Olet täällä

Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen, monimuotototeutus

Agrologiksi Iisalmessa

Agrologiksi Iisalmessa

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan agrologiksi (ylempi AMK)

1.

Kokonaisvaltaista osaamista

Opit maaseutuelinkeinon huomispäivän liiketoiminta-ajattelun.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.


3.

Työelämäläheisyys

Savoniassa opinnot suoritetaan aina lähellä työtä. Luonnollisesti.

TIETOJEN PÄIVITYS ON KESKEN!

Koulutuksen nimi: Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen, monimuotototeutus
Tutkintonimike: Agrologi (ylempi AMK)
Laajuus: 60 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Monimuotototeutus 
Aloituspaikat: 15

 

Koulutuksen tavoite

Suomalainen maaseutu ja siellä oleva elinkeinotoiminta muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Muutoksesta huolimatta laadukkaan ja turvallisen ravinnon ja sen raaka-aineiden tuottaminen on maatalouden perustehtävä myös jatkossa. Tärkeitä tekijöitä ovat eläinten hyvinvointi, ympäristöstä ja ruokaketjun turvallisuudesta huolehtiminen, toisiaan täydentävät maaseutuelinkeinot ja myös kokonaisuutena elinvoimainen ja hyvinvoiva maaseutu.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa tietojasi ja taitojasi mm. uudistavaan johtamiseen, verkostomaiseen työskentelyyn ja maaseutuyrityksen liiketoiminnan uudistamiseen liittyen.

Koulutuksen suoritettuasi osaat tunnistaa maaseutuyritysten ja muiden organisaatioiden kehittämistarpeita, ja sinulla on kyky kehittää maaseutuyritysten liiketoimintaa ja luoda niihin liittyviä uusia liiketoimintamalleja. Lisäksi koulutus harjaannuttaa sinut ennakoimaan maaseutuelinkeinoissa tapahtuvia muutoksia ja toimimaan alan kehittäjänä.

Opintojen päätyttyä sinulla on entistäkin vahvempi ammatti-identiteetti, sekä halua ja osaamista työskennellä suomalaisen maaseudun hyväksi.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu agrologin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.  

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) luonnonvara-alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.  

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2021). 

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee pyydettäessä osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida. 

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15:00 mennessä. 

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Tämän osion tietoja päivitetään. 

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. 

Ennakkotehtävä julkaistaan Savonian nettisivuilla 17.3.2021. Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15:00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 60 pistettä ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä. 

Haastatteluun kutsutaan vähintään 20 pistettä valintakurssista saaneet hakijat. Haastattelun maksimipistemäärä on 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi. Henkilökohtainen haastatteluaika ilmoitetaan sähköpostitse. 

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 

 

 

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei luonnonvara-alan YAMK-koulutukseen sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu maaseudun kehittämiseen liittyvän osaamisen syventäminen. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, sekä syventäviä vapaasti valittavia opintoja. Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Koulutuksen sisältö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 opintopisteen laajuinen koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta. Aikaisemmin hankkimasi osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaasi lyhentävästi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Tutkinnon pakollisissa ammattiopinnoissa (20 op) keskityt maaseutuyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Pakolliset ammattiopinnot toteutat tiimiopintoina todellisen maaseutuyrityksen kehittämistapauksessa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Valinnaisissa opinnoissa (10 op) voit suunnata osaamistasi omien tavoitteidesi ja urasuunnitelmiesi mukaan.

 

Opintojen rakenne

Yhteiset opinnot 10 op
Alakohtaiset ammattiopinnot 20 op
Opinnäytetyö 30 op

Opintojen rakenne.

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa, sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksen osalta. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössään kykenevänsä itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti, sekä tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa myös kykynsä raportoida ja viestiä opinnäytetyöstään sujuvasti ja luotettavasti.

YAMK-opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä kehittämis- ja tutkimusprosesseja, jotka tuottavat uutta soveltavaa tietoa ja innovatiivista osaamista. Kehittämistehtävän avulla pyritään tuottamaan uusia työelämää lähellä olevia tutkimuksellisia ratkaisuja ja uudistamaan työelämän käytäntöjä sekä syventämään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta.

Opinnäytetyön kohdeorganisaatio toimii opinnäytetyön oppimis- ja tutkimus- ja kehittämisympäristönä. Kohdeorganisaatio voi olla esim. oma työpaikka, tilaajayhteisö tai tutkimus- ja kehittämishanke.

Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä (800 t). Opiskelijan työmäärään sisältyvät itsenäinen työskentely, seminaarit (työsuunnitelman ja valmiin työn esittely) ja ohjauskeskustelut.   

Tutustu aikaisemmin tehtyihin opinnäytetöihin Theseuksessa>>

Uramahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin työtehtäviin. Koulutus antaa erityisen hyvät valmiudet maaseutuyritysten ja alalla toimivien organisaatioiden kehittämiseen.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyyden ymmärtäminen on osa maaseudun kehittämisen kokonaisuutta, ja mm. opinnäytetyössäsi sinun tulee tarkastella kehittämisteemaa myös kansainvälisyyden näkökulmasta. Lisäksi sinun tulee sisällyttää opintoihisi vähintään 5 opintopisteen verran englanninkielisiä opintoja. Yhteisönä Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen, ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Merkittävän osan opinnoistasi teet todelliselle maaseutuyritykselle, kehittämistehtävänä jonka laaditte tiimityönä. Opinnäytetyöt ovat hankkeistettuja, eli niillä tulee olla toimeksiantaja, ja niissä paneudutaan todelliseen elinkeinoelämän kehittämistilanteeseen.

Tutkimuksen painopisteet

Luonnonvara-ala on osa Savonian Alkutuotanto ja elintarvikkeet –painoalaa, joka toteuttaa alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, pääset osaksi painoalan toimintaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot ovat korkein taso, mitä ammattikorkeakouluissa voidaan antaa. Jatko-opintomahdollisuuksista yliopistoissa päättävät kunkin yliopiston tiedekunnat itsenäisesti.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan suomen kielellä. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta (muita kuin kieliopintoja).

Hakuaika
Kevään 2021 yhteishaku: 17.–31.3.2021
Hakuaika päättyy 31.3. klo 15.00

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Heli Wahlroos
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6656

Opiskelijatarinoita
Alumnitoiminnan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Luonnonvara-ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Agrologi(YAMK)

Katso alan esittelyvideo

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube