Olet täällä

Osaamisen hyväksilukeminen (AHOT)

Savoniassa opiskelevan on mahdollista hyväksilukea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankittua osaamista osaksi tutkintoa. Osaamisen hyväksilukemisessa käytetään AHOT – menetelmää (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Osaamisen hyväksilukemisen tarkoitus on tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse opiskella uudelleen. Sen sijaan opinnoissa voi keskittyä opiskelemaan asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä. Osaamisen hyväksilukemisen mahdollisuuksia kannattaa miettiä myös, mikäli haluaa suorittaa tutkinnon lyhyemmässä ajassa.

Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa käytäntöjen kokonaisuutta, joka mahdollistaa opiskelijan (ennen opintoja tai opintojen aikana) eri tavoin hankkiman osaamisen hyväksilukemisen. Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla: korvaamalla, sisällyttämällä tai AHOT-näytöllä. Jos aiempi osaaminen on korkeakoulussa suoritettuja opintoja, niillä voidaan korvata opintojaksoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Opintojen korvaaminen edellyttää opintojaksojen sisällöllistä vastaavuutta. Sisällytettävien opintojen tulee vastaavasti olla tutkinnon tavoitteisiin soveltuvia. Molemmissa tapauksissa on kysymys muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisesta.

Jos osaaminen on muulla tavoin kuin aiemmissa korkeakouluopinnoissa hankittua kuten esimerkiksi harrastustoiminnassa, täydennyskoulutuksessa tai työelämässä hankittua osaamista, sitä voidaan hyväksilukea AHOT-näytön kautta. Tällöin puhutaan ei-muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Hyväksilukumenettelyä ei pääsääntöisesti sovelleta hakukelpoisuuden antaviin opintoihin ja työkokemukseen. Mikäli opiskelijalla on koulutusalaa vastaava ammatillisen toisen asteen tutkinto ja alan työkokemusta, voidaan osaamista hyväksilukea AHOT-näytöllä tapauskohtaisesti opintojen alkuvaiheen perus- tai ammattiopintoihin.

Osaamisen hyväksilukemisessa (AHOT) noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • tutkintoon hyväksiluettavan osaamisen tulee vastata tutkinnon tavoitteita ja opintojaksolla tavoitteena olevaa osaamista
  • aiemman osaamisen hyväksilukumenettely koskee Savoniassa opinnoissaan läsnä olevia tutkinto-opiskelijoita (amk ja yamk), joilla on hakumenettelyn kautta saatu opinto-oikeus sekä erikoistumisopinnoissa opiskelevia. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa opiskelevia menettely koskee, mikäli siitä on sovittu koulutuksen rahoittajan kanssa.
  • hyväksilukumenettelyä ei sovelleta avoimen amk:n opiskelijoihin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelevaa ohjataan opintojen aloitusvaiheessa valitsemaan sellaisia opintojaksoja, joiden osaamistavoitteet eivät ole päällekkäisiä opiskelijalla jo olevan osaamisen kanssa. Avoimessa amk:ssa suoritetut opinnot hyväksiluetaan, kun opiskelija on tutkinto-opiskelija, jolla on hakumenettelyn kautta saatu opiskelu-oikeus.
  • opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan hyväksilukea hänen tutkintoonsa sisällyttämällä, korvaamalla tai AHOT-näytöllä todentamalla.
  • työharjoittelu tai osa siitä voidaan korvata aiempiin korkeakouluopintoihin sisältyneellä harjoittelulla tai työelämässä hankitulla osaamisella, jos se vastaa koulutusohjelman harjoittelun tavoitteita.

Tutkintoon kuuluvien opintojaksojen osaamistavoitteet on kuvattu koulutusohjelman opetussuunnitelmassa. Tarkemmat AHOT-periaatteet ja käytännöt on esitetty Savonian opiskelijaintrassa eli Repussa.

Lisätietoja koulutusalojen opinto-ohjaajilta.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr