Olet täällä

Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus

Rakenna tiesi alan osaajaksi

Rakenna tiesi alan osaajaksi

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan insinööriksi

1.

Monien mahdollisuuksien ala

Rakennusala on monipuolinen työllistäjä.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Savonia tarjoaa erinomaisen näköalapaikan oikeisiin oppimisympäristöihin.

Koulutuksen nimi: Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 60 (ensikertalaisille 48)

Koulutuksen tavoite

Rakennusala monipuolisena työllistäjänä tarjoaa rakennustekniikan insinöörille runsaasti haastavia työtehtäviä rakentamisen eri osa-alueille. Useat rakennusalan yritykset tarjoavat mahdollisuuden myös kansainväliseen toimintaan.

Rakennustekniikan opinnoissasi saat laajan näkemyksen erilaisten rakennushankkeiden teknisistä ja taloudellisista asioista. Tänä päivänä rakentaminen on toki paljon muutakin kuin tekniikkaa ja taloutta, ja koulutuksen aikana pääsetkin perehtymään myös rakentamisen esteettisiin, yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin, laadullisiin ja ekologisiin tekijöihin.

Uusina haasteina alalla ovat korjaus- ja ympäristörakentamiseen ja turvallisuuteen liittyvät ratkaisut, joihin pääset opintojesi aikana perehtymään. Rakennustekniikan insinöörinä vastaa siitä, että suunnittelun ja rakentamisen lopputuloksena syntyy laadukas, kestävän kehityksen sekä teknis-taloudelliset seikat huomioon ottava, sekä aikataulun puitteissa valmistunut rakennusprojekti.

Opiskelijatarinoita

Sannika Lahti

Aloitin syksyllä 2016 opiskelemaan rakennustekniikan insinööriksi Savoniassa. Suuri kysymys on varmasti se, miten tälle alalle päädyin? Pienestä pitäen urasuunnitelmani olivat kovin toisenlaiset; minusta piti tulla lääkäri. Kuitenkin yhteishaussa keväällä 2016 kaikissa hakuvaihtoehdoissani luki: Rakennustekniikka, insinööri. Lue niin tiedät, miksi suunnitelmani muuttuivat näin.

Sannika Lahti

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta, ennakkoaineisto ja valintakoe

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla ja osa valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Todistusvalinnalla opiskelijaksi valitaan 18 hakijaa, joilla on parhaat ylioppilastutkintotodistuksen pisteet. Todistusvalinnan pisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia). Todistusvalinnalla opiskelijaksi valitun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta.

Valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella valitaan 42 opiskelijaa. Ammatillisella tutkinnolla hakeville varataan aloituspaikoista vähintään 21 paikkaa.

 

Valintakoe

Valintakokeen aika ja paikka
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään Opistotien kampuksella, os. Savonia AMK, Opistotien kampus, Opistotie 2, 70200 Kuopio.

Valintakoepäivä 29.5.2019
Ilmoittautuminen klo 9.30
Koeaika klo 10.00 - 12.30

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeelle valitsemassaan ylimmässä, valtakunnallista valintakoetta käyttävässä tekniikan alan hakukohteessa (todistusvalinnalla opiskelijaksi valitun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen). Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin valtakunnallista valintakoetta käyttäviin tekniikan alan hakukohteisiinsa. Löydät tekniikan alan valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Lisätietoja valintakokeen sisällöstä ja ennakkoaineisto
Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty.

Tekniikan alan valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa 15.5.-29.5.2019 välisenä aikana osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Aikaisempiin valintakokeisiin voit tutustua Savonian sivuilla.

Ota mukaan
Ota mukaan valintakoetilaisuuteen valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti, passi, valokuvallinen Kela-kortti). Kokeessa saa käyttää tavanomaisia kirjoitusvälineitä (kynä, kumi, viivoitin, harppi, kulma-astelevy).

Valintakokeen aikana on laskimen käyttö ehdottomasti kieletty! Kokeen järjestäjä jakaa vastauslomakkeet ja apupaperia. Kokeessa ei saa käyttää kaavastoja, taulukkokirjoja, eikä sanakirjoja. Matkapuhelimen ja älykellon on oltava suljettuna kokeen aikana (äänettömäksi kytkeminen ei riitä).

Pysäköinti
Pysäköinti Savonia AMK Opistotien kampuksen opiskelijoiden parkkipaikalla, seuraa opastusta.

Ruokailu
Savonia-ammattikorkeakoulun yhteydessä on ruokala/kahvila. Ruokailu on omakustanteinen.

Muita ohjeita
Lisätietoja valintakokeesta antaa tarvittaessa opinto-ohjaaja Markku Oikarinen (markku.oikarinen@savonia.fi tai puh. 044 785 6360). Mikäli peruutat kokeeseen osallistumisen, siitä ei tarvitse ilmoittaa.

 

 

Pääaineen valinta

Rakennustekniikan koulutuksessa voi suuntautumisen valita kolmesta vaihtoehdosta: rakennesuunnittelu, talonrakennustuotanto tai infrarakentaminen.

Jos valintasi on rakennesuunnittelu, keskitys opinnoissasi uudis- ja korjausrakennushankkeisiin. Tällöin opintosi antavat sinulle ammattitaidon mm. rakenne- ja rakennussuunnittelutehtäviin, rakennusprojektin tuotannonohjaukseen sekä rakentamis- ja rakennuttamistehtäviin.

Talonrakennustuotannon opinnoissa sen sijaan saat taidot toimia tuotannon johtotehtävissä työnjohtajana, työmaainsinöörinä tai -päällikkönä uudis- ja korjausrakennushankkeissa. Osaamisesi kehittyy mm. rakennushankkeen urakkalaskennan, työmaan tuotantotekniikan, tuotannonohjauksen ja valvonnan osa-alueilla. Tuotantovaiheeseen keskittyvät teollisen rakentamisen opinnot antavat sinulle valmiudet toimia myös puu-, rakennustuote- ja elementtiteollisuuden tehtävissä.

Valitsemalla infrarakentamisen suuntautumisvaihtoehdon, saat opintojen aikana taidot suunnitella, rakentaa ja rakennuttaa infran ja ympäristöalan rakenteita. Tällaisia kohteita ovat mm. sillat ja liikenneväylät. Lisäksi opintojesi aikana harjaannut vesihuoltojärjestelmien sekä ympäristö- ja kunnallisteknisten rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Infrainsinöörinä voit toimia suunnittelutoimistoissa suunnittelijana, rakennusyritysten tuotannonjohto-, hallinto- ja markkinointitehtävissä sekä rakentamis- ja rakennuttamisorganisaatioiden asiantuntijana.

Pätevyys

Rakennesuunnittelun opinnot antavat sinulle vaativan luokan rakenteiden suunnittelussa tarvittavat opinnot päärakennusmateriaaleille (betoni, teräs ja puu).

Talonrakennustuotannon opinnot suorittamalla saat valmiudet toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.

Infrarakennustekniikan opinnot antavat valmiudet vaativien uusien pohjarakenteiden sekä vaativien pohjarakenteiden korjaus- ja muutostöiden pohjarakennussuunnittelutehtäviin. Tällaisia kohteita ovat mm. rakennukset, kadut, tiet, sillat sekä kunnallistekniset rakenteet.

Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Opintojesi sisältö rakentuu osittain suuntautumisvalintasi mukaisesti. Valinnastasi huolimatta, kahden ensimmäisen vuoden aikana keskityt oppimaan perustiedot rakentamisen eri osa-alueista. Sen jälkeen lähdet syventämään tietojasi suuntaavissa opinnoissa.

Osan ammattiopinnoistasi suoritat projektiopintoina ja tietomallintamista hyödyntävässä oppimisympäristössä. Niiden kautta sinulle muodostuu selkeä käsitys rakennushankkeen eri vaiheista, rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka.

Opintojen rakenne

Rakennustekniikan insinööriopintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Alla on kuvattu opintojen rakennetta.

  • perusopinnot 40 op
  • ammattiopinnot 140 op
  • valinnaiset opinnot 15 op
  • työharjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op.

Perusopinnoissa pääset luomaan laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten. Perusopintosi suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana, jolloin keskityt rakentamisen perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitoihin.

Tämän jälkeen syvennät tietoja suuntaavissa opinnoissasi, perehtymällä rakennusalan erityiskysymyksiin kuten tietotekniikan käyttöön ja energiatehokkuuteen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Ammattiopinnot painottuvat rakennustuotantoon, ja niiden aikana perehdyt rakennushankkeen eri vaiheisiin, rakennuttamisesta ja suunnittelusta aina tuotantoon saakka.

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. Opiskelija esittää kehittämistyönsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ja sen jatkokehittämistarpeista ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. Opiskelija laatii työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja niiden tulkinnasta raportin.
c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa.
d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Opinnäytetyön tukena ovat tutkivan ja kehittävän toiminnan opintojakso, opinnäytetyöseminaarit ja menetelmäklinikat. Opinnäytteen voi tehdä yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet

Rakennusalalta valmistuneet sijoittuvat erinomaisesti työelämään, eli aito tarve koulutuksen saaneille osaajille on olemassa. Rakentamisen määrä pysyy korkealla suhdannevaihteluista huolimatta, koska korjausrakentamisen määrä tulee lisääntymään tulevina vuosina. Lisäksi rakennusalan eläköityvien osaajien myötä uusia ammattilaisia tarvitaan rakennusalan eri tehtäviin.

Rakennusinsinöörin opinnot antavat valmiudet toimia rakennussuunnittelijana arkkitehti- ja insinööritoimistoissa, rakennusliikkeissä, pientalo- tai rakennusmateriaalituotannossa ja kiinteistöhallinnassa. Koulutus valmentaa rakennusten, siltojen, teiden, katujen, ympäristö- ja kunnallisteknisten rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Työkokemuksen karttuessa rakennusinsinööri voi toimia rakennuttajana, projektipäällikkönä, tietomalliasiantuntijana sekä erilaisissa rakennusalan viranomaistehtävissä.

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa sinulle helpommat työmahdollisuudet Euroopan eri maissa.

Kansainvälistymisen voit toki aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista.

Savonialla on lukuisia yhteistyökorkeakouluja ympäri Eurooppaa, ja rakennustekniikan insinööriopintoihin onkin mahdollista sisällyttää valinnaisina opintoina työskentely kansainvälisessä Neptune-workshopissa tai vaihto-opiskelu ulkomailla. Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonia tekee aktiivista yhteistyötä myös alueen yritysten kanssa, ja opiskelijamme pääsevätkin usein heidän kanssaan erilaisissa yhteyksissä toimimaan. Verkostoitumalla alan työnantajien kanssa mm. yritysvierailujen, projektiopintojen ja opinnäytetöiden kautta, saadaan jatkuvasti ajantasaista ja luotettavaa tietoa työelämän tarpeista ja odotuksista.

Yhteistyötä tehdään opetuksen sisältöjen suhteen myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

Rakennusinsinöörin opinnoissa voi syventyä myös tutkimukseen. Painopistealoina ovat tietomallintaminen, puurakentaminen ja korjausrakentaminen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot luovat hyvän pohjan myös urakehitystä tukeville lisä- ja jatkokoulutuksille. Insinöörinä voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen työelämäläheisissä ylemmissä amk-tutkinnoissa (YAMK). Jatkokoulutus edellyttää työkokemusta alalta. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa jatko-opintoja yliopistoissa tai tiedekorkeakouluissa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan suomen kielellä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Markku Oikarinen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6360

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Tekniikan ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Insinööri (AMK), rakennustekniikka

Valintakokeet
Tutustu aikaisempien vuosien valintakokeisiin

Isona insinööriksi?

Tutustu esitteeseen >>

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube