Olet täällä

Bachelor of Business Administration, International Business, full-time studies

Be Savonia, be successful

Be Savonia, be successful

Opiskele BBA-tutkinto englanniksi

1.

Kansainvälisyys

Laaja osaamispohja valmistaa sinut kansainväliseen työympäristöön, joko Suomessa tai ulkomailla.

2.

Yhteisöllisyys

Kehity tiimipelaajaksi erilaisissa oppimisprojekteissa.

3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: International Business
Tutkintonimike: Bachelor of Business Administration
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 30
Opetuskieli: Englanti

Koulutuksen tavoite

Kansainvälisen liiketalouden eli BBA-koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle eväät kehittyä kansainvälisen kaupan osaajaksi. Opintojesi aikana saat laajan osaamispohjan, joka valmistaa sinut globaaliin työympäristöön. Työpaikkasi ei tarvitse aina olla ulkomailla; kansainvälisiä työympäristöjä on yhä useammin myös Suomessa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja haastattelun perusteella. 

Valintakoe järjestetään 2.2.2021 verkossa. Valintakoe koostuu seuraavista osioista:

 • Ennakkotehtävä (alin hyväksytty pistemäärä 4 p., enimmäispistemäärä 30 p.)
  • Ennakkotehtävästä täytyy saada vähintään 4 pistettä, jotta saa kutsun kirjalliseen kokeeseen.
    
 • Kirjallinen koe 
  • Kirjoitelma, joka perustuu kokeessa annettavaan materiaaliin
   (alin hyväksytty pistemäärä 10 p., enimmäispistemäärä 30 p.)
  • Looginen ajattelu ja matematiikka
   (alin hyväksytty pistemäärä 8 p., enimmäispistemäärä 30 p.)

Mikäli ennakkotehtäväsi ja kirjallisen kokeesi yhteispistemäärä on vähintään 22, sinut saatetaan kutsua haastatteluun. Haastattelut järjestetään 15. - 19.2.2021 verkon välityksellä. Jokainen ammattikorkeakoulu kutsuu haastatteluun enintään 100 hakijaa, jotka ovat saaneet korkeimmat pisteet ennakkotehtävästä ja kirjallisesta kokeesta.

 • Haastattelu (alin hyväksytty pistemäärä 10 p, enimmäispistemäärä 30 p)

Sinun täytyy saada jokaisesta kokeen osiosta vähintään alin hyväksytty pistemäärä, jotta valintakoetulos on hyväksytty. 

Valintakoetta varten tarvitset tietokoneen, jossa on mikrofoni ja kamera, sekä internetyhteyden.

Savonia on mukana liiketalouden alan vieraskielisten koulutusten valintakoeyhteistyössä niiden ammattikorkeakoulujen kanssa, jotka käyttävät verkkovalintakoetta opiskelijavalinnassa. Valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut löydät täältä

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lisätietoja lukuvuosimaksusta löydät täältä.

Pääaineen valinta

BBA-opiskelijana et valitse varsinaista pääainetta, sillä Savonian BBA-koulutuksen suuntautumiseksi on valittu globaalin kaupan asiantuntijuus. Opintojesi painotuksena ovat erityisesti pk-yritysten kansainvälistyminen sekä kansainvälisen kaupan käytänteet.

BBA-ohjelmamme avulla voit rakentaa urapolkuasi toiveidesi mukaisesti toisesta opiskeluvuodesta alkaen. International Sales kehittää ymmärrystäsi myynti- ja ostotoiminnan prosesseista, asiakkuuksien hallinnasta (CRM), kansainvälisten myyntitiimien erityispiirteistä ja markkinoinnista. Opintokokonaisuus Design Business haastaa sinut luomaan uusia liiketoimintamalleja ja -prosesseja niin kestävän kehityksen arvoista lähtevässä muotibisneksessä kuin palvelumuotoilussa, luovissa johtamistaidoissa ja digitaalisten palvelujen konseptisuunnittelussa. Kolmas vaihtoehtomme Wellness Business valmentaa sinut wellnessin, terveyden ja hyvinvoinnin trendien asiantuntijaksi: tutustut mm. Nature Wellness and Green Care -toimintoihin, wellness-teknologiaan ja tapahtumajärjestämiseen.

Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi BBA-koulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä erilaisten yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Opintojesi jokainen vuosi rakentuu erilaisista teemoista. Alla on kuvattu opintojesi etenemistä.

Ensimmäisenä vuoden syksynä perehdyt yritystoiminnan suunnitteluun ja yrityksen perustamiseen, ja saat niihin liittyen vahvat pohjatiedot. Ensimmäisen opintovuoden keväällä jatkat yritystoimintaan perehtymisen parissa ja harjaannut ymmärtämään, mitä yrityksen menestyksekäs ja kannattava toimintaa vaatii. Yritystoiminnan päivittäiset toiminnot tulevat sinulle tutuksi kohdeyritysten kautta. Opettajamme ohjaavat sinua vahvistamaan tiimisi yhteistyötä monikulttuurisuudesta hyötyen, ja sinun odotetaankin oppivan ymmärtämään yrityksen päivittäistä arjen toimintaa ja myös jakavan omaa ymmärrystäsi muille opiskelijoille. Keväällä osallistut messuille, joissa esittelet oman opiskelijaryhmäsi kehittämää startup-yritysideaa.  Ensimmäisen vuoden päätteeksi sinulla on selkeä kuva yleisestä yritystoiminnasta, jonka varaan lähdet rakentamaan globaalin kaupan asiantuntijuuttasi.

Perustietojen jälkeen kohti kansainvälisiä kenttiä

Toisena vuonna opintosi kattavat kansainvälistymiseen tarvittavat taidot. Ensin pääset tutustumaan kansainvälistymisen työkaluihin, kuten liiketoiminnan tutkimukseen, ja laajennat taloudellista näkökulmaasi kansainvälisemmäksi. Pääset myös viemään oppimiasi taitoja ja ymmärrystä käytäntöön yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Käytännön liiketoimintaprojekti on tärkeässä osassa oppimistasi.

Kolmantena vuonna keskityt siirtämään liiketoimintaosaamistasi kansainvälisille kentille ja perehdyt kansainvälisen kaupan erikoispiirteisiin. Taitojesi ja tietojesi karttuessa jatkat kansainvälisen kaupan arviointiin ja kehittämiseen. Pääset myös vahvistamaan esimies- ja johtamistaitojasi vastaamaan kansainvälisen kaupan asiantuntijuuden vaatimuksia.

Neljäntenä vuonna syvennät kansainvälistymisosaamistasi suorittaessasi harjoittelua ja laatiessasi opinnäytettä.

Opintojen rakenne

BBA-opintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta:

 • perusopinnot 60 op
 • ammattiopinnot 75 op
 • valinnaiset opinnot 30 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

BBA opintojen rakenne päivätoteutus

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. Opiskelija esittää kehittämistyönsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ja sen jatkokehittämistarpeista ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. Opiskelija laatii työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja niiden tulkinnasta raportin.
c) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Opinnäytetyön tukena ovat tutkivan ja kehittävän toiminnan opintojakso, opinnäytetyöseminaarit ja menetelmäklinikat. Opinnäytteen voi tehdä yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Savoniasta valmistuneena BBA:na sinulla hyvin monipuoliset uramahdollisuudet. Voit työskennellä mm. tuonnin, viennin, kansainvälisen kaupan, asiakaspalvelun, tai vaikkapa logistiikan parissa eri toimialoilla. Opintojen aikana saat myös hyvät tiedot ja taidot oman yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Kansainvälistyminen

BBA opiskelijoiden ryhmä on luonnostaan kansainvälinen. Suomalaisten lisäksi ryhmässä on useista eri maista tulleita opiskelijoita, joten toimiminen monikulttuurisessa ja eri kieliä sisältävässä ryhmässä tulee sinulle tutuksi jo opintojesi aikana.

Kansainvälisyyttä arkeesi tuo myös yhteistyö ulkomaisten partnerioppilaitosten kanssa. Usein projekteissa on mukana opiskelijoita myös eri maista, jolloin pääset hyödyntämään erilaisia kommunikaatiovälineitä ja myös henkilökohtaisia tapaamisia partnerioppilaitosten opiskelijoiden kanssa.

Valtavasti mahdollisuuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin

Vaihto-opiskelu on myös luonnollinen ja kannatettava vaihtoehto toisena opintovuotenasi. Myös opintoihin sisältyvät harjoittelut vievät opiskelijoitamme eri puolille maailmaa. Vaihtokohteitamme on useissa kymmenissä eri maissa, ulottuen aina Kiinasta lukuisiin Euroopan maihin saakka.

Kieliopintoja on runsaasti tarjolla, ja tarjontaa täydentää mm. Itä-Suomen yliopiston tarjonta. Multikulttuuriset opinnot antavat myös hyvän teoriapohjan omille henkilökohtaisille kokemuksille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonia on aktiivisesti mukana ympäröivän yhteiskunnan kehittämisessä mm. opiskelijaprojektien, yhteisten tutkimus- tai kehittämisohjelmien kautta. Yhteistyö paikallisen yrityselämän kanssa on arvostettua ja pitkäjänteistä. Yhteiset opinnot ja projektit Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa tuovat lisää vaihtoehtoja opintoihisi.

Tutkimuksen painopisteet

Savoniassa on vuosittain käynnissä lukuisia liiketalouden alan hankkeita, joissa tavoitteena on kehittää yritysten liiketoimintaa. BBA-ohjelman opiskelijat osallistuvat erityisesti pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin ja hankkivat näin arvokasta osaamista ja kokemusta tulevia työtehtäviään varten.

Jatko-opintomahdollisuudet

Savonian tarjoama BBA-tutkinto on kansainvälisesti tunnustettu ja hyväksytty. Valmistuneena BBA:na olet hakukelpoinen jatkamaan opiskeluasi useimmissa yliopistoissa ympäri maailmaa. Yleensä maisteritutkintoon tarvitaan vielä kahden vuoden opinnot, riippuen alasta ja opiskelijasta. Jos teoreettisen maisteritutkinnon sijaan haluaa suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (Master / YAMK), tulee sinun hankkia kannuksia työelämästä kahden vuoden edestä ennen koulutusta.

Lisätietoa opetuskielestä

Koko koulutusohjelma toteutetaan englannin kielellä. Opintojesi alussa et tarvitse täydellistä kielitaitoa, sillä opintojen ohella kielitaito karttuu kuin itsestään. Monikulttuurinen ja -kielinen opiskeluympäristö onkin paras mahdollinen tapa harjaantua maailmanluokan tehtäviin, myös kielitaidon osalta!

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube