Olet täällä

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Muuttuva maailma tarvitsee hyviä tekijoitä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan terveydenhoitajaksi

1.

Monien mahdollisuuksien kehittyvä ala

Laboratiorioala tarjoaa mielenkiintoisia haasteita ja mahdollisuuksia.

2.

Kansainvälisyys

Lähde vaihtoon tai opiskele kansainvälisten opiskelijoiden kanssa omalla kampuksellasi.

3.

Simulaatiokeskus

Savoniassa pääset harjoittelemaan tosielämän tilanteita jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Laajuus: 240 opintopistettä, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Päivätoteutus
Aloituspaikat: 20 (ensikertalaisille 16)

Koulutuksen tavoite

Terveydenhoitajaksi valmistuttua olet valmis toimimaan asiantuntijana hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön alueilla. Koulutuksen aikana hankit vahvat kliinisen hoitotyön perustiedot ja -taidot sekä hyvät vuorovaikutus‐ ja yhteistyötaidot.

Alan ammattilaisena osaat ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ‐ ja muiden yhteisöjen, väestön sekä ympäristön terveyttä. Osaat ehkäistä sairauksia, vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti. Terveydenhoitajan asiantuntijuudessa korostuu kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus.

Valmistuttuasi osaat ratkaista ammattialaan liittyviä ongelmia, tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja vastata hoitotyön ammatillisista tehtävistä. Lisäksi kykenet johtamaan ammatillista toimintaa ja hankkeita sekä työskentelemään hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen aikana hankit myös valmiudet toimia alan yrittäjänä.

Koulutus järjestetään ajanmukaisessa opiskeluympäristössä hyödyntäen uudenaikaista opetusteknologiaa ja -simulaatioita.

Microkadun kampuksen simulaatiokeskuksen tiloihin voit tutustua täällä.

Opiskelijavalinta, esivalintakoe ja valintakoe

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 

Terveydenhoitajan koulutukseen valitaan opiskelijat valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Aiempi koulumenestys ei vaikuta valintaan.

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen torstaina 12.10.2017. Esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua, mutta hakijat saavat esivalintakoelinkin sähköpostiinsa. Koe on sähköinen, ja sen tekemiseen on aikaa 1,5 tuntia. Esivalintakokeeseen liittyy ennakkomateriaali, joka julkaistaan 6.9.2017. Löydät ennakkomateriaalin ja lisätietoja esivalintakokeesta osoitteesta soteli.metropolia.fi.

Esivalintakokeen perusteella 80 parhaiten menestynyttä hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse viikolla 42. Valintakoe on maanantaina 30.10.2017 klo 8-16 Opistotien kampuksella, osoitteessa Opistotie 2, 70200 Kuopio.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 ja alin hyväksyttävä pistemäärä, jolla voi tulla valituksi, on 30 pistettä.

Savonia tekee valintakoeyhteistyötä ja terveydenhoitajan koulutus kuuluu valintaryhmään 1. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintaryhmässä suoritetun valintakokeen. Lisätietoja valintaryhmistä ja valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut löydät täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.
 

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Pääaineen valinta

Haku tapahtuu suoraan terveydenhoitajan tutkinto-ohjelmaan.

Kaikki terveydenhoitajaopiskelijat laativat opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan mm. aiemmat opinnot ja työkokemus. Suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain.

Pätevyys

Terveydenhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö.

Terveydenhoitajaopiskelijat saavat valmistuttuaan kaksi tutkintonimikettä: terveydenhoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira) laillistaa valmistuneet hakemuksesta sekä terveydenhoitajina että sairaanhoitajina. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen.

Koulutuksen sisältö

Opinnot etenevät lukuvuosi‐ ja lukukausiteemoittain. Ensimmäisen vuoden teema on ammattikuvan luominen, jossa opiskelija hankkii hoitotyön tietoperustaa ja kliinisen osaamisen perusteita. Opintoja ovat mm.:

 • Hoidon tarpeen arviointi ja hoitotyön toiminnot
 • Ihminen kokonaisuutena
 • Infektioiden ehkäisyn ja lääkehoidon perusteet
 • Sosiaali- ja terveysalaa oppimassa
 • Sisätautipotilaan hoitotyö 5 op ja harjoittelu 10 op
 • Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • English and cross-cultural communication in social and health care

Toisen vuoden teema on oman osaamisen kehittäminen, jossa kliinistä osaamista laajennetaan ja vahvistetaan. Opiskeltavana ovat mm.:

 • Anatomia ja keskeisten sairauksien lääkehoito
 • Diagnostiikan perusteet
 • Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 • Perioperatiivinen hoitotyö
 • Tutkin, oivallan, kehitän

Kolmannen vuoden teema on oman osaamisen syventäminen, jolloin opiskelun painopiste siirtyy vähitellen terveydenhoitajan ammattiopintoihin. Opiskelija keskittyy hoitotyön asiantuntijuuden kehittymiseen ja kliinisen osaamisen syventämiseen sekä opinnäytetyöhön. Opiskellaan mm:

 • Erityisryhmien hoitotyötä
 • Gerontologista hoitotyötä ja kotihoitoa
 • Johtamista, kehittämistä ja yrittäjyyttä
 • Moniammatillista hanketyötä

Neljännen vuoden teemana on terveydenhoitotyön kehittyvä asiantuntija, jolloin opiskelija soveltaa osaamistaan terveydenhoitotyön erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintoja ovat esim.:

 • Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
 • Lapsen, koululaisen ja nuoren terveydenhoitajatyö
 • Työterveyshuolto

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu sisältyy kaikkiin vuositeemoihin.

Opintojen rakenne Terveydenhoitaja

Opintojen rakenne

Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä, joista terveydenhoitajan ammattiopintoja on 60 op. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä‐ ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta, simulaatioista ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus‐ ja kehittämistoimintaa.

Perusopinnot 35 op

Ammattiopinnot: teoria 85 op

Ammattiopinnot: harjoittelu 135 op

Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö

Savoniassa opinnäytetyö on aina työelämää kehittävä ja opiskelijan osaamista syventävä. Tämä antaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alan toimijoiden kanssa jo opintojen aikana. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi oman organisaation haasteisiin liittyen, jos teet opinnäytetyön omalle työpaikallesi. Opinnäytetyön voit tehdä yksin, parityönä tai ryhmässä.

Opinnäytetyösi suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö
b) Tutkimuksellinen opinnäyte
d) Koostettu opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työnantajien ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyösi on näyte sujuvan ja luotettavan asiantuntijatekstin tuottamisesta ja alaa koskevan tiedon hallinnasta. 

Uramahdollisuudet

Terveydenhoitajana voit työskennellä äitiys‐ ja lastenneuvolassa, rokotuspoliklinikalla, koulu‐ ja opiskeluterveydenhuollossa, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolassa, työterveyshuollossa, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja kotihoidossa/kotisairaanhoidossa sekä erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, sekä koulutus‐ ja projektitehtävissä. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Kansainvälistyminen

Voit opiskella opintojen eri vaiheessa kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista. Sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille erilaisiin alan kohteisiin tai oppia kansainvälisyyttä omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit harjoitella kulttuurisia taitoja toimimalla tuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ammattikorkeakouluopinnoissa on oleellista työelämän ja koulutusorganisaation välinen yhteistyö. Yhtenä esimerkkinä ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen terveydenhoitajakoulutuksen kehittämisfoorumi. Opetuksen lähtökohtana ovat tämän päivän ja tulevaisuuden työelämävalmiudet sekä osaaminen. Työelämävalmiuksien saavuttamisessa keskeistä on työelämässä tapahtuva harjoittelu, työelämän toimeksiannosta lähtevät opinnäytetyöt ja erilaiset yhteistyöhankkeet.

Terveydenhoitaja toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Tutkinto‐ohjelmassa tehdään tiivistä työtä Savonian muiden koulutusten ja koulutusalojen kanssa. Alueellisesti ja valtakunnallisesti keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. äitiys‐ ja lastenneuvola, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola, koulu‐ ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotihoito/kotisairaanhoito, Väestöliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Kuopion ensikotiyhdistys, Kuopion kaupungin perhetukikeskukset ja Itä‐Suomen yliopisto.

Tutkimuksen painopisteet

Savonia-ammattikorkeakoulu tekee tutkimuksellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Jatko-opintomahdollisuudet

Terveydenhoitaja voi jatkaa opintojaan kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Lisäosaamista terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan työhön voi hankkia erilaisissa alan lisä‐ ja täydennyskoulutuksissa. Tiedekorkeakoulujen jatko‐opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa.

Lisätietoa opetuskielestä

Terveydenhoitajan tutkinto on suomenkielinen tutkinto. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja. Lisäksi yksittäisiä opintojaksoja toteutetaan englanninkielellä. Opiskelet vähintään viisi opintopistettä vieraskielisessä opintojaksossa.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr