Olet täällä

Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Hyville tekijöille on todellista tarvetta

Hyville tekijöille on todellista tarvetta

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan röntgenhoitajaksi

1.

Terveyden edistäminen

Pääset panoksellasi vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Röntgenhoitaja (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3.5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 35 (ensikertalaisille 28)

Koulutuksen tavoite

Röntgenhoitajana toimit näyttöön perustuvan kliinisen radiografian asiantuntijana. Röntgenhoitajan työssäsi korostuu teknologian hyödyntäminen ja lääketieteellisen säteilyn käyttö osana potilaan hoitoa. Röntgenhoitajana ydinosaamisalueitasi ovat erilaiset kuvantamistutkimukset (röntgen-, ultraääni-, magneetti- ja isotooppitutkimukset), sekä niihin liittyvät radiologiset toimenpiteet, sädehoito, potilaan hoitaminen ja ohjaus. Röntgenhoitajana vastaat osaltasi mm. röntgentutkimusten suorittamisesta, röntgenkuvien käsittelystä, analysoinnista, arkistoinnista ja tarvittaessa tulostamisesta. Röntgenhoitajana tehtäviisi kuuluu myös tutkimuslaitteiden tarkkailu, jotta tutkimusten suorittaminen olisi turvallista ja tutkimustulokset laadukkaita.

Röntgenhoitajaksi opiskelu ja alalla työskentely edellyttävät sinulta kiinnostusta mm. matematiikan, fysiikan sekä tietotekniikan tietojen ja taitojen hankintaan ja soveltamiseen. Ammatissasi tulet tarvitsemaan kädentaitoja, luovuutta sekä tarkkuutta. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot korostuvat tutkimus- ja hoitotilanteissa, ja työssäsi tarvitaankin kykyä asettua potilaan asemaan. Yhteistyö muun terveydenhuollon henkilökunnan kanssa edellyttää ryhmätyötaitoja, joita osana opintojasi tulet harjoittelemaan.

Röntgenhoitajan työ on jatkuvassa muutoksessa. Teknologian kehittyminen, ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset ja alan tutkimustiedon lisääntyminen edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista, oman osaamisen kehittämistä ja uusien työmenetelmien sekä laitteiden hyötykäytön haltuunottoa. Myös eri kulttuureista ja kielialueilta tulevien potilaiden monimuotoisuus asettaa haasteita alalla toimimiseen. Savoniassa saamasi koulutus valmistaa sinut vastaamaan näihin haasteisiin, ja menestymään työssä jolle todellakin on tarvetta!

Opiskelijavalinta, esivalintakoe ja valintakoe

35 opiskelijaa valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensin kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019. Esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua, mutta hakijat saavat esivalintakoelinkin sähköpostiinsa. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät osoitteesta soteli.metropolia.fi.

Esivalintakokeen perusteella 140 parhaiten menestynyttä hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse. Valintakoe järjestetään 5.6.2019 klo 8-16 Kuopiossa, Opistotien kampuksella (Opistotie 2, 70200 Kuopio).

Valintakoe on psykologinen henkilöarvointi. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi opiskelijaksi.

Savonia tekee valintakoeyhteistyötä. Esivalintakokeesta saamasi pistemäärän perusteella sinut voidaan kutsua vain yhteen samaan valintaryhmään kuuluvan koulutuksen valintakokeeseen. Valintakokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin olet hakenut. Lisätietoja valintaryhmistä ja valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut löydät täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus
 • bioanalyytikkokoulukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

 

Pääaineen valinta

Röntgenhoitajan koulutuksessa et tee varsinaista pääainevalintaa. Voit syventää osaamistasi mielenkiintosi mukaan opintojen loppuvaiheen valinnaisissa opinnoissa ja syventävissä ammattiopinnoissa. Valinnaiset opinnot koostuvat teoriaopinnoista 10 op ja syventävät ammattiopinnot koostuvat ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta 15 op. Harjoittelun teemoja ovat kuvantamistutkimukset, sädehoito ja isotooppitutkimukset. Voit toteuttaa syventävät ammattiopinnot myös kokonaan ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna (25 op).  Syventäviin ammattiopintoihin liittyy aina tehtävä, jonka avulla kehität näyttöön perustuvaa kliinistä radiografiaa.

Pätevyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa hakemuksesta röntgenhoitajan terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa. Sinulla on mahdollista työskennellä myös Euroopan eri maissa.

Koulutuksen sisältö

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Opintoihin sisältyvä ammattitaitoa edistävä harjoittelu voi olla opintojen loppuvaiheessa osin kolmivuorotyötä.

Asiantuntijuutesi kehittyminen alkaa ammattialaan perehtymisestä ja etenee harjaantumisen ja soveltamisen kautta kliinisen radiografian asiantuntijaksi. Oppimisesi on tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista toimintaa, ja se edellyttää päämäärien tunnistamista. Asiantuntijuuden kehittyminen on elinikäinen oppimisen kasvuprosessi. 

Opintojen rakenne

Röntgenhoitajan opinnot ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Osana opintojasi tulet osallistumaan myös työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka osaltaan tukee työelämävalmiuksiesi kehittymistä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Perusopinnoissa opiskelet muun muassa ammatin ja alan yleisiä perusteita, kieli- ja viestintäopintoja.

Ammattiopinnoissa paneudut esimerkiksi kliinisen radiografian teoreettisiin perusteisiin, säteilyn turvalliseen käyttöön, ammatinharjoittamisen ja asiantuntijuuden perusvalmiuksiin ja sovellat oppimaasi ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa. Syvennät osaamistasi opintojen loppuvaiheessa valinnaisissa opinnoissa ja syventävissä ammattiopinnoissa.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä>>

Röntgenhoitaja, opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi. 

Opinnäytetyön voit tehdä yksin, parityönä tai ryhmässä. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö, tai koostettu opinnäytetyö. 

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa>>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Röntgenhoitajat työskentelevät terveyskeskusten ja sairaaloiden röntgen-, isotooppi- ja sädehoito-osastoilla sekä yksityisillä lääkäriasemilla ja sairaaloissa. Terveydenhuollon organisaatioiden lisäksi voit työskennellä terveydenhuoltoa palvelevissa yrityksissä mm. tuotekehitys-, markkinointi- ja koulutustehtävissä. Myös teollisuuden ja ympäristöterveydenhuollon palveluksessa, tutkimus- ja opetustehtävissä sekä eläinlääkintähuollossa työskentelee lukuisia röntgenhoitajia.

Tehtävänimikkeitä

 • röntgenhoitaja
 • säteilyturvallisuusvastaava (STV)
 • opetushoitaja
 • diagnostisten lääkevalmisteiden esittelijä
 • laite-esittelijä
 • kouluttaja

Kansainvälistyminen

Voit opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista. Sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille erilaisiin alan kohteisiin tai oppia kansainvälisyyttä omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla opiskelijatuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä. Vaihtokokemus ulkomailta ja kielitaito tuovat opiskelijalle merkittävää etua työmarkkinoilla ja osoittavat työnantajille kykyä selviytyä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Aktiivisia kv-partnereita röntgenhoitajakoulutuksessa on tällä hetkellä Portugalista ja Itävallasta. Toiminta keskittyy opettaja- ja opiskelijavaihtoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelman yhteistyökumppaneita ovat mm. ammattikorkeakoulut, joissa koulutetaan röntgenhoitajia, perusterveydenhuollon röntgenosastot, erikoissairaanhoidon röntgen-, isotooppi- ja sädehoidon yksiköt, Säteilyturvakeskus (STUK), Savonia terveysalan yksiköiden tutkinto-ohjelmat, Itä-Suomen yliopisto (fysiikan asiantuntijaluennot), sekä Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltuva hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Opiskelijana voit hankkia uudenlaista osaamista erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Röntgenhoitajan urakehitystä tukevat ja mahdollistavat lisä‐, jatko‐ ja täydennyskoulutukset. Röntgenhoitaja (AMK) voi jatkaa opintojaan kahden vuoden työkokemuksen jälkeen ammattikorkeakoulujen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (YAMK). Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja, ja yksittäisiä opintojaksoja toteutetaan englanninkielellä. Oppimateriaali voi olla osittain englanninkielistä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6412

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Röntgenhoitaja (AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube