Olet täällä

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan sosionomiksi

1.

Hyvää työtä

Pääset aidosti oppimaan hyvinvointipalvelujen kehittämistä.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.


3.

Työelämäläheisyys

Savonissa pääset soveltamaan oppimaasi työelämäympäristössä jo opintojen aikana.

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Kevään lähiopetusviikot: Opetusta on viikoilla 4, 6, 9, 15, 17 ja 20, opetus on sijoittunut ke-pe paitsi viikko 4, joilloin opetus on ti-to. Muutokset mahdollisia.
Aloituspaikat: 35 (ensikertalaisille 28)

Koulutuksen tavoite

Sosiaalialan merkitys tulevaisuudessa tulee edelleen kasvamaan ja muuttamaan muotoaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet ja työkäytännöt ovat jo nyt jatkuvassa muutoksessa. Eri palvelualojen toiminnalliset rajat hämärtyvät, ja palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin.

Sosionomikoulutuksen aikana Savoniassa saatkin asiantuntevan ja työelämän tarpeisiin vastaavan osaamisen. Valmistuttuasi osaat uudistaa hyvinvointipalveluja, ja kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Toimit mm. lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä erilaisissa arjen haasteissa.

Sosionomina tunnet sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sekä sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot. Osaat ennakoida tulevaisuuden muutoksia, ja haluat olla mukana tuottamassa ja kehittämässä sosiaalipalveluja. Osaat myös käyttää nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyksesi työtehtävien hoitamisessa.

Opiskelijavalinta, esivalintakoe ja valintakoe

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Sosionomin koulutukseen valitaan opiskelijat valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Aiempi koulumenestys ei vaikuta valintaan.

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen torstaina 12.10.2017. Esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua, mutta hakijat saavat esivalintakoelinkin sähköpostiinsa. Koe on sähköinen, ja sen tekemiseen on aikaa 1,5 tuntia. Esivalintakokeeseen liittyy ennakkomateriaali, joka julkaistaan 6.9.2017. Löydät ennakkomateriaalin ja lisätietoja esivalintakokeesta osoitteesta soteli.metropolia.fi.

Esivalintakokeen perusteella 140 parhaiten menestynyttä hakukelpoista hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse viikolla 42. Valintakoe on 7. - 8.11.2017 klo 8-17 Iisalmen kampuksella, osoitteessa Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 ja alin hyväksyttävä pistemäärä, jolla voi tulla valituksi, on 30 pistettä.

Savonia tekee valintakoeyhteistyötä ja sosionomin koulutus kuuluu valintaryhmään 4. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintaryhmässä suoritetun valintakokeen. Lisätietoja valintaryhmistä ja valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut löydät täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.
 

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa sosionomiopinnoissa ei tehdä, mutta ammattiopintojen kautta voit suunnata opintojasi mielenkiintoasi ja urasuunnitelmiasi tukevaksi. Voit valita opintoja varhaiskasvatukseen tai palveluohjauksen. Voit valita myös liiketalouden/yrittäjyyden opintoja Savonian opintotarjottimelta ylimääräisinä opintoina mikäli tavoitteenasi on yrittäjyys.

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli  HOPSin, joka tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä, mutta toki henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin. Yhdessä henkilöstömme kanssa käyt myös läpi aikaisemmin hankitun osaamisesi (AHOT) erilaisin menetelmin.

Pätevyys

Sosionomikoulutuksen tuottama tutkintonimike ammattikorkeakoulutuksessa on sosionomi (AMK), jota vastaava ammattinimike sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain mukaan on sosiaaliohjaaja (272/2005 § 6). Halutessasi voit hankkia kelpoisuuden lastentarhanopettajan (LTO) tehtäviin opintojesi aikana.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Ensimmäisenä opiskeluvuonna hankit perusosaamisen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöstä, ja omaksut tutkivan ja kehittävän työotteen. Lisäksi perehdyt sosiaali- ja terveysalan ammattieettisiin periaatteisiin.

Toisena opiskeluvuonna perehdyt varhaiskasvatuksen ja palveluohjauksen ohjaustehtävään, sekä sosiaalialan moninaiseen asiakastyöhön ja palveluihin.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna syvennät ammatillista osaamistasi varhaiskasvatuksen tai palveluohjauksen osaajana. Lisäksi hankit, sovellat ja syvennät tutkimuksellista kehittämisosaamistasi, yhteiskuntaosaamistasi sekä johtamisosaamistasi.

Opinnot toteutetaan tutkivan oppimisen periaatteella. Oppimismenetelmissä korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta, jotka ovat sosionomin ammatissa toimiessasi keskeisessä roolissa.

Opintojen rakenne

Sosionomin opintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta, yhteistoiminnallisesta oppimisesta, simulaatioista sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lähiopetusta on kolme päivää noin kerran kuukaudessa. Lähiopetus on päiväopiskelua.

Perusopinnot 45 op

 • tehtäväalueen yleiset perusvalmiudet
 • orientoituminen sosiaalialan ammatilliseen työhön

Ammattiopinnot: kaikille pakolliset 90 op

 • sosiaalialan laaja-alaisen osaamisperustan rakentuminen

Ammattiopinnot: valinnaiset ammattiopinnot 15 op

 •  varhaiskasvatuksen osaaja: varhaiskasvatuksen pedagogiikan, erityisen tuen ja lapsen osallisuuden vahvistamisen ja varhaisen oppimisen ja ohjauksen opintojaksot
 •  palveluohjauksen osaaja: osallisuuden vahvistamisen, kuntoutuksen tukemisen ja marginalisaation kysymysten opintojaksot

Harjoittelu 45 op
toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä sekä kehittämisprojekteissa

 •  opiskelija perehtyy ohjatusti käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä
 •  valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista syventämällä sekä auttaa työllistymään koulutusalaa vastaaviin tehtäviin
 •  opiskelija oppii kriittistä ajattelua sekä teoriatiedon ja käytännön yhdistämistä todellisissa työtilanteissa.

Opinnäytetyö 15 op

Opintojen rakenne Sosionomi

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyön voit tehdä, parityönä, ryhmässä tai poikkeustapauksessa yksin. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäytetyö, tai koostettu opinnäytetyö. Alla on esitelty tarkemmin eri vaihtoehtoja:

 • Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi‐ tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
 • Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
 • Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit).
 • Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Sosionomiksi valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus työskennellä palveluohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana erilaisten organisaatioiden palveluksessa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi päivähoito, koulu, päiväkeskus, tukiasunto, palvelutalo, hoito- ja palvelukoti, kuntoutuskoti, kotihoito, laitoshoito, työvoiman palvelukeskus, kansaneläkelaitos, vakuutuslaitokset, sekä hoiva- ja palveluyrittäjyys. Sosionomi voi myös toimia asiantuntijana tai kehittämis- ja johtotehtävissä moniammatillisesti verkostoituneissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Tehtävänimikkeitä

 • Sosiaaliohjaaja
 • Lastensuojelulaitoksen ohjaaja/johtaja
 • Lastentarhanopettaja
 • Koulukuraattori
 • Perhepäivähoidon ohjaaja
 • Perhetyöntekijä
 • Asumispalvelun ohjaaja/vastaava ohjaaja
 • Vammaispalvelun ohjaaja
 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Projektipäällikkö, -sihteeri, -työntekijä
 • Päivä- tai työtoiminnan ohjaaja
 • Kotihoidon ohjaaja
 • Nuorisotyöntekijä
 • Toiminnanohjaaja

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymisen voit aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa sosionomin opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista. Vaihtokohteita ovat mm. Irlanti, Englanti, Australia, Espanja, Tanska, USA, Thaimaa, Namibia, Kenia, Tansania.

Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat. Kulttuurisia taitoja voitkin opiskella toimimalla tuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille, tai toimimalla vaikkapa alueen maahanmuuttajayhteisöissä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Se yhdistää laadukkaan koulutuksen sekä työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä edistetään erilaisissa oppimisympäristöissä, mahdollistamalla monimuotoinen, aikaan ja paikkaan sitomaton ympärivuotinen opiskelu sekä hyödyntämällä laajasti työn opinnollistaminen. Erilaiset opintojaksoihin liittyvät projektiopinnot tehdään työelämästä tulleisiin toimeksiantoihin samoin kuin eri opintojaksojen oppimistehtäviä on mahdollista tehdä työelämäkontekstissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sosionomitutkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa opiskelua ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (YAMK). Lisäksi sosionomeille on tarjolla laajasti täydennyskoulutusta. Voit hakeutua opiskelijaksi myös yliopistoon esimerkiksi sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan tai sosiaalipsykologian pääaineopintoihin maisterikoulutukseen.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomenkielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Koulutus sisältää ruotsin ja vieraan kielen opintoja.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr