You are here

RDI Projects

Project Information
Name
Start1.1.2019
End31.12.2021
Website-
StatusRunning
ContactKukka-Maaria Raatikainen
Description*
PartnersHanke toteutetaan SIMHE-vastuuammattikorkeakouluna toimivan Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savoniaammattikorkeakoulun
yhteistyönä. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat vastuukorkeakoulujen toimintaympäristöissä
toimivat sidosryhmät ja kohderyhmän edustajat.
Karelia vastaa hankkeen toiminnallisesta kokonaiskoordinoinnista. Hankkeen koordinointivastuu sisältää
kehittämisprosessin ohjauksen, operatiivisen ohjausryhmän toiminnan johtamisen, hankkeen toiminta- ja
viestintäsuunnitelman valmistelun sekä hankkeen arviointiraportin valmistelun.
Kokonaisuutena hanke toteutetaan hyvin tiiviinä toimijoiden välisenä yhteistyönä niin, että kunkin tahon osaaminen on
käytössä parhaalla mahdollisella tavalla. Operatiivinen ohjausryhmä nimetään hankkeen käynnistyttyä.
Yhteistyössä huomioidaan rinnakkain toteutettavat hankkeet esimerkiksi SIMHEapp, SIMHEpolku, KOVAT, TalentHub,
Valmentavasta valmiiksi, Opinsauna ja MAMUEF.

Kohderyhmänä on maahanmuuttaja- tai turvapaikanhakijataustaiset henkilöt, joilla on korkeakoulukelpoisuus, ja jotka ovat korkeakoulujen
maahanmuuttajille suunnattujen ohjauspalveluiden potentiaalisia asiakkaita.

Pilotointivaiheessa palvelun testikäyttäjiä arvioidaan olevan n. 150 henkilöä. Käyttöönottovaiheessa tavoitellaan n. 300
vuosittaista käyttäjää. Vakiintuneen käytön vaiheessa arvioidaan käyttäjiä olevan n. 500 käyttäjää / vuosi.Funded byValtionavustus

Savonia UAS

Savonia is one of Finland's biggest and most versatile universities of applied sciences. Our campuses are situated in Kuopio, Iisalmi and Varkaus. There are almost 6000 students and 600 employees at Savonia. In education we implement Open Innovation Space (OIS), where we combine learning, development, research, and teaching.

Youtube