Olet täällä

Insinööri (AMK), sähkötekniikka, monimuotototeutus

Suuntaa mielenkiintoiselle tekniikan alalle

Suuntaa mielenkiintoiselle tekniikan alalle

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan insinööriksi

1.

Monipuoliset sähköalan opiskelumahdollisuudet

Talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen ja sähköalan automaation opintoja.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Savonissa pääset soveltamaan harjoittelua todenmukaisessa ympäristössä.

Koulutuksen nimi: Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus Etäopetusta kahtena arki-iltana/viikko ja lisäksi lähiopetusta yhtenä lauantaina kahden viikon välein
Aloituspaikat: 25 (ensikertalaisille 20)

Koulutuksen tavoite

Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytys. Uusia tapoja sähkön tuotannolle ja käytölle kehitetään jatkuvasti sekä teollisuuden että yksityistalouksien tarpeet huomioiden.

Sähköalan insinöörinä osaamisesi näkyy monella yhteiskunnan osa-alueella. Jos valintasi on sähkötekniikka, olet keskeisessä asemassa mm. sähköjärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä. Valmistuttuasi voit olla vastaamassa sähkön tuotannosta, jakelusta, käytöstä ja sähköjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Pelkät tekniset tiedot ja taidot eivät kuitenkaan riitä, vaan opintojen aikana opit myös mm. sähköinsinööreiltä edellytettäviä projektityötaitoja, luovuutta, loogista ajattelukykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, kykyä yhteistoimintaan ja oma-aloitteisuutta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiutta elämänikäiseen opiskeluun.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakurssin perusteella. Maanantaina 23.9.2019 hakijoille lähetetään tunnusviestit ja ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi alkaa 24.9.2019 ja päättyy 22.10.2019. Valintakurssin maksimipistemäärä on 110 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 44 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä Savonian järjestamässä valintakokeessa, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Sähkötekniikan insinöörikoulutus on rakennettu siten, että koulutus sisältää sähköpätevyyteen tarvittavat opinnot ja sen lisäksi muita työelämän edellyttämiä opintokokonaisuuksia talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen ja automaation aloilta. Varsinaista pääainetta ei valita. Sen sijaan opiskelija valitsee yhteensä 10 op vaihtoehtoisia ammattiaineopintoja oman valinnan mukaan.

Sähkötekniikan koulutus on rakennettu opiskelijan ammatillisen kasvun periaatteen mukaan. Opiskelijan henkilökohtaisen oppimispolun ja urakehityksen rakentamista tukevat sekä opettajat että vertaisryhmät. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen ammatillisen kasvun ohjaajaopettaja eli opettajatuutori koko koulutuksen ajan.

Opiskelijan ammatillista kasvua kuvaavat opintojen vuositeemat, jotka sähkötekniikassa on valittu seuraavasti:

1. vuosi: ammattialaan perehtyminen
2. vuosi: oman osaamisen kehittäminen
3. vuosi: oman osaamisen syventäminen
4. vuosi: oman osaamisen soveltaminen

 

Koulutuksen sisältö

Savonian sähkötekniikan insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista.

Sähköisen talotekniikan opinnot perehdyttävät opiskelijan asuin-, liike- ja palvelukiinteistöjen sähköteknisten järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Opiskelun aikana tulevat tutuksi sähköasennukset, kiinteistöautomaatio ja kiinteistöjen ohjausjärjestelmät sekä modernit suunnitteluohjelmistot. Opintoihin kuuluu älykäs kiinteistöautomaatio eli älytalotekniikka, joka tarkoittaa tietojärjestelmien avulla tehtäviä sähköverkon laitteiden valvontaa, ohjauksia ja mittauksia, esimerkkeinä sähkökiukaan, valaistuksen tai ilmastoinnin ohjaus ja käyttö. Sähköisen talotekniikan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa järjestelmien suunnittelijoita, rakentajia ja rakentamiseen liittyvien projektien vastuuhenkilöitä, kiinteistöjen sähköjärjestelmien käyttäjiä ja käytön valvojia sekä huollon ja kunnossapidon ammattilaisia.

Nykyaikainen sähkönjakelujärjestelmä, toimiva sähköverkko ja monipuoliset automaatiojärjestelmät varmistavat luotettavan sähköntoimituksen asiakkaalle. Sähkönjakelutekniikan opinnot perehdyttävät sähkönjakeluverkkojen teknistaloudelliseen suunnitteluun, mitoitukseen, käyttöön ja rakentamiseen. Verkkoyhtiöiden tehtäviin kuuluu sähköenergian jakelu luotettavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Verkon rakentamisyhtiöt sopivat verkkoyhtiöiden kanssa verkon käytöstä, huollosta, valvonnasta, rakentamisesta ja vikapäivystyksistä. Sähkönjakeluyritykset (verkkoyhtiöt) ja rakennuttajat tarvitsevat erilaisia sähköinsinöörejä – mm. sähköverkon kehittäjiä, ylläpitäjiä, rakennuttajia, teknisiä asiantuntijoita, projektiosaajia, myyjiä sekä automaation asiantuntijoita. Lainsäädännön tunteminen on otettu entistä vahvemmin mukaan koulutuksen sisältöihin.

Sähkökäyttöjä ovat sähkömoottorit ohjaus- ja liitäntälaitteineen, joilla voidaan esimerkiksi käyttää vesipumppua tai liittää tuulivoimala yleiseen sähköverkkoon. Teollisuudessa ja energiantuotannossa tarvitaan sähkömoottoreiden ohjauksia ja toimintojen automatisointia. Teollisuuden prosesseja ohjataan kyseiseen tarkoitukseen suunnitelluilla automaatiolaitteilla, esim. ohjelmoitavilla logiikoilla. Koulutus tarjoaa kattavaa tietoa sekä käytännön harjoituksia teollisuuden sähköjärjestelmistä, sähkökäyttöjen tehoelektroniikkasovelluksista ja sähkömoottoreista, automaatiolaitteista sekä automaatiolaitteiden sovellusohjelmoinnista. Sähkökäyttöjen kehittyminen on ollut voimakasta ja se on vaikuttanut erityisesti teollisuuden järjestelmien toiminnan tehostumiseen ja sitä kautta mittavaan energian säästöön.

Sähkökäytöt ja automaatio työllistävät sähköinsinöörejä tuotekehityksessä, laitesuunnittelussa, järjestelmäsuunnittelussa sekä huollossa ja kunnossapidossa. Usein sähköinsinöörin tehtävät ovat hankintoihin ja kunnossapitoon liittyviä projekteja sekä myynnin tehtäviä.

Opintojen rakenne

Sähkötekniikan insinöörikoulutuksen opinnot ovat laajuudeltaan 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta, projekteista ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Alla on kuvattu opintojen rakennetta.

Perusopinnot 50 op:

Sähkötekniikan perusopinnot sisältävät viestinnän, kielten, matematiikan, fysiikan, kemian ja sähkötekniikan perusteiden opintojaksoja. Nämä opintojaksot rakentavat pedagogisen pohjan ammattiopinnoille.

Ammattiopinnot 130 op:

Ammatilliset opinnot sisältävät monipuo­lisesti sähkötekniikan eri osa-alueisiin, sähkövoimatekniikkaan ja alan automaatio­sovelluksiin liittyviä opintojaksoja, jotka ovat soveltavan ammatti-identiteetin vuoksi tärkeitä ja joiden pedagogisena tavoitteena on sähkötekniikan osaamisen syventäminen. Opiskelussa keskitytään erityisesti alan tekniikoiden käytännön soveltamiseen erilai­sissa sähköisen talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen, tehoelektroniikan ja automaation sovelluksissa.

Valinnaiset opinnot 15 op:

Valinnaiset opinnot suuntaavat ja tukevat asiantuntijuuden kehittymistä opiskelijan kiinnostuksen mukaan. Opiskelija voi valita opintoja myös Savonian yhteisistä opintokokonaisuuksista ja muista tutkinto-ohjelmista tai sisällyttää tutkintoonsa muualla suoritettuja samantasoisia opintoja.

Harjoittelu 30 op:

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtoimintaan ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen.  Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua.  Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista syventämällä sekä auttaa työllistymään koulutusalaa ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö 15 op:

Opinnäytetyö on työelämäläheinen oppimisprosessi, jota Savonian asiantuntijat tukevat ja ohjaavat. Tavoitteena on, että samalla kun oma asiantuntijuutesi kasvaa valitussa aiheessa, myös organisaatio jonne työ tehdään, kehittyy ja hyötyy opiskelijan panoksesta. Opinnäytetyö tarjoaa joustavan portin siirtyä työelämään ja mahdollistaa verkostoitumisen omalla alallaan.

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen.
d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Opinnäytetyön tukena ovat tutkivan ja kehittävän toiminnan opintojakso, opinnäytetyöseminaarit ja menetelmäklinikat. Opinnäytteen voi tehdä yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >>

Uramahdollisuudet

Sähkötekniikan koulutuksesta valmistuneena insinöörinä uramahdollisuutesi ovat erittäin monipuoliset. Myös opintojen aikana tekemäsi suuntautumisvalinta ohjaa jonkin verran tehtäviä ja toimialaa jolle tulet todennäköisimmin työllistymään.

Koulutus antaa sinulle hyvän pohjan toimia monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Usein sähkötekniikkaa lukeneet insinöörit työllistyvät myös erilaisten projektien johtotehtäviin. Insinöörikoulutuksen saaneet henkilöitä sijoittuu myös myyntitehtäviin, joka ei etenkään teknisillä aloilla ole aina kaupallisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tehtävänä.  

Sähköala tarjoaa myös konsultointi- ja koulutustehtäviä, ja koulutuksen myötä saat valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen.

Tehtävänimikkeenäsi voi olla esimerkiksi:

  • sähkösuunnittelija
  • projektipäällikkö
  • sähköverkon kehittäjä
  • sähkönjakeluautomaation asiantuntija
  • sähköverkon rakennuttaja
  • sähkö- ja automaatiosuunnittelija
  • myynti-insinööri
  • projekti-insinööri
  • käyttöönottoinsinööri
  • kunnossapito- ja huoltoinsinööri

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa sinulle helpommat työmahdollisuudet Euroopan eri maissa.

Kansainvälistymisen voit toki aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista.

Savonialla on lukuisia yhteistyökorkeakouluja ympäri Eurooppaa. Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat.

Opintoihin kuuluu myös pakollisia englannin ja ruotsin kielen opintoja sekä yksi ammattiopintoihin kuuluva opintojakso, joka opiskellaan englannin kielellä (Electric Power Distribution).

Voit myös laatia kansainvälistymiseen painottuvan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman. Tämä voi sisältää esimerkiksi opiskelu- tai harjoittelujakson ulkomailla, harjoittelujakson kansainvälisessä yrityksessä, työskentelyä kansainvälisessä projektissa tai opinnäytetyön tekemisen ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa opinnoista toteutetaan projektimuotoisesti, jolloin toimeksianto tulee ulkopuolisilta yrityksiltä. Tällöin pääset tutustumaan työelämän aitoihin haasteisiin, ja myös näyttämään osaamistasi tulevien työnantajien edustajille. Alueen yritysten edustajat myös vierailevat luennoimassa alaan liittyvistä aiheista opiskelijoillemme säännöllisin väliajoin.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimuksen painopisteet liittyvät sähköiseen talotekniikkaan, sähkön jakeluun, sähkön käyttöön ja sähköjärjestelmien automaatiosovelluksiin. Sähkötekniikassa on vahva kotimainen yhteistyöverkosto ja yhteistyöhankkeita. Koulutusohjelman opinnäytetyöt täydentävät tutkimus- ja kehitysyhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot luovat hyvän pohjan myös urakehitystä tukeville lisä- ja jatkokoulutuksille. Insinöörinä voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen työelämäläheisissä ylemmissä amk-tutkinnoissa (YAMK). Jatkokoulutus edellyttää työkokemusta alalta. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa jatko-opintoja yliopistoissa tai tiedekorkeakouluissa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomenkielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube