Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS18KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSMOKUL
NimiMoninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialalla
Nimi englanniksiDiversity and multiculturalism in social sector
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- kuvata monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän sekä osaa käyttää ammatillisia työmenetelmiä monikulttuurisessa työssä.

- kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden

- nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen toimintakyvyn kannalta.

- työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä

- tukea ja ohjata asiakasta tukien heidän kotouttamisprosessiaan

- nimetä projektityöskentelyn ja kehittämistyön keskeiset vaiheet sekä tietää, miten idea voidaan muuttaa projektiksi

- tarkentaa omaa asiantuntijuuden kehittymissuuntaa ja tehdä perusteltuja opintovalintoja sekä yhdistää niihin kansainvälistymisen, alan ammatillisten vaihtoehtojen ja urasuunnittelun näkökulman

- työskennellä projektissa ja osana tiimiä

Keskeiset sisällöt - Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö sekä maahanmuuttajapolitiikka

- Kotoutuminen , sopeutuminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen suomalaisessa yhteiskunnassa

- Maahanmuuttoa koskeva käsitteistö

- Suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristuminen, diversiteetti

- Ammatillinen vuorovaikutus ja kulttuurien väliset erot ja niiden merkitys ihmisten vuorovaikutuksessa

- Monikulttuurisuustyön eettiset periaatteet

- Monikulttuurinen palveluohjaus ja asiakkaiden elämän hallinnan vahvistaminen

- Projekti- info

- Moninaisuuteen ja/tai monikulttuurisuuteen liittyvän osa-alueen kehittäminen Savonia amk:n tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa mahdollisesti omien vaihtoehtoisten ammattiopintojen mukaisesti

- Hanke- ja/tai projektityöskentelyn vaiheet ja käsitteet

- Työelämäläheisen toimeksiannon tai proejtin suunnittelu, toteutus ja raportointi

Suoritustavat Osallistuminen aktivoiville luennoille, ryhmätyöskentely, projektiluonteinen työskentely maahanmuuttajien kanssa, itsearviointi
Toteutustavat Opintojakson alkaessa
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliJUHILA, Kirsi.2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina : sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino. Tampere.Kansalaisuuslaki (2003/359).

Laki maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (1999/493).

TAAJAMO, Matti & PUUKARI, Sauli (toim.) 2007. Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.

http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html

http://www.moninaisuus.tamk.fi/index.html

http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/kiintiopakolaisetEdeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa Projekti-info
YhteyshenkilöKukkonen Kristiina
Tams Hannele

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube