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen, ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

InnoTech-liiketoiminta YAMK -koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Innovaatioprosessiopinnoissa hyödynnät omia kokemuksiasi ja osaamistasi työelämästä. Tämän osaamisen jaat monialaisessa tiimissä samalla myös itse muilta oppien.

YAMK-opiskelijana voit kytkeä muiden opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on usein tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot ovat korkein taso, mitä ammattikorkeakouluissa voidaan antaa. Jatko-opintomahdollisuuksista yliopistoissa päättävät kunkin yliopiston tiedekunnat itsenäisesti.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Opinnäytteen voit tehdä suomeksi tai englanniksi.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube