Olet täällä

Insinööri (AMK), tietotekniikka, monimuotototeutus

Voisiko tämän tehdä paremmin?

Voisiko tämän tehdä paremmin?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan insinööriksi

1.

Monien mahdollisuuksien kehittyvä ala

Voit suunnata joko ohjelmisto- tai tietoverkkotekniikkaan.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus kevään 2019 lähipäivät 10. -12.1., 14. -16.2., 21. -23.3., 11. -13.4., 16. -18.5. To ja pe klo 16 - 21 ja la 8 - 16.
Aloituspaikat: 40 (ensikertalaisille 32)

Koulutuksen tavoite

Tietotekniikan vaikutus ulottuu lähes kaikille elämän osa-alueille. Alan osaamisvaatimukset kasvavat teknologian kehittymisen mukana, ja tulevaisuuden tietotekniikka-alan menestystekijät luodaankin mm. tuomalla teknisesti korkealaatuisiin tuotteisiin ja palveluihin miellyttävä käyttökokemus. Tässä onnistuminen vaatii, että ymmärrämme pelinomaisuuden ja korkeatasoisen käytettävyyden merkityksen osana tietotekniikkaa.

Savonian tietotekniikan koulutus antaa sinulle ammatilliset tiedot ja taidot toimia kansainvälistyvällä tietotekniikka-alalla. Opinnoissa tulet keskittymään tietoteknisten järjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun ja toteutukseen mm. älypuhelimilla, tablet- ja PC-laitteilla. Tietotekniseen järjestelmään sisältyvät myös tietoverkot, palvelimet ja tietokannat. Sinulle muodostuu selkeä käsitys uusimmista aihealueista kuten pilvipalveluista ja IoE (Internet Of Everything).

Erikoistumisalan valinnastasi riippuen opit ohjelmistojen suunnittelun ja toteutuksen joko web- tai sovelluskohtaisella käyttöliittymällä sekä tietokantojen integroinnin osaksi sovelluksia. Valmisohjelmistojen käyttö ja räätälöinti eri sovelluksiin sopiviksi on osa myös opintoja. Yritysten ja organisaatioiden tietoverkkojen ja palvelinjärjestelmien suunnittelu, toteutus sekä ylläpito ovat myös tärkeä osa opintoja.

Opinnoista yhä suurempi osa tehdään käytännönläheisissä projekteissa, ja opintojen aikana saatkin hyvät edellytykset projektityöskentelyyn. Opiskelijamme ovat olleet toteuttamassa monipuolisia projekteja alueen yrityksille, ja niistä olemme saaneet hyvää palautetta niin opiskelijoilta kuin yrityksiltäkin. Lisäksi opintojen aikana viestintä- ja palveluliiketoimintataitosi kehittyvät vastaamaan työelämän tarpeita. Valmistuttuasi tietotekniikkainsinööriksi sinulla on perusvalmiudet toimia myös alan yrittäjänä.

Hyvä tekninen osaaminen on opintojen perustana, mutta tietotekniikkainsinöörinä sinulta edellytetään myös luovuutta, loogista ajattelukykyä ja oma-aloitteisuutta. Tärkeintä tietotekniikan opintojesi aloitusvaiheessa ei ole se mitä olet tähän mennessä oppinut, vaan se mistä olet todella kiinnostunut ja mitä haluat oppia tekemään tulevaisuudessa!

Opiskelijatarinoita

Kimmo Saarni

Tietokoneiden parissa puuhastelu on kuulunut elämääni pikkupojasta asti. Varusmiespalveluksen jälkeen jäin kuitenkin muutamaksi vuodeksi puolustusvoimien leipiin. Loppuvuodesta 2014 kuulin Savonian polkuopinnoista ja tammikuussa 2015 istuinkin jo ensimmäisillä oppitunneilla Opistotien kampuksella Kuopiossa. Suoritin vaaditut 60 opintopistettä vuodessa ja sain opinto-oikeuden tietotekniikan insinöörin koulutukseen. Kolme ja puoli vuotta opintojen parissa menivät hetkessä!

Kimmo Saarni

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta

Osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla ja osa valintakurssin perusteella.

Todistusvalinnalla opiskelijaksi valitaan 10 opiskelijaa, joilla on parhaat ylioppilastutkintotodistuksen pisteet. Pisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia). Todistusvalinnalla valittujen hyväksymistiedot julkaistaan 27.9.2018 mennessä. Todistusvalinnalla opiskelijaksi valitun ei tarvitse osallistua valintakurssille.

Valintakurssi

Valintakurssin perusteella valitaan 30 eniten pisteitä saanutta opiskelijaa. Valintakurssi on 5 opintopisteen laajuinen tekniikan alan opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Kurssin tekemiseen on syytä varata riittävästi aikaa. Hakuajan päättymisen jälkeen, viikolla 39 kaikille tietotekniikan monimuotototeutukseen hakeneille lähetetään sähköpostitse ohjeet Savonian käyttäjätunnuksen hakemisesta sekä Moodleen kirjautumisesta. Hakijalla tulee olla verkkopankkitunnukset, jotta hän voi hakea Savonian käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Valintakurssi avautuu 1.10.2018 ja kurssin tehtävät on palautettava 4.11.2018 klo 23:00 mennessä. Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavat valintakurssin sisällytettyä insinöörin tutkintoonsa, valinnaisiin opintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat valintakurssin hyväksytysti, saavat siitä todistuksen.

Valintakurssin tulos käy myös Savonia-ammattikorkeakoulun konetekniikan monimuotototeutuksen hakukohteeseen. Valintakurssin tulos ei kelpaa muihin hakukohteisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Opinnoissasi voit suuntautua joko ohjelmisto- tai tietoverkkotekniikkaan. Suuntautumisvalinta tehdään toisen opiskeluvuoden aikana. Suuntautumisvaihtoehdoista saat lisätietoja ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana hyvissä ajoin ennen varsinaista valintaa.

Ohjelmistotekniikassa keskitytään yleisimpiin ohjelmointikieliin ja erityisesti uusimpiin mobiiliteknologioihin. Tulet ymmärtämään ja hallitsemaan moderneja web-ratkaisuja, joihin on usein yhdistetty tietokantatoteutuksia ja pelinomaisuutta. Koulutuksen myötä hallitset ohjelmistokehityksen menetelmät asiakastarpeiden määrittelyssä, järjestelmäsuunnittelussa, ohjelmistojen toteutuksessa, testauksessa, laadunvarmistuksessa ja dokumentoinnissa.

Jos valintasi on syventyä tietoverkkotekniikkaan, osaat suunnitella ja toteuttaa laadukkaita tietoverkkoja sekä verkkopalveluita, sisältäen palvelin- ja päätelaitteet sekä niiden ohjelmistot. Hallitset tietoverkkojen ja verkkopalveluiden vaatimat hankinta- ja käyttöönottoprosessit, sekä ymmärrät järjestelmien ylläpidon, monitoroinnin ja raportoinnin vaatimukset.

Koulutuksen sisältö

AMK-tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, joka opiskeluajaksi muutettuna vastaa n. 1 600 tuntia opiskelijan työtä/vuosi. Opinnot jakautuvat neljälle lukuvuodelle. Monimuoto-opetus koostuu lähiopetuksesta, itseopiskelusta ja verkkopohjaisesta opiskelusta. Kunkin viiden kuukauden pituisen lukukauden aikana lähiopetusjaksoja on 5, joiden kunkin pituus on 2-3 päivää. Opiskelijalla on oltava käytössään tietokone, mikrofoni ja kuulokkeet sekä riittävän nopea nettiyhteys. Opiskelija itse vastaa mahdollisista matka- ja majoituskuluista sekä niiden järjestelyistä aiheutuneista kuluista lähiopetusjaksojen ajalta. Lähijaksot järjestetään Kuopiossa Opistotien kampuksella.

Merkittävä osa opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat laitetekniikkaan, ohjelmointiin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, käyttöjärjestelmiin sekä tietojen ja taitojen käytäntöön soveltamiseen. Ammattiopinnoissa korostuu tietotekniikka-alan jatkuva kehittyminen sekä laitteiden ja menetelmien jatkuva uusiutuminen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittymistä.

Eri opintovuosille on muodostettu omat teemansa. Ensimmäisenä vuonna tulet perehtymään tekniikan opiskeluun ja orientoidut ammattialaasi. Hankit tietotekniikan alan perustietämystä ja matemaattis-luonnontieteellisiä, viestinnällisiä ja vieraiden kielten perusvalmiuksia. Opit myös projektityötaitojen perusteet.

Toisena vuonna opintojen ammatillisen osaamisen pohja laajenee ja sen myötä osaat analysoida erilaisia ratkaisuja sekä hallitset suunnittelutyön perusperiaatteet. Myös tiimityöhön liittyviä tiedot ja taidot kehittyvät. Lisäksi matematiikan ja fysiikan osaamisesi syvenee ja niiden käytännön soveltamistaidot vahvistuvat.

Kolmantena ja neljäntenä vuonna kykenet jo suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laajoja järjestelmiä, ja perehdyt laajemmin talousaineisiin, kehittämisosaamiseen ja projektitoimintaan.

Opintojen rakenne

Perusopinnot 45 op

Perusopinnot antavat tieto- ja viestintätekniikan taustatiedot ja valmiudet, joita syvennetään edelleen ammatti- ja syventävissä opinnoissa. Osana perusopintojasi teet tiimityönä alaan keskittyvän projektin. Perusopinnot antavat myös talousaineiden, viestinnän, kielten sekä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden perusosaamisen.

Ammattiopinnot 110 op

Ammattiopinnot painottuvat laitetekniikkaan, ohjelmointiin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, käyttöjärjestelmiin sekä tietojen ja taitojen käytäntöön soveltamiseen. Ammattiopinnoissa korostuu tietotekniikka-alan jatkuva kehittyminen sekä laitteiden ja menetelmien jatkuva uusiutuminen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittymistä.

Syventävät opinnot 25 op

Syventävissä opinnoissa voit oman valintasi mukaisesti suunnata opintojaan joko ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkotekniikkaan.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op

Harjoittelussa perehdyt käytännön toimintaan ja hankit valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opit myös kehittämään työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin liittyvää ammatillista osaamista, sekä auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö on työelämäläheinen oppimisprosessi, jota Savonian asiantuntijat tukevat ja ohjaavat. Tavoitteena on, että samalla kun oma asiantuntijuutesi kasvaa valitussa aiheessa, myös organisaatio jonne työ tehdään, kehittyy ja hyötyy opiskelijan panoksesta. Opinnäytetyö tarjoaa joustavan portin siirtyä työelämään ja mahdollistaa verkostoitumisen omalla alallaan.

Valinnaiset opinnot 15 op

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä ja suuntautuvat oman kiinnostuksesi mukaan. Savonian kuuden eri alan opintotarjonta on käytettävissäsi, siltä osin kuin se tukee ammatillisen osaamisen kehittymistäsi.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö syventää ammatillista erikoisosaamista ja yleisiä työelämävalmiuksia, kehittää viestintä- ja yhteistyövalmiuksia sekä työelämän edellyttämiä tieto- ja viestintäteknisiä tietoja.

Opinnäytetyöprosessissa opit tunnistamaan ammatillisen tehtäväalueesi keskeisiä ongelmakokonaisuuksia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäksi tunnistat työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksia ja osaat soveltaa oman alasi tutkimustietoa ja työtapoja uusiin ja muuttuviin tilanteisiin eettiset näkökohdat huomioiden. Opinnäytetyö kehittää erityisesti itsenäistä ja tavoitteellista työskentelytapaa.

Opinnäytetyö on samalla myös työelämän kehittämistehtävä. Se voi olla tuotekehitys-, tutkimus- tai selvitystyö tai suunnittelu- ja toteutustyön yhdistelmä. Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja tavoitteena on tulosten välitön hyödyntäminen asiakasorganisaatiossa. Uusimpiin tietotekniikan opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >>

Opinnäytetyö etenee laaditun työsuunnitelman mukaan, jota opiskelijana itsenäisesti toteutat. Sinun tulee osallistua sovittuihin ohjauskeskusteluihin, ainakin yhteen opinnäytetyöesittelyseminaariin ennen oman työsi esittelyä, sekä oman opinnäytetyösi esittelyseminaariin. Lisäksi sinun tulee antaa kypsyysnäyte. Työprosessi tulee dokumentoida sovitulla tavalla, lisäksi laadit työstä erillisen ohjeen mukaisen raportin.

Uramahdollisuudet

Tietotekniikka-alalla työskentelevien ammattikuva on nykyään hyvin laaja. Se saattaa sisältää alaan liittyviä määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, testaus-, käyttöönotto- ja ylläpitotehtäviä. Ala tarjoaa myös konsultointi-, myynti-, markkinointi-, hankinta- ja koulutustehtäviä.

Teknisen osaamisen lisäksi kokonaisuuksien hallinta, asiakaslähtöisyys ja palveluosaaminen kuuluvat oleellisena osana alan ammattikuvaan. Tietotekniikka-alan sovellukset ja työtehtävät myös kansainvälistyvät entistä nopeammin.

Koulutus antaa hyvän pohjan vastata alan vaatimuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Tutkinto antaa myös monipuoliset mahdollisuudet uralla etenemiseen, jos tavoitteenasi on edetä asiantuntijatehtävistä esimerkiksi esimies- ja johtotehtäviin. Opintojesi kautta saat myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen. Toimialojen kirjo, joille voit valmistumisesi jälkeen työllistyä on kattava, käsittäen monilla eri aloilla toimivien yritysten ja organisaatioiden tietotekniikkaan liittyvät tehtävät.

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa asiantuntijoiden helpomman liikkumisen eri maissa. Koulutukseen sisältyy vähintään yksi opintojakso, joka toteutetaan englanninkielisenä. IT-alan ohjelmisto- ja laitedokumentaatio on yleensä englanninkielistä, joten kielitaitosi ja ammattisanastosi kehittyvät osana opintoja.

Opiskelijavaihdon kautta voit suorittaa harjoittelun, opinnäytetyön tai osan opinnoista myös ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

------------------
Lisäys 24.1.2017:
Lukuvuodesta 2017-18 alkaen osa tutkinto-opinnoista suoritetaan Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun ICT-koulutuspolulla. Nämä 60-80 opintopisteen laajuiset perusopinnot ovat kaikille ICT-koulutuspolun opiskelijoille yhteisiä. Koulutusyhteistyö sujuvoittaa opiskelua sekä tarjoaa erilaisia toteutustapoja ja vaihtoehtoja valinnaisiin opintoihin.
-----------------

Osa opinnoista toteutetaan projektimuotoisesti, jolloin toimeksianto tulee ulkopuolisilta yrityksiltä. Tällöin pääset tutustumaan työelämän aitoihin haasteisiin ja näyttämään osaamistasi tulevien työnantajien edustajille. Harjoittelu ja opinnäytetyö suoritetaan pääsääntöisesti ulkopuolisissa yrityksissä tai organisaatioissa.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian tietotekniikan koulutuksen tutkimuksellisia painopistealoja ovat ohjelmistotekniikka, tietoverkot ja palvelimet. Koulutus kytkeytyy myös Savonian yleisiin painoaloihin ja niillä tapahtuvaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Hyvinvointipalvelut sisältävät yhä useammin tietoteknisiä sovelluksia, samoin integroitu tuotekehitys, jossa päästään tekemään uutta luovaa yhteistyötä muiden tekniikan, liiketalouden ja muotoilun opiskelijoiden kesken.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot luovat hyvän pohjan myös urakehitystä tukeville lisä- ja jatkokoulutuksille. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa opintojasi ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskielenä on Suomi. Vähintään yksi opintojakso toteutetaan englanninkielisenä. Opinnäytetyön voit halutessasi kirjoittaa englannin kielellä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube