Olet täällä

Harjoittelu terveysalalla

OHJATTU HARJOITTELU SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

Harjoittelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset

STM monisteita 2003:22 Terveysalan koulutuksen työssäoppiminen ja ohjattu harjoittelu -Suositus sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille: "Terveysalan ammatillisen koulutuksen työssäoppimisessa ja ammattikorkeakoulutuksen ohjatussa harjoittelussa opiskelijat perehtyvät terveydenhuollon toimintaan ja arvoperustaan. Ammattitaidon tiedollinen ja taidollinen perusta syntyy koulutuksen aikana, ja työelämässä tapahtuva opiskelu muodostaa merkittävän osan terveysalan koulutuksesta. Työssäoppimisen ja ohjatun harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Oppimiskokemusten avulla opiskelijassa alkaa alan asiantuntijuuteen kasvu, joka jatkuu työelämässä. Jokainen työssäoppimisen ja ohjatun harjoittelun jakso luo siten perustaa opiskelijoiden ammatilliselle kasvulle ja edistää sitä."

Opiskelija ohjauksen laatusuositukset (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2010):

OTE Laatuvaatimus: Harjoittelujakso toteutuu tavoitteiden mukaisesti ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua.

***************************************************

Kriteerit: Opiskelija

• on tutustunut ennen harjoittelun alkamista harjoitteluyksikköön (opettajan perehdytys, organisaation internet -sivut ym.)

• on opiskellut perustiedot ja -taidot harjoitteluyksikössä tarvittavasta asiantuntijuusalueesta

• on suorittanut harjoittelun edellyttämät opinnot opetussuunnitelman mukaisesti

• osallistuu perehdytykseen

• on laatinut etukäteen osaamisestaan lähtötasokuvauksen ja tavoitteet, joita hän tarkentaa yhdessä ohjaajansa kanssa harjoittelujakson aikana

• on aktiivinen ja itseohjautuva opiskelussaan ja vastaa tavoitteidensa saavuttamisesta

• on tietoinen osaamisestaan, tunnistaa vahvuutensa ja kehittymistarpeensa

• osaa arvioida kriittisesti toimintaansa

• pyytää palautetta aktiivisesti ohjaajalta ja harjaantuu antamaan palautetta ohjaajalleen

• kykenee ottamaan vastaan palautetta toiminnastaan ja oppimisestaan

• noudattaa työelämän pelisääntöjä (mm. vaitiolovelvollisuus, pukeutuminen ja poissaolot) ja työajasta annettuja lakeja, sopimuksia sekä sovittuja työvuoroja

• noudattaa turvallisuusohjeita

***********************************************************************************

Jokaista ohjattua harjoittelua edeltää koululla aloitusseminaari tai OHA-info, jossa käydään läpi harjoittelun keskeiset tavoitteet, sisällöt ja oppimistehtävät sekä muut tärkeät asiat. Näissä tilaisuuksissa on opiskelijalla läsnäolovelvoite.

AHOT- ohje (Harjoittelujen suorittaminen ja hyväksiluku hoitotyön (sh, th, kä) koulutuksissa (9.5.2016)

AVOIN AMK-ohje, polkuopiskelijoiden harjoitteluiden toteutuminen hoitotyön (sh, th, kä) koulutuksissa (9.5.2016)

 

SAIHER1 Erityisryhmien harjoittelu 5 op

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr