Olet täällä

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Onko kutsumuksesi ihmisten auttaminen?

Onko kutsumuksesi ihmisten auttaminen?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan sairaanhoitajaksi

1.

Erinomaiset työllistymistilastot

Savoniasta valmistuneiden sairaanhoitajien työttömyysprosentti on ainoastaan 0,5.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Koulutuksen nimi: Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Monimuotototeutus Syksyn 2020 lähiopetusviikot: tarkentuvat myöhemmin
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus, hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joiden avulla pystyt kriittisesti arvioimaan ja tekemään päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa. Valmistuttuasi sinulla on hyvä tietoperusta ja taidot hoitaa potilaita sekä kykyä soveltaa tietojasi erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. 

Koulutuksen aikana opit johtamaan ammatillista työskentelyä tai hankkeita ja työskentelemään hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Opit arvioimaan oman osaamisesi lisäksi myös yksittäisten henkilöiden ja ryhmien osaamista ja kehittämistä. Opit soveltamaan, arviomaan hoitotyön osaamistasi erilaisissa hoitotyön tilanteissa, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana kotimaassa ja ulkomailla. Sairaanhoitajana sinulla on valmius jatkuvaan oppimiseen, osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä hoitotyön asiantuntijoille että alan ulkopuoliselle yleisölle, kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin ja englannin (ja/tai saksan) kielellä. 

Opiskelijatarinoita

Inkariina Kurkinen

Viime syksynä Iisalmen kampukselta lähti sairaanhoitajaopiskelijoita vaihtoon ympäri maailmaa. Inkariina Kurkinen huomasi Thaimaassa, Bangkokin kahdessa valtionsairaalassa työskennellessään, että kulttuurieroja on paljon. Thaimaalaiset eivät näytä kipua tai negatiivisia tunteita lainkaan. Sektion jälkeen äitien kipuja hoidetaan vain hetken aikaa kunnolla, sen jälkeen annetaan ainoastaan parasetamolia, kuvailee Kurkinen.

Inkariina Kurkinen

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella. Valintakoe koostuu valintakurssista, ennakkotehtävästä ja ryhmätilanteesta.

Valintakurssi on 2 op laajuinen sairaanhoitajaopintoihin sisältyvä opintojakso. Valintakurssi ja ennakkotehtävä tehdään 9.- 29.4.2018 välisenä aikana Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Hakuajan päättymisen jälkeen, viimeistään 6.4. kaikille sairaanhoitajan monimuotoon hakeneille lähetään sähköpostitse ohjeet Savonian käyttäjätunnuksen hakemisesta sekä Moodleen kirjautumisesta. Hakijalla tulee olla verkkopankkitunnukset, jotta hän voi hakea Savonian account-palvelusta itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 30 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta tulos on hyväksytty. Ryhmätilanteeseen kutsutaan paremmuusjärjestyksessä 120 hakijaa, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti. Ryhmätilanne tapahtuu verkossa Zoom-yhteyden kautta 28.5.2018 tai 1.6.2018. Ryhmätilanteen aikataulu, ohjeet ja linkki Zoomiin lähetetään hakijoille noin viikko ennen ryhmätilannetta. Ryhmätilanteessa käytetään ennakkotehtävää. Ryhmätilanteen maksimipistemäärä on 30 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

Ennakkotehtävä tarkastetaan vain niiltä hakijoilta, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti ja jotka on kutsuttu ryhmätilanteeseen. Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 30 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

Valintakokeen kaikki osiot (valintakurssi, ennakkotehtävä ja ryhmätilanne) tulee suorittaa hyväksytysti ja ennakkotehtävästä sekä ryhmätilanteesta tulee saada yhteensä vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi (maksimi 60 pistettä). Valintakurssin pisteet eivät vaikuta lopulliseen valintaan.

Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavat 2 op valintakurssin sisällytettyä sairaanhoitajan tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat valintakurssin hyväksytysti, saavat siitä todistuksen.

Hakukohde ei ole mukana sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin, ennakkotehtävä ja haastattelun tulos muihin hakukohteisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa
  • bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Tutkinto ei sisällä varsinaista pääainevalintaa. Tutkinto sisältää 165 opintopistettä (op) perus-ja ammattiopintoja (yhteisiä opintoja) ja 30 op valinnaisia opintoja sekä 15 op opinnäytetyötä. Tutkinto on suunniteltu sairaanhoitajan ammattitaitovaatimusten ja pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Opintojen loppuvaiheessa voit valita yhden 30 op kokonaisuuden valinnaisia ammattiopintoja, joita ovat vaihtoehtoisesti akuutti- ja tehohoitotyö, perioperatiivisen potilaan hoitotyö, mielenterveys- ja päihdetyö sekä sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyöeri toimintaympäristöissä.

Opintoihin voit sisällyttää myös vieraskielisiä opintoja ja yrittäjyysopintoja. Voit kehittää yrittäjyysosaamista myös harjoittelujaksojen aikana.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena joka pitää sisällään lähi- ja etäopiskelua. Etäopiskelussa hyödynnetään erilaisia digitaalisia opiskelumenetelmiä ja opinnollistamista. Tämä luo sinulle mahdollisuuden paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun. Noin puolet opinnoista tapahtuu työelämässä harjoitteluina. Opintoihin kuuluu myös tasokasta lähiopiskelua kampuksella noin 3-5 viikkoa lukukaudessa harjoituksina taitopajoissa ja simulaatioissa. Panostamme monimuoto-opinnoissa oppimisen ohjaamiseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opiskelija on kuitenkin aktiivinen ja vastuullinen toimija omassa oppimisprosessissaan. 

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista, jotka ovat: 

  1. Ammattikuvan luominen
  2. Ammatillisen osaamisen perusteet
  3. Ammatillisen osaamisen syventäminen
  4. Ammatillisen osaamisen soveltaminen 

Sairaanhoitajaopintojen sisällöt lähtevät hoitotyöhön perehtymisestä ja etenevät oman ammatillisen osaamisen kehittämisen ja syventämisen kautta hoitotyön soveltamiseen eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten hoitotyössä. 

Opiskelusi ensimmäisenä vuonna perehdyt hoitotaitoon ja lääkehoitoon sekä tarkastelet asiakasta ja ammattilaista osana sote-palveluja. Opit anatomiaa ja diagnostisia tutkimuksia sekä käyttämään perustietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta. Harjoittelet hoitotyötä myös käytännössä. 

Toisena opiskeluvuonna vahvistat ja laajennat hoitotyön osaamista perioperatiivisessa, lasten, -nuorten ja perheiden, sekä mielenterveys-ja päihdetyössä. Harjoittelujen avulla opit myös soveltamaan ja laajentamaan tietoa. Opit käyttämään englannin kieltä sekä ymmärtämään erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä. 

Kolmantena opiskeluvuonna syvennät ja kehität asiantuntijuuttasi gerontologisesta hoitotyöstä sekä osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opit ruotsin kieltä. Osaat soveltaa opiskelun aikana hankkimaasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoutta opinnäytetyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa, arvioida ja analysoida hoitotyön osaamistasi erilaisilla hoitotyön toiminta-alueilla, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana. 

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajan opinnot ovat 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, ja tämä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia. Näin ne eivät ole irrallisia, vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen. 

Perusopinnot: 30 op
Ammattiopinnot: teoriaopinnot 60 op
Ammattiopinnot: harjoittelu 75 op
Syventävät ammattiopinnot: 20 op
Valinnaiset opinnot: 10 op
Opinnäytetyö: 15 op

Sairaanhoitaja, Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alan toimijoiden kanssa jo opintojen aikana. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö, tai koostettu opinnäytetyö.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >>

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitaja voi toimia erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä muun muassa perusterveydenhuollossa, sairaalassa, yrittäjänä, yksityisissä palveluissa tai kolmannen sektorin järjestöissä.

Kansainvälistyminen

Voit vahvistaa opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista ulkomailla tai omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit hankkia kokemusta ja uusia taitoja toimimalla tuutorina ja/tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille tai toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä. 

Vaihtokohteita on Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa esimerkiksi Belgia, Englanti, Espanja, Itävalta, Italia, Mosambik, Shanghai, Slovakia, Slovenia, Thaimaa.  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Opiskelijana olet aktiivinen toimija ja työskentelet erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Eri alojen opiskelijat, opettajat, tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevät sekä työelämän edustajat yhdessä ratkaisevat käytännöstä nousevia erityyppisiä tehtäviä. Opiskelija suorittaa osan opinnoistaan erilaisissa työelämälähtöisissä hankkeissa ja projekteissa. 

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltuva hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Opiskelijana voit hankkia uudenlaista osaamista erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitajan urakehitystä tukevat ja mahdollistavat erilaiset lisä-, jatko- ja täydennyskoulutukset. Sairaanhoitaja voi jatkaa opintojaan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja. Yksittäisiä opintojaksoja tai osia opintojaksoista toteutuu englanninkielellä. Myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan on mahdollista suorittaa 60 op opintoja englanninkielellä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Katja Valtanen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6603

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Sairaanhoitaja (AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube