Olet täällä

Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus (Kuopio)

Kouluttaudu tuotekehityksen tai tuotantotekniikan ammattilaiseksi

Teknologiateollisuudessa on tulevaisuutta, kouluttaudu tuotantotekniikan ammattilaiseksi

Kouluttaudu tuotantotekniikan osaajaksi

1.

Hyvät työllistymisnäkymät

Konetekniikka on teknologiateollisuuden suurin toimiala noin 125 000 henkilön työpanoksella.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Savonissa pääset soveltamaan harjoittelua todenmukaisessa ympäristössä.

Koulutuksen nimi: Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus, tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17-21 ja lauantaisin klo 8-15
Aloituspaikat: 25 (ensikertalaisille 20)

Koulutuksen tavoite

Konetekniikan insinöörinä tehtäväkenttäsi on täynnä erilaisia mahdollisuuksia. Voit löytää tulevan työpaikkasi mm. tuotantoon liittyvien kehitys- ja ohjaustehtävien, suunnittelu- ja tuotekehitystehtävien sekä tutkimus- ja koulutustehtävien parista. Työkokemuksesi karttuessa voit siirtyä tuotannon tai projektien johtamiseen sekä markkinointiin, laatuasioihin, huoltoon ja myyntiin liittyviin tehtäviin.

Konetekniikka on Teknologiateollisuuden suurin toimiala noin 125 000 henkilön työpanoksella. Kone- ja metallituoteteollisuuden menestystuotteita ovat mm. risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, massa- ja paperikoneet, kiven ja mineraalien käsittelylaitteet, hissit, nosturit ja nostimet, metsä- ja maataloustraktorit, erikoisajoneuvot, metsä-, maanrakennus-, työ- ja maatalouskoneet sekä tietenkin kaikkien tuntemat oranssit sakset.

Opintosi antavat sinulle vahvan teknisen perusosaamisen lisäksi hyvät eväät myös tuotannon ja projektien johtamiseen.  Alalla vaadittavaan tekniseen perusosaamiseen liittyy vahva koneenrakennuksen sekä tuotantotekniikan ja -talouden osaaminen linkitettynä vahvalla matemaattisella ja fysikaalisella taustalla.

Teoriaopintojen lisäksi pääset jo opintojen aikana harjaannuttamaan ryhmässä työskentelyä ja projektimaista toimintaa, sillä osa opinnoista suoritetaan työelämästä tulevien projektien parissa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakurssin pisteiden perusteella. 

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu 22.9.2020 Moodlessa ja kurssin tehtävät on palautettava 27.10.2020 klo 23:59 mennessä. Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi. 

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Hakukohde on valintakoeyhteistyössä seuraavien Savonian hakukohteiden kanssa: Insinööri (AMK) konetekniikka, monimuotototeutus (Iisalmi) ja Insinööri (AMK) tietotekniikka, monimuotototeutus (Kuopio). 

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Konetekniikan monimuotokoulutuksessa suuntaudutaan tuotantotekniikkaan.

Tuotantotekniikasta valmistuneena koneinsinöörinä vastaat koneisiin ja laitteisiin liittyvän tuotannon kehittämisestä ja johtamisesta. Opinnoissasi perehdyt erilaisiin valmistusmenetelmiin, tuotantoprosesseihin, tuotannon simulointiin ja laatuajatteluun. Valtaosa ammattiopinnoista on yhdistetty projektimaiseen työskentelyyn ja aiheet tulevat alueen yrityksiltä.

Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Konetekniikan koulutuksessa työtä tehdään myös konkreettisten tuotteiden ympärillä. Monimuoto-opinnoissa voidaan hyödyntää suoraan työpaikoilta/yrityksistä saatuja kehittämistehtäviä.

Konetekniikan insinöörinä osaat hyödyntää työssäsi nykyaikaisia tietokonepohjaisia menetelmiä, kuten 3D-suunnittelujärjestelmiä, simulointia ja etäohjelmointia. Tuotanto- ja tuotekehitysprosessi, automaation menetelmät, tuoterakenne ja modulointi, toiminnanohjaus samoin kuin verkostoituneet tuotantojärjestelmät ovat sinulle valmistumiseesi mennessä tuttuja. Lisäksi pääset perehtymään koneiden ja laitteiden elinkaariajatteluun ja palveluliiketoimintaan.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Monimuoto-opetus koostuu kontaktiopetuksesta, etäopetuksesta ZOOM-videoyhteydellä sekä etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta, projektiopetuksesta sekä harjoittelusta. Osaan opinnoistasi voi liittyä myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Opiskelu edellyttää opiskelijan itsenäistä työskentelyä ja opiskelijalla on oltava käytössään tietokone, mikrofoni ja kuulokkeet sekä riittävän nopea nettiyhteys.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta:

 • perus- ja ammattiopinnot 180 op
 • harjoittelu 30 op
 • vapaasti valittavat 15 op
 • opinnäytetyö 15 op

Konetekniikka Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.
Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuotanto, laatu, tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.

Opinnäytetyön tukena ovat tutkivan ja kehittävän toiminnan opintojakso, opinnäytetyöseminaarit ja menetelmäklinikat. Opinnäytteen tehdään yleensä yksilötyönä.

Opinnäytetyön tukena ovat tutkivan ja kehittävän toiminnan opintojakso, opinnäytetyöseminaarit ja menetelmäklinikat. Opinnäytteen voi tehdä yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet

Konetekniikan insinöörit sijoittuvat hyvin monipuolisesti erilaisiin teollisuuden tehtäviin. Työkokemuksen ja henkilön mielenkiinnon kohteiden mukaan työtehtävät muuttuvat vuosien varrella usein esimies- ja johtamistehtäviin. Teknologiateollisuudessa menestyminen vaatii usein myös kansainvälisyyttä, joten kielitaidon merkitys ja kulttuuriosaaminen on tärkeää. Konetekniikan opinnoissa kansainvälisyys on voimakkaassa kehitysvaiheessa, ja voit myös omilla valinnoillasi vaikuttaa opintojesi kansainvälisyyteen.

 Tyypillisiä koneinsinöörin tehtävänimikkeitä:

 • Tuotannonsuunnittelija/-ohjaaja
 • Menetelmäsuunnittelija, tuotantopäällikkö, tuotantojohtaja
 • Tuotekehitysinsinööri, suunnitteluinsinööri, tuotekehityspäällikkö
 • Laatuinsinööri, laatukoordinaattori, laatupäällikkö
 • Projekti-insinööri, projektipäällikkö
 • Automaatioinsinööri, hitsauskoordinaattori
 • Asennusvalvoja, huoltoneuvoja, tarkastusinsinööri
 • Kunnossapitoinsinööri, huoltoinsinööri, kunnossapitopäällikkö
 • Myynti-insinööri, myyntipäällikkö, myyntijohtaja
 • Ostoinsinööri, ostopäällikkö, hankintapäällikkö, varastopäällikkö
 • Kouluttaja

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa sinulle helpommat työmahdollisuudet Euroopan eri maissa. Savoniassa saamasi opetus painottuu euronormien ja standardien opetukseen, mikä osaltaan mahdollistaa toimimisesi kansainvälisissä, erityisesti EU-alueen työtehtävissä.

Kansainvälistymisen voit toki aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista. Savonian konealalla on myös toteutettu ulkomaisten kumppaneidemme kanssa yhteisiä opiskelijaprojekteja, joissa opiskelijat eri maista pääsevät tekemään yhteistyötä yhteisissä projekteissa.

Konetekniikassa on myös englanninkielinen tutkinto-ohjelma Mechanical Engineering ja osa opintojaksoista/opinnoista on mahdollista suorittaa sitä kautta englanninkielisenä. Konetekniikan koulutukseen ollaan myös suunnittelemassa yhteisiä opintoja eurooppalaisten kouluttajakumppaneiden kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teknologiateollisuus on erittäin merkittävä toimiala Pohjois-Savossa 1,7 miljardin €:n liikevaihdolla (vienti 800 milj. €), ja sitä kautta se luo hyvät mahdollisuudet myös työelämäläheiselle insinöörikoulutukselle alueellamme. Yhteensä teknologiateollisuus työllistää alueella n. 9 000 työntekijää (välillisesti 13 500 työpaikkaa). Monet alueen yritykset ovat oman alansa kansainvälistä kärkeä. Näiden keskeinen osaaminen on keskittynyt hyötyajoneuvoihin (esim.  metsä-, kaivos- ja paalutuskoneet) ja energiateknologiaan (esim. voima- ja biotuotelaitokset). Savonian konetekniikan koulutus toimii yhteistyössä alueen teollisuusyritysten kanssa osallistuen niiden tutkimus-, kehittämis- ja innovointityöhön.

Laatuarvioinneissa Savonian koneosasto sai kiitosta kiinteästä ja aktiivisesta yhteistyöstä yritysten kanssa. Opiskelijat tekevät usein opintojaksojen harjoitustöinä selvityksiä ja kehittämissuunnitelmia yrityksille.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian konealalla on vahvaa soveltavaa tutkimus- ja hanketoimintaa. Tyypillisesti hankkeissa toteutetaan tutkimus- ja kehitystyötä paikallisten yritysten kanssa, ja näissä projekteissa syntynyt uusi tieto tuodaan osaksi opetustamme. Opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt muodostavat yhden tutkimuksen ja kehityksen tukijalan. Opinnäytetyöt tehdään valtaosin koneteollisuuteen tai muiden konealan organisaatioiden tarpeisiin. Konetekniikan laboratoriossa tehdään myös opetusta palvelevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa mutta myös projektityyppistä kehitystyötä teollisuuden tarpeisiin.

Tutkimuksellisia painopisteitä ovat hitsaavan teollisuuden tuotantojärjestelmät ja niiden kehittäminen, digitaalinen koneenrakennus sekä 3D-tulostukseen liittyvät teknologiat. Uusimpana tutkimus- ja kehitysalueena on digitaaliseen koneenrakennukseen liittyvä palveluliiketoiminta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulusta valmistuneena insinöörinä sinulla on mahdollisuus suorittaa ylempi amk-tutkinto (YAMK) työn ohella. Ylempi amk-tutkinto antaa kelpoisuuden virkoihin, joissa vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. Haku on vuosittain yhteishaun aikana ja opiskelun kesto noin kaksi vuotta.

Insinööritutkinnon suorittaneena sinulla on mahdollisuus myös hakea suoraan opiskelemaan diplomi-insinöörin tutkintoa (120 op). Tällöin insinööritutkinto korvaa kandidaattivaiheen. Tämä väylä on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville, jolloin opinnot kestävät noin kaksi vuotta. 

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta opetukseen sisältyy kieliopintojen lisäksi vähintään viiden opintopisteen laajuinen englanninkielinen opintojakso. Halutessasi sinulla on kuitenkin mahdollisuus suorittaa suurempikin osa opinnoistasi englanniksi.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube