Olet täällä

Bachelor of Engineering, Internet of Things, full-time studies

Banneri

Become an international expert in information technology

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan insinööriksi

1.

Kansainvälinen monien mahdollisuuksien kehittyvä ala

Kehity informaatioteknologian asiantuntijaksi monikulttuurisessa ympäristössä.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Opinnoista yhä suurempi osa toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa.

Koulutuksen nimi:  Internet of Things (katso myös englanninkielinen Mechanical Engineering)
Tutkintonimike: Bachelor of Engineering
Laajuus: 240 op
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 30
Opetuskieli: Englanti

Koulutuksen tavoite

Savonian informaatiotekniikan tutkinto-ohjelma kehittää informaatiotekniikan asiantuntijoita esineiden internetin kentässä (IoT). Opit seuraamaan jatkuvaa muutosta globaalissa teknologiassa ja olet valmis kansainvälisten kumppaneiden asettamille vaatimuksille. Koulutus antaa sinulle valmiudet digitaalisen terveydenhuollon sekä teollisuuden internet-sovellusten ja palvelujen kehittämisessä.

Opinnoissa suuntaudutaan Internet of Things ( IoT ) tekniikoihin. Sovellusalueena opiskelijat perehtyvät Digital Health ja Industrial Internet aihepiireihin. Nämä kaksi erilaista sovelluskenttää IoT-tekniikassa ovat kuitenkin samanlaisia tekniikan ratkaisujen kannalta. Sovellusohjelmistot ja palvelut ovat vain erilaisia.

Valmistuttuasi voit työskennellä sujuvasti monikulttuurisissa ryhmissä ja ohjata tiimisi haluttuihin tavoitteisiin. Savonia bachelor-koulutuksesta valmistuneet osaajat työskentelevät palvelu- ja tuotesuunnittelussa, tutkimuksessa ja myynnissä sekä muussa kansainvälisessä toiminnassa.

Koulutus toteutetaan kokonaan englanniksi ja opiskelijoita on ympäri maailmaa, joten kansainvälinen verkostosi on valmiina jo heti opintojen päätyttyä!

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja haastattelun perusteella. Valintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Valintakoe ja haastattelu toteutetaan verkon välityksellä.

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse. 
 

 • Valintakoe (matematiikka, fysiikka/kemia, motivaatio)
  • Alin hyväksytty pistemäärä 20 p, enimmäispistemäärä 70 p
  • Hakijat, jotka saavat korkeimmat pisteet valintakokeesta, kutsutaan haastatteluun.
    
 • Haastattelu
  • ​Alin hyväksytty pistemäärä 10 p, enimmäispistemäärä 30 p

Valintakoetta ja haastattelua varten tarvitset tietokoneen, jossa on mikrofoni ja kamera, sekä internetyhteyden.

Savonia on mukana tekniikan alan vieraskielisten koulutusten valintakoeyhteistyössä niiden ammattikorkeakoulujen kanssa, jotka käyttävät verkkovalintakoetta opiskelijavalinnassa. Valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut löydät täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lisätietoja lukuvuosimaksusta löydät täältä.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi lukuvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työkuormitusta. Opinnot käsittävät muun muassa oppitunteja, etäopiskelua ja itsenäisiä opintoja sekä web-pohjaista oppimista ja harjoittelua. Opintoihin sisältyy työelämälähtöistä projekti- ja kehitystoimintaa.

Tietotekniikan opinnot 45 op
Tietotekniikan suuntautumisopinnot koostuvat pakollisista kursseista, jotka tarjoavat opiskelijalle vankan perustan digitalisoinnille ja tieto- ja viestintätekniikalle ja ohjaavat häntä yritystoimintaan sekä taloudelliseen ajatteluun monikulttuurisessa ympäristössä.

Ammattiopinnot 75 op
Ammatilliset opinnot koostuvat pakollisista kursseista, jotka syventävät opiskelijan ohjelmointia ja tietotekniikkaa, IoT-osaamista, jossa keskitytään kansainvälistymiseen ja globaaliin liiketoimintaan sekä työskentelyyn paikallisten yritysten kanssa.

Harjoittelu 30 op
Harjoittelun tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija käytännön työtehtäviin sekä eri työmenetelmien valintaan ja käyttöön sekä osaamisen ja taitojen soveltamiseen työelämän tilanteissa. Opiskelija oppii parantamaan tehtäviensä laatua ja luomaan uusia ongelmanratkaisumenetelmiä asiakaslähtöisesti. Työharjoittelu valmistelee opiskelijaa työelämässä syventäen ammattitaitoaan, taitojaan ja osaamistaan ​​sekä lisää työllistymismahdollisuuksiaan.

Opinnäytetyö 15 op
Opinnäytetyö on opiskelijan työelämälähtöinen oppimisprosessi, koska se ohjaa, ohjaa ja arvioi ammattilaiset. Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa työelämän elinkelpoisuutta ja samalla syventää opiskelijan ammattitaitoa ja tietämystä valitusta aiheesta. Opinnäytetyö voi olla käytännöllinen tai tutkimuspohjainen tai se voi sisältää subjektiivisen ilmaisun luova tehtävä.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Valinnaiset opinnot tukevat opiskelijan ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä ja valitaan hänen eduistaan ​​tutkinto-ohjelman painopistealueilla. Opiskelija voi myös valita kursseja, jotka järjestävät Savonian tai muiden koulujen ja yliopistojen tiedekunnat. Muualla suoritettujen tutkimusten on vastattava korkea-asteen opintojen tasoa.

Syventävät opinnot 60 op
Tietotekniikan syventävät opinnot valmistelevat opiskelijaa hankkimaan ammattitaitoa ohjelmistoissa, langattomissa, anturi- ja pilvitekniikan aloilla. Opiskelija oppii kiinteän perustan elektroniikalle, mikroprosessoreille ja mobiiliteknologialle. Opiskelija osaa soveltaa Big Data -tekniikoita ja analyysejä datapooleihin. Opiskelija osaa soveltaa näitä taitoja teollisen internetin ja digitaalisen terveydenhuollon aloilla.

Internet of Things opintojen rakennekuva

Opinnäytetyö

Savonian päättötyö on aina yrityselämään liittyvä. Tämä antaa sinulle hyvän tilaisuuden verkostoitumiseen alan ammattilaisten kanssa opintojen aikana ja usein päättötyö osoittautuu urasi lähtökohdaksi.

Päättötyö korostaa opiskelijoiden, työelämän ja Savonian välistä yhteistyötä valitsemastasi aiheesta. Prosessin opiskelija, että pystyy itsenäisesti työskentelemään, tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan kehityshaasteita työelämässä. Myös ammattimaisia ​​raportointi- ja viestintätaitoja tarvitaan.

Päättötyön aihe voi olla:

 • kehityshanke, jonka sinä tai tiimisi suunnittelevat ja toteuttavat asiakkaasi tarpeiden mukaan. Esimerkkejä tällaisesta hankkeesta ovat tuote- tai palvelukehitys, teknologian arviointi ja testaus, se voi olla ohjelmiston tai laitteiston painotettu, se voi koostua koko tietoketjusta antureista taustajärjestelmään tai se voi olla siitä jokin rajoitettu osa.
 • tutkimuslähtöinen projekti, jossa sinä tai tiimisi suorittavat asianmukaista tutkimustoimintaa, jotta voit näin selvittää asiakkaan kehitys- tai ongelmanratkaisutarpeet.
 • koottu teos, jossa esimerkiksi tutkimukset, tutkimukset, kehitystyöt tai tieteelliset artikkelit kerätään yhteen ja raportoidaan synteesinä.

Tehtäväsi voi tehdä itsenäisesti tai ryhmässä.

Uramahdollisuudet

Valmistunut insinööri toimii mm. projekti- tai myynti-insinööritehtävissä tai tutkimuksessa ja siihen liittyvissä tehtävissä. Sinulla on myös tarvittavat taidot ja osaaminen yrittäjäksi.

Tehtävänimikkeet:

 • Tuotekehittäjä tai päällikkö
 • Projekti-insinööri
 • Web-kehittäjä
 • ICT-asiantuntija
 • Myynti-insinööri
 • Integrointi-insinööri.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaryhmämme ovat luonteeltaan monikansallisia ja -kulttuurisia, joten opiskelijat tottuvat kansainväliseen työympäristöön. Läheinen yhteistyö kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa tuo sinulle yhteyksiä muihin ihmisiin ja organisaatioihin myös Suomen ulkopuolella. Näin voit vertailla näkemyksiä, jakaa tietoa ja työskennellä rinnakkain projekteissa käyttämällä teknologiapohjaisia ​​viestintävälineitä ja tavata henkilökohtaisesti.

Opiskelijavaihto on myös luonnollinen ja suositeltava osa toisen vuoden opinnoistasi, ja harjoittelu voi viedä sinut missä tahansa maailmassa.

Kielikurssien valintamahdollisuudet Savoniassa ovat hyvät. Tätä täydentää Itä-Suomen yliopiston tarjonta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonia on aktiivisesti kehittämässä ympäröivää yhteiskuntaa mm. opiskeluprojektien, yhteisten tutkimushankkeiden ja erilaisten kehitysohjelmien kautta. Yhteistyö paikallisen työelämän kanssa on arvostettu ja perustuu pitkäaikaisiin suhteisiin. Myös yhteistyö Itä-Suomen yliopiston ja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa tarjoavat opiskelijoillemme erilaisia ​​vaihtoehtoja. Kansainvälisiä näkökohtia käsitellään läheisessä yhteistyössä ulkomaisten kumppanien kanssa. Tämä yhteistyö kattaa vaihto-, harjoittelupaikat, projektit.

Tutkimuksen painopisteet

IoT:n tutkinto-ohjelma tukee pieniä ja keskisuuria yrityksiä kansainvälistymispyrkimyksissään. Voit työskennellä erilaisissa tutkimus- tai kehitysprojekteissa pk-yrityksissä opintojen aikana ja saada arvokasta tietoa teollisuuden tai digitaalisen terveydenhuollon maailmasta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen antama tutkinto on kansainvälisesti tunnustettu ja hyväksytty tutkintotodistus. Insinööritutkinnon suorittanut voi hakea jatkoa teoreettisille opinnoille useimmissa yliopistoissa ympäri maailmaa. Usein seuraava maisterin tutkinto voidaan suorittaa kahdessa vuodessa riippuen opintoalasta ja opiskelijasta. Jos haluat kuitenkin jatkaa opintoja ammattikorkeakoulun maisteritasolla, onnistuu sekin, kunhan sinulla on kahden vuoden verran työkokemusta alalta.

Lisätietoa opetuskielestä

Koko tutkinto-ohjelma toteutetaan englanniksi lukuunottamatta pakollisia kielikursseja suomeksi (ulkomaalaisille opiskelijoille) ja ruotsiksi (suomalaisille opiskelijoille). Kielitaidon ei odoteta olevan erityisen korkealla tasolla kun aloitat opintojasi - kielitaitosi paranevat opintojen aikana. Monikulttuurinen oppimisympäristö sekä eri kieliä puhuvat opiskelijat ovat paras tapa valmistautua alan haasteisiin.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube