Yleistä harjoittelusta

Harjoittelun tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
(Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 352 / 2003 )

Harjoittelun laajuus

Terveysalalla bioanalyytikon (amk), ensihoitajan (amk), fysioterapeutin (amk), röntgenhoitajan (amk), sairaanhoitajan (amk), suuhygienistin (amk) ja toimintaterapeutin (amk) tutkintoon kuuluu yhteensä 75 opintopistettä (op) harjoittelua. Kätilön (amk) tutkintoon harjoittelua kuuluu 135 op ja terveydenhoitajan (amk) tutkinnossa harjoittelua on 88 op.

Harjoittelu ajoittuu lukukausittain kunkin ammattiaineen opiskeluun, jossa teoria ja harjoittelu vuorottelevat.

Harjoittelun toteutus

Osan harjoittelusta opiskelija suorittaa ohjattuna esim. terveyskeskuksessa, sairaalassa, yksityisessä terveydenhuoltoalan yrityksessä tai kolmannella sektorilla. Osa harjoittelusta toteutuu tuotanto- ja tutkimuslaitoksissa sekä omassa oppilaitoksessa.

Omassa oppilaitoksessa harjoittelu voi toteutua koulun tiloissa tai osallistumalla esim. oppilaitoksen järjestämiin projekteihin tai palvelutoimintaan.

Harjoittelupaikat löytyvät ensisijaisesti Pohjois-Savon / Itä-Suomen alueelta. Kuitenkin kaikki tutkinto-ohjelmat käyttävät harjoittelussa jatkuvasti Pohjois-Savon / Itä-Suomen alueen ulkopuolisia työpaikkoja. Jokaisesta ryhmästä on usean valmistauduttava harjoitteluun toisella paikkakunnalla. Toivomme, että ryhmäläiset huomioivat toistensa tarpeet ja elämäntilanteet tasapuolisesti. Tavoitteena on, että harjoittelu ja opinnäytetyö tukevat opiskelijan pakollisia ja vaihtoehtoisia ammattiopintoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut suosituksen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille terveysalan koulutuksen työssä oppimisesta ja ohjatusta harjoittelusta. Tarkoituksena on myös tukea sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita yhteistyöhön sosiaali- ja terveysalan koulutusyksiköiden kanssa harjoittelun toteuttamisessa, arvioimisessa ja kehittämisessä työelämän vaatimusten mukaisesti. Suositusten kohderyhmänä ovat kaikki ne sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, jotka vastaavat opiskelijoiden harjoittelun järjestämisestä, organisoinnista, ohjauksesta, laadunvarmistuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. (Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 2003:22).

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat sekä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opettajat ja opiskelijat ovat yhdessä työstäneet opiskelijaohjauksen laatusuositukset. 

YHTEYSTIEDOT: Ohjatun harjoittelun koordinointi 1.1.2015 alkaen Hoitotyön tutkinto-ohjelmissa.

Palkallisuus

Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelu on palkatonta.

Harjoittelu ulkomailla

Opiskelija voi suorittaa osan harjoittelusta ulkomailla. Lisätietoja ulkomailla suoritettavasta harjoittelusta antavat kansainvälisyyskoordinaattori ja koulutusohjelmien kansainvälisyysvastaavat. Voit tutustua Savonian kansainväliseen toimintaan kotisivuillamme.  

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr