Olet täällä

Opintojen arviointi ja oikaisupyynnöt

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin. Opiskelijan tulee saada opintojakson alkaessa tiedot arviointiperusteista. Opiskelijalla on myös oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijan oikeus ja velvollisuus osallistua opetukseen määritellään opintojaksokohtaisissa toteutussuunnitelmissa.

Opiskelijan tulee saada arviointi yhden kuukauden kuluessa suorituksestaan kirjatuksi opiskelijahallinto-ohjelmaan ja opinnäytetyön arvioinnissa kahden kuukauden sisällä siitä, kun opiskelija on jättänyt työnsä lopullista tarkastusta varten. Kesäkuun aikana suoritettujen opintojen palaute ja arvioinnin opiskelijahallinto-ohjelmaan merkitseminen voidaan jättää elokuuhun.

Arvosana-asteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) ja välttävä (1), hylätty (0), hyväksytty (S), ennen nykyisiä opintoja suoritettu, tutkintoon hyväksiluettava opintojakso (K), nykyisen koulutuksen aikana muualla suoritettu, tutkintoon hyväksiluettava opintojakso (H).

Toisen kotimaisen kielen arvosana-asteikko 1.1.2005 jälkeen suoritetuissa opinnoissa on seuraava: hyvä (4–5), tyydyttävä (1–3). Toisen kotimaisen kielen osalta merkitään todistukseen lisäksi myös suullinen kielitaito 1.8.2007 tai sen jälkeen aloittaneilla.

Oikaisun hakeminen opintojaksojen arvioinnista

Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta tai hyväksilukemisen tehneeltä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Oikaisuvaatimukseen on vastattava viimeistään 14 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen saapumisesta.

Päätökseen edelleen tyytymätön opiskelija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Tutkintolautakunnan on otettava asia käsittelyyn 30 päivän kuluessa oikaisupyynnön saapumisesta lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuussa saapuneita oikaisupyyntöjä, jotka on otettava käsittelyyn viimeistään syyskuussa. (L 932/2014.)

Oikaisut toimitetaan osoitteeseen

Savonia-ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta
PL 6
70201 KUOPIO 

Tutkintolautakunnan jäsenet ajalla 1.1.2017-31.12.2018:

  • puheenjohtaja Pirjo Kinnunen; varajäsen Anna-Leena Ruotsalainen
  • jäsen Jukka Honkanen; varajäsen Riitta-Liisa Komulainen
  • jäsen opiskelija Inari Ahokas; varajäsen opiskelija Piibe Tori

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr