You are here

RDI Projects

Project Information
NameLuovien alojen kehittämishanke (Plan C)
Start1.1.2012
End31.12.2013
Website
StatusEnded
ContactTiina Salli
Description
PartnersHankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Savonia- ammattikorkeakoulun kuntayhtymä.
Hankkeen osatoteuttaja:
Aalto yliopisto kauppakorkeakoulu: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PYK on mukana projektiryhmässä suunnittelemassa koko hankkeen toteutusta ja erityisesti toteutettavia liiketoiminnan kehittämisohjelmia. PYK toteuttaa omilla vahvuusalueillaan vähintään 3-6 ideaaliyrityspäivää, joita hanke suunnitelmassa on ennakoitu, mutta jotka tarkentuvat mukaan tulevien yritysten tarpeiden analyysissä. PYK on mukana hankkeen selvitystyössä ja toimintamallien jatkokehittämisessä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun PYK tuo hankkeeseen ydinosaamistaan kasvu- ja luovien alojen yrittäjyydestä. Pienyrityskeskuksella on laajat asiantuntijaverkostot, joita hankkeessa hyödynnetään.Muut pääyhteistyötahot o vatalueen yritykset ja kehittämisyhtiöt sekä luovien alojen yhdistykset ja järjestöt.
Hyödynsaajia ovat Pohjois-Savon yritykset, kunnat ja kaupungit, kehittämisyhtiöt, oppilaitosverkosto, sekä varsinainen kohderyhmä, jonka muodostavat potentiaaliset luovat yritykset,luovien alojen kasvuhakuiset yritykset, yliopiston,ammattikorkeakoulun, ammattiopiston ja tutkimuslaitosten henkilökuntaan kuuluvat ja opiskelijat jotka aloittavat omaa yritystoimintaa.
Osapuolet hyödyntävät hankkeen tuloksia luovien yrittäjien osaamisen tason nousun, liiketoimintamahdollisuuksien edistymisen, oppimismenetelmien ja toimintatapojen edistymisen ja uusien koulutussisältöjen ja tutkimusaiheiden muodossa. Myös uusista rahoituksen vaihtoehtoisista hallin-nointitavoista saatava tieto tulee hyödyntämään luovien alojen yrityksiä sekä hankkeeseen osallis-tuneita tahoja. Hankkeessa saatujen tulosten hyödyntäjät ovat yritykset, koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot jotka osallistuvat hankkeeseen. Esimerkkinä saatujen tulosten hyödyntämises-tä voisi olla hankkeen koulutusmallin monistaminen vientikoulutukseksi.
Funded byESR Flat rate

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube