Olet täällä

Restonomi (ylempi AMK), Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen, monimuotototeutus

Monta mahdollisuutta - Monta unelmaa   #WellnessYAMK

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan restonomiksi (ylempi AMK)

1.

Työelämän kanssa

Wellness-palveluliiketoiminnan monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla. Saat laaja-alaisen osaamisen, jota voit hyödyntää liiketoiminnan ja palvelukonseptien kehittämisessä.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.

3.

Vastuullinen moniosaaja

Saat menolipun Wellness-palveluliiketoiminnan moniottelijaksi. Edessäsi on monien mahdollisuuksien vastuullinen urapolku asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK)
Laajuus: 90 op, 3 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus Monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun myös työn ohessa. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnutaan muutamia kertoja intensiivipäiville. Intensiivipäivien määrä on korkeintaan 2 pv/kk. Lähiopiskelupäivät (intensiivipäivät) ovat perjantaisin ja lauantaisin. Näiden lisäksi opintojen edetessä on 1-2 lähijaksoa sen mukaan, mitä Savonian yhteisiä opintoja opiskelija valitsee.
Aloituspaikat: 20

Koulutuksen tavoite

Wellness-palveluliiketoiminnan monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä siihen liittyvät palvelut ja tuotteet kiinnostavat jatkuvasti enemmän laajasti eri toimialoilla. Restonomin ylempi amk-tutkinto antaa sinulle laaja-alaisen palveluliiketoiminnan osaamisen, jota voit hyödyntää liiketoiminnan ja palvelukonseptien kehittämisessä. Opinnot antavat sinulle uusia valmiuksia ja osaamista kehittää hyvinvoinnin johtamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen keskiössä on wellness – palveluliiketoiminnan sekä kestävän työhyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen.  Koulutuksen läpileikkaavina teemoina ovat hyvinvointiteknologia sekä digitalisaatio. Saat myös innovatiivisia työvälineitä matkailu- ja ravitsemispalvelujen sekä asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen. Opintojen aikana perehdyt alaa koskevan tutkitun tiedon hankkimiseen, luovaan käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssäsi ja sen kehittämisessä. 

Koulutuksen jälkeen sinulla on taito ymmärtää strategisen ajattelun merkitys liiketoiminnan uudistumisen voimavarana. Osaat soveltaa strategisen johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen työvälineitä johtamistyössä. Opinnot kytkeytyvät oman työn ja organisaation kehittämiseen.

Opiskelijatarinoita

Jenni Väisänen

Tarve kehittää itseään ja oppia uutta ajoivat minut tutkailemaan uusia koulutusmahdollisuuksia. YAMK-opiskelu ja palveluliiketoiminnan johtamisen tutkinto tuntuivat luonnolliselta jatkolta osaamiseni kehittämiselle. Opiskelu tasapainoillen kahden pienen lapsen, perhe-elämän, opiskelun ja vuorotyön välillä oli rankkaa, mutta Savonian puolelta tuli hienosti joustoa ja ymmärrystä. Olen tosi tyytyväinen, että uskalsin ottaa riskin ja hakeutua koulutukseen. Todistus kädessä on helppo hymyillä!

Jenni Väisänen

Lue lisää >>

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto, esimerkiksi restonomin (AMK) ja tradenomin (AMK) tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) palveluliiketoiminnan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2020). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän (hyväksytty suoritus min. 20 pistettä, maks. 60 pistettä) ja haastattelun (min. 10 pistettä, maks. 40 pistettä) yhteispistemäärän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet
Artikkeli

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Hyväksytysti ennakkotehtävän suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelut järjestetään to 28.5.2020 verkossa Zoom-yhteyden välityksellä. Hakijat voivat testata Zoom-yhteyttä 18.5.2020 klo 14-16 välisenä aikana. Haastattelukutsu sekä ohjeet Zoomin testaamiseen lähetetään sähköpostitse.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei Wellness-palveluliiketoiminnan YAMK-koulutukseen sisälly. Painopistealueeksi on valittu liiketoiminnan kehittämis- ja johtamisosaamisen syventäminen. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja sekä syventäviä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija laatii opintojen aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa. 

Pätevyys

Ylempi AMK -tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman kelpoisuuden kuin esim. yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun myös työn ohessa. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnutaan muutamia kertoja intensiivipäiville. Intensiivipäivien määrä on korkeintaan 2 pv/kk. Lähiopiskelupäivät (intensiivipäivät) ovat perjantaisin ja lauantaisin. Näiden lisäksi opintojen edetessä on 1-2 lähijaksoa sen mukaan, mitä Savonian yhteisiä opintoja opiskelija valitsee. Opinnoissa korostuvat verkkoympäristössä opiskelu, itsenäinen työskentely sekä kehittämistehtävät. 

Koulutus kestää 2,5-3 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat luontevan kokonaisuuden opiskelijalle. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyö esim. oman työpaikan kehittämiseen.

Wellness-palveluliiketoiminnan opinnot koostuvat alakohtaisista ammatillisista opinnoista, yhteisistä opinnoista sekä opinnäytteestä.  Alakohtaisissa ammatillisissa opinnoissa vahvistat palveluliiketoiminnan ja hyvinvoinnin johtamis- ja kehittämisosaamista. Yhteisiä opintoja on tarjolla laaja valikoima, joilla voit suunnata osaamistasi ammatillisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Opinnäytetyö mahdollistaa työelämälähtöisen kehittämisen. 

Opintojen aikana voit valita yrittäjävalmennusopintoja, mikäli sinulla on tavoitteena edistää oman yrittäjyysideasi toteutumista. Voit myös vahvistaa omia verkostojasi ja kansainvälisyysosaamistasi koulutuksen aikana.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne on kuvattu seuraavassa kuviossa. Opinnot muodostuvat alakohtaisista ammatillisista opinnoista 30 op sekä Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista, joista opiskelija valitsee vähintään 30 op. Yhteiset opinnot liittyvät mm. toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, palvelumuotoiluun, kansainvälisyyteen sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen. Yhteisissä opinnoissa tähdellä merkityt opintojaksot ovat tarjolla myös englanninkielisinä verkkototeutuksina.

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa, sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksen osalta. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössään kykenevänsä itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti, sekä tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa myös kykynsä raportoida ja viestiä opinnäytetyöstään sujuvasti ja luotettavasti. 

YAMK-opinnäytetyö on aina työelämäläheinen ja sen tulisi olla työelämää kehittävä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen kehittämistehtävä tai osa laajempaa tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa opiskelijalla on selkeä oma vastuualueensa. 

Opinnäytetyö voi olla aiheeseen perustuen luonteeltaan esim. 

 • kehittämistyö
 • soveltava tutkimustyö
 • kehittämistutkimus
 • tuotekehitystyö
 • tai edellisten yhdistelmä. 

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >> 

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Wellness-palveluliiketoiminan johtaminen (YAMK) tutkinnon suoritettuasi voit toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Wellness –asiantuntija pystyy kehittämään kilpailukykyisiä palvelutuotteita ja –konsepteja. Ymmärrät digitalisaation ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Osaat käyttää uusia työkaluja ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä. Työpaikkanasi voivat olla palveluliiketoiminnan eri alojen yritykset, erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Restonomi (YAMK) on englanniksi Master of Hospitality Management.   

Tehtävänimikkeitä: 

 • asiakaspalvelupäällikkö / asiakkuuspäällikkö
 • henkilöstöjohtaja
 • myynti- tai markkinointipäällikkö
 • kehityspäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • asiantuntija / konsultti
 • yrittäjä 

Kansainvälistyminen

Sinulla on mahdollisuus vahvistaa omia verkostojasi ja kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana monin tavoin. Vapaavalintaisena opintojaksona voit suorittaa kansainvälistä viestintäosaamista vahvistavan opintojakson. Voit osallistua ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa toteutettavaan intensiiviviikkoon.   

Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Lisäksi tarjolla on useita englanninkielellä toteutettuja opintojaksoja. Yhteisönä Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen.  Kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on jatkuvasti tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä ja opinnäytetyön aiheita. 

Tutkimuksen painopisteet

Tutkinto-ohjelman tutkimuksellinen painopiste on matkailu- ja ravitsemisalan sekä muun palveluliiketoiminnan keskeisissä ilmiöissä. Yksi Savonian valituista painoaloista on Vastuullinen ruokatuotanto, joka mahdollistaa alan huippua olevien hankkeiden toteuttamisen osana Savonian toimintaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

YAMK -opinnot ovat korkein taso, mitä ammattikorkeakouluissa voi opiskella. Jatko-opintomahdollisuuksista yliopistoissa päättävät kunkin yliopiston tiedekunnat itsenäisesti. 

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Opinnäytteen voit tehdä suomeksi tai englanniksi. 

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Markku Haapakoski
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6065

Opiskelu koulutusalalla
Matkailu- ja ravitsemisala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Restonomi (YAMK)

Lataa esite (pdf)

Katso alan esittelyvideo

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube