Olet täällä

Insinööri (AMK), energiatekniikka, monimuotototeutus

Clean Nature, Green Energy

Clean Nature, Green Energy

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan insinööriksi

1.

Maailma tarvitsee hyviä tekijöitä

Ilmastonmuutos ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme suurimpia haasteita.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.


3.

Työelämäläheisyys

Suuri osa opinnoista toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa yhdessä alueen yritysten kanssa.

Koulutuksen nimi: Energiatekniikan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op
Koulutuspaikkakunta: Varkaus
Toteutustapa: Monimuotototeutus (tarjolla myös päivätoteutuksena
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)
Lähiopetuspäivät: katso Opintojen rakenne

Koulutuksen tavoite

Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme suurimpia haasteita. Energiainsinöörin opinnoissa pääset paneutumaan sekä perinteiseen voimalaitostekniikkaan että uusiutuviin energiantuotannon muotoihin, kiertotalouteen ja niiden ympäristövaikutuksiin.

Valmistuttuasi olet oppinut suunnittelemaan, valmistamaan ja hyödyntämään energiatekniikan järjestelmiä monipuolisesti alan työtehtävissä. Vaikka energiatekniikan insinöörikoulutuksen keskeinen sisältö onkin alan tietojen ja taitojen oppiminen, on suuri merkitys myös oikeanlaisen asenteen omaksumisella. Halu tehdä asioita entistä paremmin, sekä aito kiinnostus uudenlaisia energiaratkaisuja kohtaan ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia valmistuvalle insinöörille.

Koulutuksen monipuolisuudesta kertoo myös se, että hankit opiskelujen aikana insinöörin teknisen osaamisen lisäksi viestinnän, suunnittelun, konealan, energia-alan, kiertotalouden sekä prosessi- ja automaatiotekniikan perustiedot ja -taidot, joita tarvitset energia-alan insinööritehtävissä. Koulutus valmentaa sinua myös oma-aloitteisuuteen, itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyssä tarvittavien yhteistyötaitojen käyttöön.

Energiatekniikan koulutus on rakennettu energiainsinöörien työelämän osaamistarpeiden mukaan. Näin ollen opinnoistasi yhä suurempi osa toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa Energiatutkimuskeskuksessamme ja yhdessä alueen yritysten kanssa.

Opiskelijatarinoita

Tessa Kumpulainen

Tessa halusi vaihtaa alaa kuultuaan tutuiltaan pelkkää hyvää energiatekniikan opiskelusta Varkaudessa. Syksyllä 2019 hän aloitti opinnot ja yhteisöön oli helppo päästä mukaan. Varkauden kampuksen rento ja tiivis tunnelma pääsi yllättämään. Energiatekniikan opiskelu on monipuolista. Teorian vastapainoksi yritysvierailuja ja käytännön töitä tehdään todella paljon. Savonia tarjoaa Tessan mielestä mahdollisuuksia moneen!

Tessa Kumpulainen

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 7.4.2020 ja kurssin tehtävät on palautettava 7.5.2020 klo 23:59 mennessä. Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi. 

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Hakukohde on valintakoeyhteistyössä Savonian energiatekniikan päivätoteutuksen kanssa.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Energiatekniikan koulutuksessa syvennyt valintasi mukaan joko

 • energiantuotantotekniikkaan
 • energia-automaatioon
 • uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen (päivätoteutus)

Energiatuotantotekniikan suuntaavissa opin­noissa paneudutaan erityisesti laite- ja laitos­suunnitteluun ja niissä käytettäviin uusimpiin 3D-suunnitteluohjelmistoihin, joita Suomen kansainvälisesti merkittävät energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.

Opintojen aikana käytössäsi ovat tietokoneavusteisen suunnittelun ja simuloinnin apuvälineet, joita kansainvälisesti merkittävät suomalaiset energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.

Energia-automaation suuntautumisessa perehdytään mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan opintojen kautta energiantuotantoprosessien ja tulevaisuuden käyttökohteiden automaatiojärjestelmien suunnitteluun, ohjelmointiin ja testaamiseen sekä järjestelmien käyttöön ja kunnossapitoon.

Uusiutuvan energian ja kiertotalouden suuntaavissa opinnoissa opitaan suunnittelemaan, kehittämään ja käyttämään mm. bio-, aurinko-, tuuli- ja vesie­nergiaan perustuvia tekniikoita. Opinnoissa syvennytään myös bioenergian jalostusmenetelmiin sekä kiertotalousprosessien kehittämiseen.

Opinnoissasi painottuvat energiatekniikan järjestelmien kehittäminen ja tuotteistaminen asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen on luonteva osa koulutustasi.

Uusiutuvan energian ja kiertotalouden suuntautuminen toteutetaan yhdessä päivätoteutuksen kanssa.

Pätevyys

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus 2-3 vuoden energialaitoksen käyttötehtävistä kertyneellä työkokemuksella saada Kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyys. Lisätietoja Tukesin sivuilta: Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyysvaatimuksia päivitetty

Tutkinnon suorittaneena sinulla on mahdollisuus myös pätevöittää itsesi parin vuoden työkokemuksen jälkeen Energiakatselmoijaksi. Lisätietoja Motivan sivuilla: Energiakatselmoijien peruskurssi

Koulutuksen sisältö

Opintosi muodostuvat yleisaineopinnoista, energiatekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Merkittävä osa opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat energiantuotantotekniikoiden, uusiutuvan energian ja kiertotalouden sekä energia-automaation opintoihin. Olennaisena osana ammattiopintoja ovat myös Energiatutkimuskeskuksessa tehtävät projektityöt. Ammattiopinnoissa keskeistä on antaa sinulle perustiedot ja -taidot, jotta pystyt toimimaan menestyksekkäästi erilaisissa energia-alan asiantuntijatehtävissä.

Ammattiopintoihisi kuuluvat harjoitustehtävät sekä projektiopinnot harjoittavat sinua käytännönläheisesti insinöörin työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojesi, vastuullisuutesi ja esiintymistaitojesi kehittymistä.

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat perehtyvät ammattialaan. Toisena vuonna energia-alan osaamista kehitetään sekä alan tuntemusta että työvälineitä ja käytäntöjä ja tietoja ja taitoja harjoittavien opintojen parissa. Kolmantena vuotena energia-alan osaamista syvennetään sekä yhteisten ammatillisten aineiden että omien suuntaavien opintojen muodossa. Neljännellä vuosikurssilla opinnoissa korostuu entistä vahvemmin oman ammatillisen osaamisen soveltaminen.

Opintojen rakenne

AMK-tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, joka opiskeluajaksi muutettuna vastaa n. 1600 tuntia opiskelijan työtä/vuosi. Opinnot jakautuvat neljälle lukuvuodelle. Monimuoto-opetus painottuu verkko-opiskeluun, mutta vaatii myös osallistumista pakollisille lähiopetusjaksoille. Opintoihin liittyvää verkko-ohjausta järjestetään tarvittaessa opintojaksokohtaisesti erikseen sovittavina ajankohtina. Opiskelu perustuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn verkkokursseilla. Opiskelijalla on oltava käytössään tietokone, mikrofoni ja kuulokkeet sekä riittävän nopea nettiyhteys.

Lähiopetusjaksoja on noin 4-5 lukukaudessa ja jaksojen kesto on n. 3 päivää. Lukuvuoden 2020-2021 lähipäivät ovat: 3.-5.9.20, 1.-3.10.20, 5.-7.11.20, 10.-12.12.20, 7.-9.1. 21, 18.-20.2.21, 18.-20.3.21, 15.-17.421 ja 6.-8.5.21. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka- ja majoituskuluista lähiopetusjaksojen ajalta. Lähijaksot järjestetään Varkauden kampuksella.

Savonian energiatekniikan opinnoissa valitset yhden kolmesta suuntautumisesta. Se ei kuitenkaan rajaa pois mahdollisuutta, että poimit valinnaisiin opintoihisi sinua kiinnostavia opintojaksoja myös muiden suuntautumisvaihtoehtojen opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta.

 • Perusopinnot 45 op
 • Ammattiopinnot 60 op
 • Osaamisen syventävät yhteiset opinnot 30 op
 • Suuntaavat syventävät opinnot 15 op
 • Osaamisen soveltavat yhteiset opinnot 15 op
 • Suuntaavat soveltavat opinnot 15 op
 • Valinnaiset opinnot 15 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi myös opintojen aikana. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi oman organisaation haasteisiin liittyen, jos teet opinnäytetyön omalle työpaikallesi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyön suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. raportointimuodossa.
d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit).

Opinnäytetyön tukena ovat tutkivan ja kehittävän toiminnan opintojakso, opinnäytetyöseminaarit ja menetelmäklinikat. Opinnäytteen voi tehdä yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin koulutus tuo ulottuvillesi useita erilaisia urapolkuja. Halutessasi voit lähteä rakentamaan uraasi suurissa, maailmanmarkkinoille energiajärjestelmiä toimittavissa kansainvälisissä yrityksissä alihankintaverkostoineen, tai vaihtoehtoisesti kiinnostuksesi kohteena voivat olla pienet ja keskisuuret yritykset, jotka tarjoavat töitä mm. laitesuunnittelu- tai käyttötehtävissä.

Tyypillisiä työtehtäviä energiainsinööreille ovat:

Prosessi-, laite- tai laitossuunnittelu, jolloin tehtäväsi liittyvät tyypillisesti uusien laitosten suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden insinööritehtäviin. Näitä tehtäviä tarjoavat sekä suurten energiajärjestelmien laitostoimittajayritykset alihankintaverkostoineen, että pienemmät hajautetun ja uusiutuvan energian järjestelmiä myyvät ja markkinoivat yritykset.

Käyttöinsinöörin tehtävät taas liittyvät usein käytön valvonnan, käyttö- ja tuotantopäällikön tehtäviin. Tällöin tehtävänäsi on huolehtia olemassa olevien energiantuotantolaitosten toimintavarmuudesta ja käytön aikaisesta kunnossapidosta.

Energiatuotantotekniikan ja energiajärjestelmien prosessien ja suunnittelun ymmärtäminen tarjoaa lisäksi mahdollisuuden työllistyä mitä erilaisimmissa uusiutuvan energian ja kiertotalouden projekteissa tai muiden alojen järjestöissä ja valtakunnallisissa energia-alan asiantuntija- tai neuvontatehtävissä.

Tehtävänimikkeitä:

 • Käyttö- ja kunnossapitoinsinööri
 • Käyttöpäällikkö
 • Tuotekehitysinsinööri
 • Tuotepäällikkö
 • Projekti-insinööri, -päällikkö
 • Suunnitteluinsinööri

Kansainvälistyminen

Energiatekniikan koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen niin opintojen aikana kuin urasi eri vaiheissa. Energia-alan laitetoimittajat sekä muut organisaatiot toimittavat laitoksiaan ympäri maailmaa. Näissä projekteissa on usein tehtäviä, joissa käydään hoitamassa energialaitoksen toimitukseen liittyviä projekti- ja valvontatehtäviä maailmalla. Usein kansainvälisissä yrityksissä on mahdollisuus myös ottaa vastaan useamman vuoden työkomennuksia yrityksen eri toimipisteissä ympäri maailmaa.

Energia-ala myös vaatii eri maiden ja alueiden energia-asioiden ja ratkaisujen seuraamista, koska energia-alan taloudelliset ja ympäristövaikutukset ovat kytköksissä maailmanlaajuisesti toisiinsa. Insinöörinä joudut sekä suunnittelu- että käyttötehtävissä ymmärtämään kansainvälisten sopimusten, eri maiden viranomaisvaatimusten sekä polttoaineiden ja muiden raaka-aineiden saatavuuden ja hinnan merkityksen omissa työtehtävissäsi

Kansainvälistymisen voit aloittaa jo opintojesi aikana, sillä kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian Varkauden kampuksen energiatekniikan opetus- ja tutkimustyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen energia-alan yritysverkoston kanssa. Opiskelijat tekevätkin sekä harjoitus- että projektitöitään alueen yritysten aitoihin tarpeisiin.

 

Varkauden kampuksen tutkimuspalvelut (mm. polttoainelaboratorio ja Energiatutkimuskeskus) tekevät tiivistä yhteistyötä koko Suomen energia-alan laitosten, laitostoimittajien sekä tutkimusyksiköiden kanssa. Varkauden kampuksella sijaitsee myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston energia-alan tutkimusryhmä.

Tutkimuksen painopisteet

Energiatekniikan koulutus on osa Savonian Uudistuva kone- ja energiateollisuus -painoalaa, joka toteuttaa alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Varkauden kampus on erityisesti keskittynyt energiaosaamiseen, ja tuottaa energiatekniikan mittaus-, testaus- ja tutkimuspalveluja alan yrityksille. Palvelut liittyvät energiantuotantoon, -siirtoon, -jakeluun ja -varastointiin, sekä niihin liittyviin koulutustarpeisiin.

Mittaus- ja testauspalveluja varten käytössämme on monipuolisesti ja nykyaikaisin mittausvalmiuksin varustettu laboratorio (laitteistoluettelo (pdf)). Tuotteisiin tai prosesseihin liittyviä mittauksia ja testauksia voidaan toteuttaa yrityksen tiloissa tai laboratorioon rakennettavassa testausympäristössä. Mallinnus- ja simulointipalveluissa käytössämme on höyryvoimalaitoksen säädön ja prosessihallinnan simulointiin soveltuvat ohjelmistot.

Varkauden kampuksella on Energiatutkimuskeskus, mikä laajentaa kampuksen poltto- ja kattilatekniikan sekä uusiutuvan energian ja kiertotalouden tutkimusmahdollisuuksia entisestään.

Lisätietoja: www.savonia.fi/energiatekniikka

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot luovat hyvän pohjan myös urakehitystä tukeville lisä- ja jatkokoulutuksille. Insinöörinä voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen työelämäläheisissä ylemmissä amk-tutkinnoissa (YAMK). Jatkokoulutus edellyttää työkokemusta alalta. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa jatko-opintoja yliopistoissa tai tiedekorkeakouluissa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskielenä on suomi, osa opetuksesta toteutetaan mahdollisesti englannin kielellä yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Olli-Pekka Kähkönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6752

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Tekniikan ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Insinööri

 

Opintoja tehdään yhdessä alueen yritysten kanssa:

 

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube