Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2017

Opintojaksokuvaus

Koodi4 KES17STYTU1
NimiTutkin, oivallan, kehitän
Nimi englanniksiStudy, insight, development
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata tutkimustiedon sekä tieteen paradigman merkityksen asiantuntijuuden ja käytännön työn
kehittämisessä
- tehdä aiheen mukaisia tiedonhakuja oman alan keskeisistä tietokannoista ja arvioida niiden
käyttökelpoisuutta
- analysoida tieteellisiä tutkimuksia ja muita tekstejä
- selittää tutkimus- ja kehittämistyön periaatteet, vaiheet ja etenemisen
- kuvata kehittämis- ja tutkimustyössä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä
- antaa esimerkkejä näyttöön perustuvasta toiminnasta ja kehittävän työotteen käytöstä, arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan ja hakee tukea tarvittaessa asiantuntijuuden sekä käytännön työn kehittämisessä
- soveltaa tieteellisen kirjoittamisen ja raportoinnin periaatteita
Keskeiset sisällöt- tiedonlajit, -hankinta ja -käyttö (arkitieto ja tieteellinen tieto, tiedonlajit, tiedonhankinta
ja tietokannat, tieto ja totuus, tiedon tarkoituksenmukainen käyttö ja -hallinta)
- tutkimustieto ja sen lukutaito (tieteellisen julkaisun rakenne, erilaisen tiedon haltuunotto,
tutkitun tiedon merkitys käytännön työssä, näyttöön perustuva toiminta)
- tutkimus- ja kehittämistyö prosessina (kehittämistarpeiden tunnistaminen omassa työssä,
tutkimus- ja kehittämistyö: määrällinen tutkimus, laadullinen tutkimus ja kehittämistyö,
tutkimus ja kehittämistyön periaatteet ja vaiheet, tutkitun tiedon arvioiminen ja soveltamis-
mahdollisuudet, tutkimussuunnitelma /työsuunnitelma tutkimus ja kehittämistyön lähtökohtana)
- tutkiva ammattilainen ja työ-elämälähtöinen kehittäminen (asiantuntija-ammatti, toimintaa ja
tutkimusta ohjaava paradigma, autonomia ja työelämälähtöinen kehittämistyö, tutkimus- ja
innovointimenetelmät sekä niiden suunnittelutekniikat, tieteellinen kirjoittaminen ja raportointi)
SuoritustavatLuennot, verkkotyöskentely, tehtävät ja tentti
ToteutustavatOpintojakson Moodle-alusta avautuu opintojakson alkaessa 1.6.2017
Lähipäivät Kuopiossa Microkadun kampuksella, Microkatu 1, luokka B4002. Mahdollisuus osallistua lähitunneille AdobeConnect-yhteyden kautta.
- to 1.6.klo 8 – 16
- pe 2.6. klo 8 – 12
- ti 6.6. klo 8 – 16
- ti 15.8. klo 8 - 12
- ke 23.8. tentti klo 9 - 12.
Tehtävien palautukset Moodle-ympäristöön 12.6 – 4.8. Tehtävät kommentoidaan viikon 33 lähitunneilla 15.8.
Opintojakson tentin arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.8.2017 mennessä
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliSoveltuvin osin: HEIKKILÄ, Asta, JOKINEN, Pirkko ja NURMELA, Tiina. 2008. Tutkiva kehittäminen: avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. Helsinki: WSOY.
Soveltuvin osin: KANKKUNEN, Päivi ja VEHVILÄINEN-JULKUNEN, Katri. 2013 Tutkimus hoitotieteessä. Helsinki: Sanoma Pro.
HIRSJÄRVI, Sirkka, REMES, Pirkko ja SAJAVAARA, Paula. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
Monialainen, innovatiivinen tuote- ja palvelukehitysympäristö MONNI-työkalu. 2010. Joensuu: Karelia-ammattikorkeakoulu. Saatavilla: https://docs.google.com/file/d/0BzMC_3UhRkKSMzZlN2VjMWYtZGQyNi00YjNmLTk3YTktYmZiODE4NzU5ZDgy/edit?hl=fi&pli=1

Muu sovittava ajankohtainen materiaali ja luennot
Edeltävät opinnotEi edeltäviä opintoja
Linkki
Muuta huomioitavaaOpintojaksolle ilmoittautuminen 15.3.-30.4.2017 Koulutuskalenterin kautta.
Savonian opiskelijat Wilman opintotarjottimen kautta.
YhteyshenkilöKinnunen Pirjo
Karuaho Anne
Muuruvirta Petteri

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube