Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan sosionomiksi

1.

Hyvää työtä

Pääset aidosti oppimaan hyvinvointipalvelujen kehittämistä.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Savonissa pääset soveltamaan oppimaasi työelämäympäristössä jo opintojen aikana.

TIETOJEN PÄIVITYS ON KESKEN!

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 40 (ensikertalaisille 32)

Koulutuksen tavoite

Savoniassa sosionomikoulutuksen aikana saat asiantuntevan ja työelämän tarpeisiin vastaavan osaamisen. Sosionomit ovat hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjiä elämänkaaren eri vaiheissa. Valmistuttuasi osaat uudistaa hyvinvointipalveluja, ja kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Toimit eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä arjen haasteissa. 

Sosionomina tiedät hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sosiaaliohjauksen ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Sosionomien erikoisosaaminen liittyy elämänkaaren eri vaiheisiin, asiakasryhmiin sekä työmenetelmiin. Sosiaaliala on jatkuvasti muuttuva palveluala. Palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin ja eri palveluntuottajien sopimuksiin ja keskinäiseen yhteistyöhön perustuen. Saumattomat palveluketjut ja verkostoituva palveluntuotanto edellyttävät uudenlaista osaamista, toimintojen yhteensovittamista, työnjaon tehokkuutta ja vaikuttavuuden huomioimista. Koulutuksen aikana saat asiantuntevan ja työelämätarpeisiin vastaavan osaamisen. 

Opiskelijatarinoita

Anna-Kaisa Säisä

Joskus tarvitaan vain yhdet rohkaisevat sanat, jotta ihminen alkaa uskoa omiin kykyihinsä. Näin kävi minulle. Opettajani kannustavien sanojen rohkaisemana päätin pitkän pohdiskelun jälkeen hakea sosionomiopintoihin Savoniaan. Tie opiskelijaksi ei kuitenkaan avautunut sillä perinteisimmällä tavalla. Onni oli polkuopinnot, joiden kautta pääsin opiskelemaan unelma-ammattiani. Opiskelu on ollut antoisaa ja joustavaa. Nyt syksyllä opinnoissani käynnistyy jo viimeinen vuosi. Onneksi uskalsin tehdä rohkean päätöksen.

Anna-Kaisa Säisä

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Tämän osion tietoja päivitetään. 

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • AMK-valintakokeen perusteella
   

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. AMK-valintakokeet järjestetään 31.5. - 4.6.2021 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. 

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimin...

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa sosionomiopinnoissa ei tehdä, mutta valinnaisissa ammattiopinnoissa voit suunnata opintojasi mielenkiintoasi ja urasuunnitelmiasi tukevaksi. Voit valita opintoja varhaiskasvatukseen tai palveluohjaukseen. 

Varhaiskasvatuksen osaaja valitsee seuraavat opintojaksot: Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen ja Varhainen oppiminen ja ohjaus. Em opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan työskenneltäessä lasten ja perheiden kanssa päivähoidossa, erityiskasvatuksessa ja perhetyössä. Opiskelija oppii kasvun tukemisen ja ohjauksen taitoja asiakastyössä sekä oppii toimimaan työryhmissä sosiaalialan asiantuntijana ja kehittämään ammatillista toimintaansa yksilöiden ja perheiden tarpeet huomioiden. Opiskelijan on suoritettava varhaiskasvatuksen opintopolun opintoja vähintään 60 op saadakseen kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin päivähoidossa.     

Palveluohjauksen osaaja valitsee seuraavat opintojaksot: Osallisuuden vahvistaminen ja voimavaraistava palveluohjaus, Työikäisten palvelut ja työllistäminen ja Kuntoutuksen työmenetelmät sosiaalialan työssä. Opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan mm päiväkeskuksissa, tukiasunnoissa, palvelutaloissa, hoito- ja palvelukodeissa, kuntoutuskodeissa, kotihoidossa ja laitoksissa, sosiaalikeskuksissa, työvoiman palvelukeskuksissa sekä Kansaneläkelaitoksen ja muiden vakuutuslaitosten toimipaikoissa. Opiskelija oppii tekemään ammatillisesti yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.  

Rikosseuraamusalan osaaja valitsee seuraavat opintojaksot: Laillisuus ja hyvä hallinto rikosseuraamusalalla, Rangaistusjärjestelmät ja rikollinen käyttäytyminen, Rikosseuraamusalan riskien hallinta ja turvallisuus. Opintojaksojen antamia valmiuksia tarvitaan erilaisten asiakkaiden tasa-arvoiseen kohtaamiseen, perus- ja ihmisoikeuksien vahvistamiseen, kuntouttavan työotteen rakentamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä rikoksettomaan elämäntapaan ja yhteiskuntaan kiinnittymisen vahvistamiseen. Osaamisessa korostuu yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden ja erilaisten yhteisöjen kanssa.  

Yrittäjäksi suuntautuva opiskelija voi myös yhdistää syventäviin ammattiopintoihin Savonian kaikille tutkinto-ohjelmille yhteiseltä tarjottimelta yrittäjyyteen tähtäävät Innovaatio- ja yrittäjyysosaajan y-polkuopintojaksot. Opiskelija valitsee tällöin henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan ammatillisen harjoittelun paikoiksi erilaisia hoiva- tai muita yrityksiä, joissa hän voi perehtyä sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaan.  

Pätevyys

1.3.2016 tuli voimaan laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). Sosionomin (AMK) ammatillista osaamista voidaan kuvata sekä yleisillä että tutkinto-ohjelmakohtaisilla kompetensseilla (osaamisalueilla). Yleiset kompetenssit ovat kaikille ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Tavoiteltavien kompetenssien kehittymiseen sosiaalialan koulutuksessa voidaan vaikuttaa sekä sisällöllisillä että pedagogisilla valinnoilla. 
 
Ammattihenkilöksi laillistaminen: Varhaiskasvatuksessa työskentelevillä sosionomeilla ei lain mukaan ole rekisteröitymisvelvoitetta. Rekisteröityminen on silti suositeltavaa, jos myöhemmin aikoo toimia sosiaalihuollon tehtävissä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa sosionomin hakemuksesta ja tutkinnon antaneen ammattikorkeakoulun ilmoituksesta sosiaalihuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, sosionomiksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että sosionomikoulutuksessa on suoritettu 210 op sekä opetussuunnitelman mukaiset sisällöt. 

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista. Ensimmäisenä opiskeluvuonna hankit perusosaamisen sosiaalialan tietoperustasta asiakastyössä ja alan ammattietiikasta. Toisena opiskeluvuonna perehdyt asiakaslähtöiseen työhön sosiaalialalla syvällisemmin sekä alan työmenetelmiin eri konteksteissa. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna syvennät ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen, palveluohjauksen tai rikosseuraamusalan osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämisosaamistasi, yhteiskuntaosaamistasi sekä johtamisosaamistasi. 

Opinnot toteutetaan tutkivan oppimisen periaatteella. Opiskelussa ja oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta, jotka ovat sosionomin ammatissa keskeistä osaamista. 

Opetuksessa vaihtelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot, projektit ja ammattitaitoa edistävät harjoittelut. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua ja toteutuvat vuosittain kymmenen viikon jaksoina (yhteensä 3x15 op). Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opintojen alkaessa opiskelija laatii yhdessä oman opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen. 

Opintojen rakenne

Sosionomin opintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä.

 • Perusopinnot 45 op
 • Ammattiopinnot: kaikille pakolliset 90 op
 • Valinnaiset ammattiopinnot 15 op: varhaiskasvatuksen osaaja, palveluohjauksen osaaja ja rikosseuraamusalan osaaja
 • Ammatillinen harjoittelu 45 op: Kolme 15 op harjoittelua toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä sekä kehittämisprojekteissa. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.
 • Opinnäytetyö 15 op

Sosionomi. päivätoteutus - opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi. 

Opinnäytetyön voit tehdä parityönä, ryhmässä tai poikkeustapauksessa yksin. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö tai koostettu opinnäytetyö. Alla on esitelty tarkemmin eri vaihtoehtoja: 

 • Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi‐ tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. 
 • Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. 
 • Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit). 
 • Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. 

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Sosionomiksi valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus työskennellä palveluohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen työympäristö, koulu, nuorisotyö, palvelu- ja/tai päiväkeskus ja erilaiset asumisyksiköt, kotipalvelu, lastensuojelun toimipisteet, työvoiman palvelukeskus, kansaneläkelaitos, kriminaalihuolto, järjestöt, vakuutuslaitokset, sekä hoiva- ja palveluyritykset. Sosionomi voi toimia asiantuntijana tai kehittämis- ja esimiestehtävissä moniammatillisesti verkostoituneissa varhaiskasvatus- ja sosiaali- sekä terveyspalveluissa 

Tehtävänimikkeitä: 

 • Sosiaaliohjaaja 
 • Vastaavaohjaaja 
 • Kotipalvelun ohjaaja 
 • Toiminnanohjaaja 
 • Palveluohjaaja 
 • Varhaiskasvatuksen sosionomi 
 • Lastensuojelulaitoksen ohjaaja/johtaja 
 • Koulukuraattori 
 • Perhepäivähoidon ohjaaja 
 • Perhetyöntekijä 
 • Työvoimaneuvoja 
 • Asumispalvelun ohjaaja/vastaava ohjaaja 
 • Vammaispalvelun ohjaaja 
 • Kuntoutuksen ohjaaja 
 • Projektipäällikkö, -sihteeri, -työntekijä 
 • Projektikoordinaattori 
 • Päivä- tai työtoiminnan ohjaaja 
 • Kotihoidon ohjaaja 
 • Nuorisotyöntekijä 
 • Toiminnanohjaaja 
 • Järjestötyöntekijä 
 • Rikosseuraamusalan asiantuntija 
 • Rikosseuraamusalan esimies 

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymisen voit aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa sosionomin opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista. Vaihtokohteita ovat mm. Irlanti, Englanti, Australia, Espanja, Tanska, USA, Thaimaa, Kenia, Tansania ja Venäjä. 

Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat. Kulttuurisia taitoja voit opiskella toimimalla tuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille, tai toimimalla vaikkapa alueen maahanmuuttajayhteisöissä. 

Sinulla on mahdollisuus suorittaa 60 op englannin kielellä oman opiskelusuunnitelmasi mukaisesti. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Se yhdistää laadukkaan koulutuksen sekä työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä edistetään erilaisissa oppimisympäristöissä, mahdollistamalla monimuotoinen, aikaan ja paikkaan sitomaton ympärivuotinen opiskelu sekä hyödyntämällä laajasti työn opinnollistaminen. Erilaiset opintojaksoihin liittyvät projektiopinnot tehdään työelämästä tulleisiin toimeksiantoihin samoin kuin eri opintojaksojen oppimistehtäviä on mahdollista tehdä työelämäkontekstissa. 

Tutkimuksen painopisteet

Sosionomin koulutus linkittyy osaksi Savonian Inhimillinen turvallisuus näkökulmaa ja Soveltava hyvinvointiteknologia –painoalaa. Osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, pääset osaksi painoalan toimintaa ja tutkimus- ja kehittämistyötä. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Sosionomitutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa opiskelua ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (YAMK) 90 op. Lisäksi sosionomeille on tarjolla laajasti erikoistumiskoulutuksia sekä täydennyskoulutusta. Voit hakeutua opiskelijaksi myös yliopistoon esimerkiksi sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan tai sosiaalipsykologian pääaineopintoihin maisterikoulutukseen.  

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja.

Hakuaika
Kevään 2021 yhteishaku: 17.–31.3.2021
Hakuaika päättyy 31.3. klo 15.00

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Katja Valtanen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6603

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Sosionomi

Kevään 2021 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube