Olet täällä

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

Kouluttaudu tekemään hyvää työtä

Kouluttaudu tekemään hyvää työtä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan fysioterapeutiksi

1.

Terveyden edistäminen

Pääset panoksellasi vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Fysioterapeutti (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3.5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 40 (ensikertalaisille 32)

Koulutuksen tavoite

Fysioterapian lähtökohtana on ihmisten, niin yksilöiden kuin ryhmienkin, terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Tavoite on, että fysioterapiaa hyödynnetään entistä laajemmin erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kansalaisten hyvinvoinnissa ja terveyden edistämisessä sekä terveydenhuollon kustannusten vähentämisessä.

Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää ihmisten terveyttä ja toimintakykyä. Se on merkittävä osa kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, ja siinä pyritään yhdessä asiakkaan kanssa saavuttamaan hänelle optimaalinen toimintakyky. Fysioterapeuttina osaamistasi tarvitaan yhä enemmän asiakkaan omassa elin- ja toimintaympäristössä. Ennaltaehkäisevän ja terveyttä edistävän fysioterapian merkitys kasvaa kaikissa ikäryhmissä.  Nopeat tilannearviot asiakkaiden liikkumis- ja toimintakyvystä suhteessa heidän terveyteensä lisääntyvät, samoin yhä moniongelmaisempien ja vaativampien asiakkaiden fysioterapian tarve on kasvussa.

Fysioterapiaa opiskellessa pääset soveltamaan monen tieteenalan tietoja ja taitoja. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat ihmisen toimintakyky ja liikkuminen.

Valmistuttuasi fysioterapeutiksi, työsi keskeisenä tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen toiminta- ja liikkumiskyky. Tärkeää on asiakkaan voimavarojen huomiointi ja ymmärrys hänen elinympäristöstään. Fysioterapeuttisen arvioinnin avulla kykenet selvittämään asiakkaan toimintaa sekä sitä uhkaavia tai haittaavia tekijöitä. Opiskelujesi aikana harjaannut käyttämään fysioterapiamenetelmiä, joita ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia.

Opiskelijavalinta, esivalintakoe ja valintakoe

40 opiskelijaa valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensin kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019. Esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua, mutta hakijat saavat esivalintakoelinkin sähköpostiinsa. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät osoitteesta soteli.metropolia.fi.

Esivalintakokeen perusteella 160 parhaiten menestynyttä hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse. Valintakoe järjestetään 4. - 5.6.2019 klo 8-16 Kuopiossa, Opistotien kampuksella (Opistotie 2, 70200 Kuopio). Hakija osallistuu yhteen valintakoepäivään kutsun mukaisesti.

Valintakoe on psykologinen henkilöarviointi. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi opiskelijaksi.

Savonia tekee valintakoeyhteistyötä. Esivalintakokeesta saamasi pistemäärän perusteella sinut voidaan kutsua vain yhteen samaan valintaryhmään kuuluvan koulutuksen valintakokeeseen. Valintakokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin olet hakenut. Lisätietoja valintaryhmistä ja valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut löydät täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus
 • bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

 

Pääaineen valinta

Fysioterapeutin koulutuksessa ei tehdä varsinaista pääainevalintaa. Opintojen edetessä osaamisesi kehittyy perustason osaajasta fysioterapian menetelmien soveltajaksi. Teet opiskelu- ja urasuunnitelmasi mukaisia valintoja oppimistehtävien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta. Voit laajentaa asiantuntijuuttasi valinnaisilla opinnoilla, joita voit valita omasta tutkinto-ohjelmastasi tai Savonian viiden muun koulutusalan opetussuunnitelmista tai kesäopinnoista.

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, joka tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä, mutta toki henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin.

Pätevyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sinut hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi, fysioterapeutiksi.

Fysioterapeutit toimivat laaja-alaisesti sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän alueilla itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Fysioterapeutti on terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntija, jonka asiantuntijuustehtävä korostuu tulevaisuuden palveluorganisaatioissa.

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa. Sinulla on mahdollista työskennellä myös Euroopan eri maissa.

Koulutuksen sisältö

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8 – 18 välillä.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemoissa painottuvat ammatillinen osaaminen, ikäosaaminen, yrittäjämäinen työskentelyote ja preventiivinen työskentelyote. Vuositeemat ovat:

1. vuosi: asiantuntijuuden aktivoituminen
2. vuosi: asiantuntijuuden kehittyminen
3. vuosi: asiantuntijuuden syveneminen
4. vuosi: fysioterapeutti asiantuntijana

Ensimmäisenä vuonna perehdyt ammattialaan ja fysioterapian perusteisiin. Opinnot alkavat opiskelun ja oppimisen taitoja hankkien. Aloittelet ammattiopintoja mm. fysioterapia ammattina, kehon rakenne ja toiminta, ihmisen kasvu ja kehitys, kehon toiminnan mekaniikka ja ihmisen toimintakyvyn arviointi. Harjoittelet fysioterapiayksikössä.

Toisena opiskeluvuonna lisäät teoreettista ja käytännön osaamistasi. Teet harjoittelukäyntejä asiakkaan kotiin. Opiskeluteemoina ovat mm. kuntoutus, terveyttä edistävä neuvonta ja esteettömyys. Opiskelet fysioterapiamenetelmiä teoriassa ja harjoittelet koululla sekä fysioterapiayksikössä. Kieliopinnot tukevat ammattitaidon opiskelua ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista.

Kolmantena opiskeluvuonna kehität asiantuntijuuttasi ja syvennät osaamistasi fysioterapiamenetelmien käytössä. Harjoittelet valintasi mukaan joko kotimaassa tai ulkomailla. Hankit tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista. Aloitat opinnäytetyön tekemisen.

Viimeisenä opiskeluvuonna syvennät asiantuntijuuttasi ja hankit valmiuksia yrittäjänä toimimiseen. Opinnäytetyösi valmistuu. 

Opintojen rakenne

Fysioterapeutin opinnot ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Osana opintojasi tulet osallistumaan myös työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka osaltaan tukee työelämävalmiuksiesi kehittymistä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Alta löydät esimerkkejä opintojen sisällöstä (kuva), tarkemmin opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä.

Fysioterapeutti, Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyö tehdään yleensä parityönä tai ryhmässä. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö, tai koostettu opinnäytetyö.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa>>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Fysioterapeuttikoulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuasi sinulla on laaja-alainen ja vahva fysioterapian teoreettinen ja kliininen osaaminen. Osaamisesi koostuu monia tieteenaloja koskettavasta tiedosta, käytännöllisestä osaamisesta, eettisyydestä sekä vuorovaikutustaidoista.

Alasi asiantuntijana voit työskennellä sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän alueilla itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Ammatissa tarvitaan terapia- ja vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä, joita osana opintoja harjoitellaan. Mielikuvaa uramahdollisuuksista saat myös tutustumalla fysioterapeutin tehtävänimikkeisiin.

Tehtävänimikkeitä:

 • fysioterapeutti
 • yrittäjä
 • kuntoutusohjaaja
 • ryhmäliikuntaohjaaja
 • personal trainer
 • terveys- ja hyvinvointiasiantuntija
 • työfysioterapeutti
 • urheilufysioterapeutti
 • henkilökohtainen avustaja
 • eläinfysioterapeutti
 • projektikoordinaattori
 • projektityöntekijä
 • tiiminvetäjä
 • myyntineuvottelija
 • myyntiassistentti
 • hankekoordinaattori
 • hevostalousyrittäjä

Kansainvälistyminen

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa sinulle helpommat työmahdollisuudet Euroopan eri maissa.

Voit opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista. Sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille erilaisiin alan kohteisiin tai oppia kansainvälisyyttä omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla tuutorina ja/tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä. Tutkinto-ohjelmassa opiskelijat osallistuvat aktiivisesti erilaisiin opiskelijavaihto-ohjelmiin.

Esimerkiksi Nordplus-verkosto (Ruotsi, Tanska, Islanti, Suomi, Liettua) mahdollistaa osallistumisesi intensiivikursseille, joissa opiskellaan vuosittain vaihtuvia fysioterapiaan liittyviä teemoja. Kurssikielenä on englanti ja opiskelupaikka vaihtuu vuosittain.

Savonialla on lukuisia yhteistyökorkeakouluja ympäri Eurooppaa. Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat. Yhteistyökorkeakouluja on Espanjassa; La Coruna ja Salamanca, Portugalissa, Lissabon ja Tsekin tasavallassa Praha ja Ostrava, Belgiassa Gent, Afrikassa Mosambik ja Pohjoismaista Ruotsissa, Uumaja ja Tanskassa Aalborg.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Erilaiset harjoittelupaikat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Lisäksi yhteistyötä tehdään Itä-Suomen yliopiston kanssa. Käytännönläheisessä Viretori-toiminnassa yhteistyökumppanina on mm. Kuopion kaupunki ja kaupunkilaiset sekä muita Savonian terveysalan tutkinto-ohjelmia.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy Soveltuva hyvinvointiteknologia -painoalan sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Opiskelijana voit hankkia uudenlaista osaamista erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Fysioterapeuttina urakehitystäsi tukevat erilaiset lisä‐, jatko‐ ja täydennyskoulutukset. Voit jatkaa opintojasi kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen myös oman alasi ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa (YAMK). Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Fysioterapeutin tutkinto on suomenkielinen tutkinto. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja, ja yksittäisiä opintojaksoja toteutetaan englanninkielellä.

Hakuaika
Kevään 2019 yhteishaku: 20.3.–3.4.2019.

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6412

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Fysioterapeutti (AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube