Olet täällä

Bioanalyytikko (ylempi AMK) / Röntgenhoitaja (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, monimuotototeutus

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan bioanalyytikoksi/röntgenhoitajaksi (ylempi AMK)

1.

Ala on murroksessa

Nyt on oikea aika vahvistaa osaamista YAMK-koulutuksella.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Koulutuksen nimi: Bioanalytiikan ja radiografian kliininen asiantuntija
Tutkintonimike: Bioanalyytikko (ylempi AMK)/ Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus: 90 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Aloituspaikat: 10

Koulutuksen tavoite

Bioanalyytikko/röntgenhoitaja Kliininen asiantuntija koulutus antaa pätevyyden terveysalan asiantuntijatehtäviin. Saat valmiudet alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, johtamiseen sekä asiantuntijana työskentelyyn. Tulevaisuudessa diagnostisten alojen asiantuntijoita tarvitaan enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Opinnoissasi painottuu työelämäläheisyys. Esimerkiksi opinnäytetyön aihetta valitessa voit huomioida oman työn ja työyhteisön kehittämistarpeet ja suunnata opinnäytetyön aiheen sen mukaisesti. Lisäksi kaikissa oppimistehtävissä pääset käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa ja soveltamaan opittuja asioita käytännön työelämään.

Koulutus on sinulle hyvä valinta, jos olet suorittanut AMK-tasoisen bioanalyytikko- ja/ tai röntgenhoitajakoulutuksen ja olet motivoitunut kehittämään omaa osaamistasi ja ammattialaasi. Vaihtoehtoisesti sinulla voi olla muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus alalta.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet jonkin seuraavista tutkinnoista: Bioanalyytikko (AMK), Röntgenhoitaja (AMK), FM biokemia, FM biotekniikka, DI Biotekniikka, FM Kemia, THM tai TtM liikuntalääketiede. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta bioanalytiikan alalta tai kliinisestä radiografiasta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2020). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. 

Ennakkotehtävän ohjeet 

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Alakohtaiset ammatilliset opinnot ovat 30 op. Alakohtaisista ammatillisista opinnoista 20 op järjestetään yhteistyössä Metropolia amk:n, Turun amk:n, Yrkeshögskolan Novia, Oulun amk:n sekä TUNI:n kanssa. Nämä 20 op tarjotaan englanninkielellä ja verkko-opintoina. Tämän lisäksi suoritat Savonian alakohtaisia ammatillisia opintoja 10 op suomen kielellä.

Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettajat yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Pätevyys

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Savonia-ammattikorkeakoululla on lupa antaa seuraavia tutkintonimikkeitä sosiaali- ja terveysalan ylemmistä AMK-tutkinnoista: bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti ja terveydenhoitaja (ylempi AMK). Jos sinulla on jokin edellä mainituista tutkinnoista suoritettuna AMK-tutkintona, niin valmistut Savonia-ammattikorkeakoulusta ylempään AMK-tutkintoon samalla tutkintonimikkeellä. Jos sinulla on jokin muu korkeakoulututkinto, kuin mitä Savonia-ammattikorkeakoululla on lupa antaa sosiaali- ja terveysalalla, niin tutkintonimikkeeksi tulee sinulle bioanalyytikko ylempi AMK/röntgenhoitaja ylempi AMK, kun valmistut bioanalyytikko/röntgenhoitaja kliininen asiantuntija tutkinto-ohjelmasta. 

Koulutuksen sisältö

Bioanalyytikon (ylempi AMK) koulutuksessa voit syventää kliinisen laboratoriotyön laatua, kliinisen laboratoriotyön erikoisalojen asiantuntijuutta sekä laboratoriotyön menetelmien kehittämistä.

Röntgenhoitajan (ylempi YAMK) koulutuksessa voit syventää laatujohtamista, turvallisuuskulttuuria, kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittämistä sekä potilaan hoidon turvallisuutta. Lisäksi koulutus kehittää terveydenhuollon alalla tarvitsemiasi johtamis-, tutkimus- ja kehittämistaitoja. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Tarkemmin koulutuksen sisältöä on kuvattu kohdan ”Opintojen rakenne” kuviossa.

Bioanalyytikko kliininen asiantuntija (YAMK) lähipäivät

Syyslukukausi 2020: Ilmoitetaan myöhemmin

Kevätlukukausi 2021: Ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne koostuu alakohtaisista ammatillisista opinnoista (30 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja yhteisistä opinnoista (30 op). Metropolia amk, Turun amk, Yrkeshögskolan Novia, Oulun amk, TUNI ja Savonia-amk järjestävät bioanalytiikan ja kliinisen radiografian alakohtaisina ammattillisina opintoina 20 op:n opinnot yhteisenä englanninkielisenä verkkototeutuksena syksystä 2020 alkaen. Lisäksi 10 opintopisteen laajuiset alakohtaiset ammatilliset opinnot toteutetaan osana kunkin ammattikorkeakoulun YAMK -tutkinto-ohjelmia. Verkkototeutus mahdollistaa joustavan opiskelun paikasta riippumatta. Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää keskimäärin 2 vuotta. Opintojen rakenteeseen voit tutustua oheisen kuvion kautta.

Kliininen asiantuntija, röntgenhoitaja / bioanalyytikko (YAMK), Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä antaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi myös opintojen aikana. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi oman organisaation haasteisiin liittyen, jos teet opinnäytetyön omalle työpaikallesi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen.
d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Uramahdollisuudet

Kliinisen asiantuntijakoulutuksen jälkeen työskentelet diagnostisten alojen erilaisissa asiantuntija-, johtamis-, tutkimus-, tai kehittämistehtävissä ja vastaat työelämän kasvaviin osaamisvaatimuksiin.

Kansainvälistyminen

Pääset vahvistamaan kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana niin kielitaidon kuin kulttuurinkin osalta. Opintojen aikana suoritat useita englanninkielisiä opintojaksoja. Savonia on monikulttuurinen, kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on aika ajoin tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy valitun painoalan, Soveltava hyvinvointiteknologian, sisällä tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot ovat korkein taso, mitä ammattikorkeakouluissa voidaan antaa. Siten jatko-opintomahdollisuudet ovat yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Alakohtaisista ammatillisista opinnoista 20 op suoritetaan englannin kielellä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Koulutuksen sisältö:
Anssi Mähönen (BIO) 044 785 6461
Pirjo Leppäsaari (RTG) 044 785 6495
Hakeminen Mirja Halonen 044 785 6412 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)savonia.fi

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Kevään 2020 yhteishaku - suomenkieliset koulutukset

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube