Olet täällä

Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan bioanalyytikoksi

1.

Monien mahdollisuuksien kehittyvä ala

Laboratiorioala tarjoaa mielenkiintoisia haasteita ja mahdollisuuksia.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma
Laajuus: 210 opintopistettä, 3.5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 30 (ensikertalaisille 24)

Koulutuksen tavoite

Laboratorioalan osaajia tarvitaan tulevaisuuden muuttuvissa työpaikoissa ja työtehtävissä. Työurat pitenevät ja alalle tarvitaan osaavaa henkilökuntaa monikulttuurisiin työ- ja palveluorganisaatioihin.  Alan menetelmät ja teknologia kehittyvät, mikä asettaa erilaisia vaatimuksia tulevaisuuden osaajan ammattitaidolle ja jatkuvalle osaamisen kehittämiselle. Muun muassa digitaalisten sovellusten hyödyntäminen työtehtävissä ja laiteosaaminen ovat tulevaisuuden bioanalyytikon arkea.

Bioanalyytikko tarvitsee vahvaa luonnontieteellistä perusosaamista sekä tietoa ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista, sairauksien synnystä ja vaikutuksista sekä ilmenemismuodoista. Työssä tarvitaan kliinisen laboratoriotyön perustietojen ja -taitojen hyvää hallintaa, jatkuvaa uusien menetelmien ja teknologioiden omaksumista, inhimillisyyttä ja taitoa kohdata asiakas, moniammatillisen yhteistyön taitoja, itsensä johtamisen taitoja, mukautumiskykyä, kulttuurien tuntemusta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Valmistuttuasi sinulla on laaja-alaiset tiedot ja taidot alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Bioanalyytikon ydinosaamisalue on laboratoriotutkimusprosessin hallinta ja sen kehittäminen. Koulutuksen jälkeen sinulta edellytetään laboratoriotutkimusprosessin sekä kliinisen kemian, kliinisen hematologian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen fysiologian, histologian ja sytologian sekä molekyylibiologian erikoisalojen osaamista.

Bioanalyytikkona toimiminen on vastuullinen tehtävä. Työskennellessäsi sinun odotetaan tuottavan luotettavia laboratoriotutkimustuloksia, joita käytetään asiakkaan terveydentilan arviointiin ja terveyden edistämiseen. Kliinistä laboratoriotyötä ohjaavat kliinisen laboratoriotyön arvot, eettiset periaatteet, kuin myös kansalliset ja kansainväliset säädökset ja ohjeet.

Opiskelijatarinoita

Tuija Kanniainen

Opiskelin aikoinani ylioppilaaksi ja lähihoitajaksi ja tulevaisuuden haaveet olivat hyvin selvät. Elämässä kävi kuitenkin toisin ja opiskeluhaaveistani tuli totta vasta pitkän kotiäitiyden ja avioeron jälkeen. Bioanalyytikon opinnot löysin etsiessäni netissä kiinnostuksen kohteitani vastaavaa koulutuspolkua. Viiden lapsen äitinä opintojen ja perheen välillä tasapainoilu on vaatinut mielikuvitusta ja lujaa tahtoa. Ponnistelu on kuitenkin kannattanut ja valmistun ihan pian.

Tuija Kanniainen

Lue lisää >>

 

Opiskelijavalinta, esivalintakoe ja valintakoe

15 opiskelijaa valitaan todistusvalinnalla ja 15 valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019. Esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua, mutta hakijat saavat esivalintakoelinkin sähköpostiinsa. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät osoitteesta soteli.metropolia.fi.

Ennen varsinaista valintakoetta valitaan todistusvalinnalla opiskelijaksi 15 hakijaa, joilla on parhaat ylioppilastutkintotodistuksen pisteet. Pisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras kieli, sekä matematiikka tai paras reaalikoe). Todistusvalinnalla voi tulla valituksi ainoastaan hakija, joka on saanut kutsun bioanalyytikon valintakokeeseen. Todistusvalinnalla opiskelijaksi valitun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Esivalintakokeen perusteella 120 parhaiten menestynyttä hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse. Valintakoe järjestetään 7.6.2019 klo 8-16 Kuopiossa, Opistotien kampuksella (Opistotie 2, 70200 Kuopio).

Valintakoe on psykologinen henkilöarviointi. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi opiskelijaksi.

Savonia tekee valintakoeyhteistyötä. Esivalintakokeesta saamasi pistemäärän perusteella sinut voidaan kutsua vain yhteen samaan valintaryhmään kuuluvan koulutuksen valintakokeeseen. Valintakokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin olet hakenut. Lisätietoja valintaryhmistä ja valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut löydät täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus
 • bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Pääaineen valinta

Tutkinto-ohjelmassa ei ole varsinaista pääaineen valintaa. Syvennät osaamistasi opinnäytetyön kautta ja opintojen loppuvaiheen valinnaisissa opinnoissa, joiden laajuus 20 opintopistettä. Teemoja ovat mm. erikoisalaopinnot, vierianalytiikka, laboratoriotutkimukset ja potilasturvallisuus sekä biopankkitoiminta. Lisäksi voit valita 10 op muita korkeakoulutasoisia opintoja tukemaan osaamistasi.

Pätevyys

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa hakemuksesta bioanalyytikon terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa. Sinulla on mahdollista työskennellä myös Euroopan eri maissa.

Koulutuksen sisältö

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu voi olla osin kolmivuorotyötä.

Opintojen edetessä osaamisesi kehittyy perustason osaajasta kliinisen laboratoriotyön soveltajaksi. Teet urasuunnitelmasi mukaisia valintoja oppimistehtävien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta. Voit laajentaa asiantuntijuuttasi valinnaisilla opinnoilla, joita voit valita omasta tutkinto-ohjelmastasi tai Savonian muiden koulutusalojen opetussuunnitelmista tai kesäopinnoista.

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman. Se tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin.

Opintojen rakenne

Bioanalyytikon opinnot ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Osana opintojasi tulet osallistumaan myös työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka osaltaan tukee työelämävalmiuksiesi kehittymistä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Opinnot koostuvat seuraavasti:

 • Perusopinnot 30 op
 • Ammattiopinnot 155 op, joihin sisältyy 75 op harjoittelua
 • Valinnaiset 20 op ovat syventäviä ammatillisia opintoja (sisältyvät ammattiopintoihin) ja 10 op muita korkeakoulutasoisia opintoja
 • Opinnäytetyö 15 op

Bioanalyytikko - Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Opiskeluusi kuuluva työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee ammattitaitosi ja työelämävalmiuksiesi kehittymistä. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana. Usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan väylän työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyön voit tehdä yksin tai parin kanssa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö tai koostettu opinnäytetyö.

Tutustu opinnäytetöihin Theseuksessa.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Bioanalyytikkona olet kliinisen laboratoriotyön asiantuntija. Laboratoriotutkimukset ja niihin liittyvä näytteenotto ovat ydinosaamisalueitasi. Toimit näytteenoton asiantuntijana ja ohjaajana hoitoyhteisössä, sekä tuotat näytteenottoon liittyvää ohjeistusmateriaalia.

Työtehtäviisi voi kuulua mm. asiakaspalvelua, näytteiden ottamista ja käsittelyä sekä laboratoriotutkimusten tekemistä ja tulosten raportointia. Työssäsi voit myös ohjata ja opettaa esimerkiksi potilasta tai muuta hoitavaa henkilökuntaa näytteiden ottoon tai tutkimukseen liittyen. Valmistuvana bioanalyytikkona hallitsetkin hyvät asiakaspalvelutaidot, menetelmä- ja informaatioteknologia sekä laiteosaamisen, työ- ja asiakasturvallisuusosaamisen sekä tiedonhallinta-, viestintä- ja kielitaidot.

Bioanalyytikkona voit työskennellä mm. sairaaloiden ja terveyskeskusten laboratorioissa, tutkimusryhmissä sekä alaan liittyvissä kaupallisissa myynti- ja tuotekehitystehtävissä. Työskentelit melkeinpä missä tahansa, bioanalyytikon ammatti vaatii sinulta itsenäistä työotetta, asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja tiimitaitoja, tarkkuutta, huolellisuutta sekä vastuullisuutta. Tulet toimimaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana terveydenhuollon uudistuvassa maailmassa, jossa olet kehittämässä ja edistämässä kliinistä laboratoriotyötä osana moniammatillisia ryhmiä.

Tehtävänimike

 • Laboratoriohoitaja (bioanalyytikko on tutkintonimike)
 • Tutkimushoitaja

Kansainvälistyminen

Voit opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälistymistä ja kulttuurista osaamista. Osa opinnoista toteutetaan mahdollisesti englanninkielellä. Sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille tai oppia kansainvälisyyttä omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla opiskelijatuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä.

Tutkinto-ohjelmassa on vilkas opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihto. Euroopassa yhteistyökorkeakouluja on Itävallassa, Portugalissa, Pohjoismaissa, Tsekissä, Unkarissa ja Virossa. Myös Afrikan maissa erityisesti Mosambikissa ja Kiinassa Shanghaissa voit suorittaa ammattitaitoa edistävää harjoittelua. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian bioanalyytikkokoulutus tekee eri tahojen kanssa yhteistyötä. Valtakunnallista opetuksen kehittämisyhteistyötä tehdään bioanalyytikko-opettajien verkostossa, koulutusyhteistyötä on mm. Itä-Suomen laboratoriokeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Kaakkois-Suomen sairaaloiden laboratorioiden kanssa sekä Bioanalyytikkoliiton ja työnantajien kanssa. Kiinteää yhteistyötä on muiden oman ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien ja laboratorioyritysten kanssa sekä diagnostisten alojen neuvottelukunnan kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

Savonian painoaloista Soveltava hyvinvointiteknologia on lähimpänä bionanalyytikon tutkinto-ohjelman opiskelua. Tutkinto-ohjelma on mukana kansallisissa oman alan ja monialaisissa kansainvälisissä hankkeissa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Bioanalyytikon urakehitystä tukevat ja mahdollistavat erilaiset lisä‐, jatko‐ ja täydennyskoulutukset. Bioanalyytikko voi jatkaa opintojaan kahden vuoden työkokemuksen jälkeen ammattikorkeakoulujen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (YAMK). Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja. Koulutus sisältää opintojaksoja englanninkielellä.

Hakuaika
Kevään 2020 yhteishaku: 18.3.–1.4.2020

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6412

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Sosiaali- ja terveysala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Bioanalyytikko (AMK)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube