Olet täällä

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

musiikkipedagogiopiskelija soittaa huilua.

Sykkiikö sydämesi musiikille?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan musiikkipedagogiksi

1.

Monipuolinen koulutus

Saat kattavat pedagogiset valmiudet, tekniset instrumenttitaidot sekä hyvän musiikillisen yleissivistyksen.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Mm. Kuopion kaupunginorkesteri ja kaupunginteatteri tulevat tutuiksi.

Koulutuksen nimi: Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Musiikkipedagogi (AMK)
Laajuus: 240 opintopistettä, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 27 (ensikertalaisille 16)

Koulutuksen tavoite

Savoniassa saat koulutuksen, joka antaa sinulle valmiudet toimia musiikkipedagogina. Opintojen jälkeen sinulla on laaja-alaiset pedagogiset tiedot ja taidot, vahvat instrumenttitaidot sekä kyky luovaan musiikin tuottamiseen, kuten musiikin esittämiseen, kirjoittamiseen, säveltämiseen ja sovittamiseen. Työelämäläheinen koulutuksemme antaakin sinulle laajan pohjan monipuolisiin työtehtäviin.

Valmistumisen jälkeen sinulla on kyky osaamisesi kehittämiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Savoniassa pääset osaksi kuuden eri koulutusalan muodostamaa yhteisöä, joka mahdollistaa sinulle monipuolisen kokemuksen eri alojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä jo opiskeluaikanasi. Näitä taitoja tarvitaan tämän päivän työelämässä yhä enemmän. Eri alojen kanssa tehtävien projektien ja produktioiden kautta taiteelliset tietosi ja taitosi karttuvat.

Savonian musiikkipedagogikoulutuksen erityisvahvuus on yhteistyö eri genrejen ja taiteen alojen kanssa.

 Löydät meidät myös Instagramista @savoniamusiikki ja
 Facebookista Savonia Musiikki ja Tanssi

Opiskelijatarinoita

Janette Teittinen

Olen aina rakastanut esiintymistä ja ilmaissut itseäni laulamalla jo taaperoiässä. 11-vuotiaana ilmoitin vanhemmilleni, että minusta tulee isona oopperalaulaja. Laulaminen on minulle intohimo. Opiskelen tällä hetkellä Savonia-ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogiksi pääaineenani klassinen laulu. Reittini hakijasta opiskelijaksi ei ollut maailman helpoin, mutta sinnikkyys todellakin palkittiin. Juuri nyt olen matkalla kohti omia unelmiani.

Janette Teittinen

Lue lisää >>

 

Iiris Rissanen

Musiikki on aina ollut osa elämääni, siksi tuntuikin luonnolliselta hakeutua alan opintoihin heti lukion jälkeen. Savoniassa sain opiskelun myötä monipuolisen katsauksen musiikin ammattilaisen työstä, pääsin mukaan mielenkiintoisiin produktioihin ja innostuin lähtemään vaihto-oppilaaksi kaksikin kertaa, ensin Italiaan ja sitten Norjaan. Unelmani olisi työskennellä pianistina, pianonsoiton opettajana ja kamarimuusikkona Suomessa sekä ulkomailla.

Iiris Rissanen

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Valintakoe järjestetään 27. - 29.5.2020 Kuopion Musiikkikeskuksella (klassinen musiikki), Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio ja Kotkankalliolla (rytmimusiikki), Kotkankallionkatu 12, 70600 Kuopio. Koe on hakijalle yksipäiväinen. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

 

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä (maksimi 100 pistettä). Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 50 % pisteistä.

Valintakokeen sisällöstä kerrotaan tarkemmin valintakoeoppaassa

 

HUOM! Koronaviruksesta johtuen valintakoe järjestetään poikkeuksellisesti verkon välityksellä.

Koe järjestetään aiemmin ilmoitettuna ajankohtana 27. - 29.5.2020. Hakijoille on lähetetty sähköpostitse tarkemmat ohjeet valintakokeeseen osallistumisesta.

 Koe sisältää yksilöhaastattelun Zoomin välityksellä, suullisen tentin ja säveltapailun kokeen zoomin välityksellä sekä aiemmin YouTubeen hakijoiden lataamat videotallenteet valitsemistaan musiikkikappaleista. 

 

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

 

Pääaineen valinta

Musiikkipedagogikoulutuksessa suuntaudut joko klassiseen musiikkiin tai rytmimusiikkiin. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen valitset oman syventymispolun, profiilin. Sinulta edellytetään hyvää solistista osaamista, teoreettisia taitoja sekä vuorovaikutusvalmiuksia. Ensiarvoisen tärkeää on se, että sinulla on aito halu tehdä aktiivisesti työtä oman osaamisesi kehittämiseksi ja pedagogisten taitojen kartuttamiseksi.

Opintojesi alussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin, jota päivität vuosittain. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat sinua henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa. Lisäksi mm. opinto-ohjaajat ja opettajatuutorit ovat sinun ammatillisen kasvun sekä urakehityksen tukena koko koulutuksesi ajan.

Pätevyys

Musiikkipedagogikoulutus johtaa musiikkialan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden.

Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu musiikkialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen.

Keskeisiä asioita opinnoissasi ovat pedagogiset, solistiset ja teoreettiset opinnot sekä yhteismusisointi vaihtelevissa kokoonpanoissa. Opinnoissasi tulee korostumaan myös hyvät soitto- ja laulutaidot, musiikkikasvatukselliset tiedot sekä esiintymiskokemus.

Opintoihisi liittyy runsaasti myös työelämäharjoittelua, ja osana opintoja opitkin toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa niin tekijänä kuin koordinaattorinakin. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen.

Opintojen rakenne

Musiikkipedagogin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, solistisesta harjoittelusta, verkko-opiskelusta sekä työharjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Alla on kuvattu opintojen rakennetta.

Perusopinnot 20 op:
Musiikkipedagogin perusopinnot koostuvat perustiedoista opintoihin ja työhön liittyen, sekä kieli- ja tutkimusopinnoista.

Ammattiopinnot 115 op:
ammattiopinnoissa kehitetään ennen kaikkea opiskelijan musiikillista osaamista. Musitassa saa korkeatasoista solistista opetusta neljän vuoden ajan. Opettajat ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettuja pedagogeja ja taiteilijoita. Opiskelija voi syventää omaa ammatillista osaamistaan toimimalla eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa. Myös yhteismusisoinnilla, workshopeilla, kamarimusiikilla ja orkesteritoiminnalla on merkittävä osuus musiikkipedagogikoulutuksen yhteisöllisyyden ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä.

Pedagogiset opinnot ja harjoittelu 60 op:
Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvät ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa yhdessä järjestettävät monipuoliset kasvatustieteelliset ja ainepedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Koulutus antaa laaja-alaisen yleisen opettajan pätevyyden.

Opiskelija tiedostaa musiikkipedagogin työhön sisältyvien ympäristöjen, tilanteiden ja lähestymistapojen moninaisuuden. Koulutus antaa mahdollisuuden perehtyä musiikin soveltavaan käyttöön esim. opetuksen yksilöllistämiseen, musiikin monipuoliseen käyttöön erilaisten oppijoiden kanssa vaikkapa syrjäytyneiden nuorten parissa. Opiskelijalla on tietoa musiikin merkityksestä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjänä.

Valinnaiset opinnot 15 op:
Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Harjoittelu 15 op:
Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työelämään ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin syventämällä ammatillista osaamista, sekä auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin.

Opinnäytetyö 15 op:
Opinnäytetyö on opiskelijan työelämäläheinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opiskelija kehittää työelämää opinnäytetyöllään samalla kun prosessi syventää hänen asiantuntijuuttaan valitussa aiheessa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio, projekti tai koostettu opinnäyte.

Musiikkipedagogi, päviätoteutus - opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.
Opiskelijana olet kehittämässä työelämää opinnäytetyölläsi, samalla kun prosessi syventää omaa asiantuntijuuttasi valitsemassasi aiheessa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio, projekti tai koostettu opinnäyte.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet

Musiikkipedagogit ovat monipuolisia musiikin ammattilaisia. Valmistuneet ovat toimineet monipuolisesti musiikin kentän eri tehtävissä, esimerkiksi kansalais- ja kansanopistojen musiikin opetuksessa, musiikkikoulujen, -opistojen ja konservatorioiden opetustehtävissä sekä kolmannen sektorin opetus- ja ohjaustehtävissä. Koulutuksen laaja-alaisuus mahdollistaa työskentelyn myös mm. seurakunnissa, kuntien nuorisotoimessa, kerhotoiminnassa, teattereissa sekä yrittäjänä.

Voit itse vaikuttaa opintojesi aikana siihen, minkä tyyppisiin työtehtäviin olet ensisijaisesti suuntaamassa. Esimerkiksi musiikkioppilaitoksen opettajankoulutus painottuu pääinstrumentin hallintaan ja pedagogiikkaan. Solististen valmiuksien lisäksi instrumenttitaidot kehittyvät pääaineesta riippuen kamarimusiikki-, workshop, ensemble ja orkesterisoiton opinnoissa. Opintojesi aikana voit profiloitua myös mm. soveltavan musiikin käyttöön ja suuntautua työskentelemään erilaisten oppijoiden kanssa.

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa sinulle työskentelyn ja jatko-opinnot Euroopan eri maissa. Kansainvälistymisen voit aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa musiikkipedagogin opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista.

Savonialla on lukuisia yhteistyökorkeakouluja ympäri Eurooppaa. Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonia-ammattikorkeakoulun musiikin ja tanssin yksikkö toimii Kuopion keskustassa.

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat Savonian muut koulutusalat, Kuopion konservatorio, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Kuopion yksikkö, Taidelukio Lumit, Kuopion kaupunginorkesteri, Kuopion kaupunginteatteri, alueen oppilaitokset sekä Kuopion Jazz & Blues ry. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa teemme yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan sekä eri laitosten, järjestöjen ja paikallisten yritysten kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

Savoniassa yhteistyö terveydenhuollon ja hyvinvoinnin kanssa on vahvaa, ja opiskelijoitamme kannustetaankin hyvinvointisektoriin linkittyvien opinnäytetöiden tekemiseen. Musiikkipedagogikoulutuksessa saat mahdollisuuden tutustua musiikin soveltavaan käyttöön. Musiikkipedagogikoulutukselle luonteenomaista on opinnäytetöiden suuntaaminen myös pedagogiikan kehittämiseen esimerkiksi uusien opetusmateriaalien ja menetelmien muodossa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Musiikkipedagogi (amk) tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet Musiikkipedagogi YAMK Taidepedagogiikka -tutkinnon suorittamiseen Savoniassa tai maisteritason jatko-opintoihin joko kotimaassa tai ulkomailla.

Lisätietoa opetuskielestä

Musiikkipedagogin tutkinto on suomenkielinen tutkinto, mutta tarvittaessa opetus voi tapahtua myös englanniksi. Opinnäytetyön kirjallisen osuuden sekä kypsyysnäytteen voit tehdä suomeksi tai ruotsiksi.

Hakuaika:
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Sari Mokkila-Karttunen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 7415

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Musiikki ja tanssi

Tutustu opetussuunnitelmaan
Musiikkipedagogikoulutus

Katso alan esittelyvideo

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube