Olet täällä

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hoitotyön kliininen asiantuntija, monimuotototeutus

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan YAMK-tutkintoon

1.

Ala on murroksessa

Nyt on oikea aika vahvistaa osaamista YAMK-koulutuksella.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hoitotyön kliininen asiantuntija
Tutkintonimike: Ensihoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Koulutuksen laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus Kevään 2018 lähiopetuspäivät : 12.-13.1., 22.-23.1., 5.2.-6.2., 5.3.-6.3.,19.3.-20.3., 16.4.-17.4. ja 7.5.-8.5.
Aloituspaikat: 10

Koulutus oli mukana syksyn 2017 yhteishaussa 6. - 20.9. Lisähaussa 27.11 - 4.12.2017 nopeimmille tarjolla vielä paikkoja tähän koulutukseen, joka alkaa tammikuussa 2018.

Koulutuksen tavoite

Hoitotyön kliininen asiantuntija YAMK-koulutus vastaa osaltaan yhteiskunnan asettamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksiin ja sen tuomiin haasteisiin. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia hoitotyön erityisasiantuntijan, kehittäjän, johtajan, eri ammattiryhmien kouluttajan ja terveydenedistäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Koulutuksen aikana hankit osaamista, joka valmistaa sinut johtamaan ja kehittämään omaa työtäsi sekä uudistamaan hoitotyötä muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutus antaa sinulle valmiuksia kehittämis- ja johtamistehtäviin niin paikallisella, valtakunnallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa kokonaisuus muodostuu lähiopetuksesta, simulaatioista, verkkoympäristössä tapahtuvasta itsenäisestä opiskelusta ja oppimistehtävistä. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa.

Koulutus on mahdollista suorittaa osittain työn ohella. Opiskelija voi liittää oppimistehtäviä ja opinnäytetyön oman työpaikkansa hoitotyön kehittämiseen. Lähipäivien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin, kuitenkin hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutukseen voivat hakeutua sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolme vuotta (36 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2017). Työkokemukseksi hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu sosiaali- ja terveysalan työkokemus.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee pyydettäessä osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee pyydettäessä toimittaa YEL-vakuutus todistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä, jolla voi tulla valituksi, on 20 pistettä. Tulos käy vain tähän hakukohteeseen, koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä tulee olla palautettuna sähköpostin liitetiedostona 4.12.2017 klo 23:59 mennessä osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi. Otsikkokenttään teksti: "Kliininen YAMK ennakkotehtävä".

 

Pääaineen valinta

Koulutukseen ei sisälly pääaineen valintaa. Koulutuksen painopisteenä on kliinisen asiantunti­jasairaanhoitajan työ muuttuvissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Tavoiteltavat osaamisalueet ovat kliininen erityisosaaminen, terveyden edistämisen osaaminen, konsultaatio-osaaminen, ohjaamis- ja mentorointiosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä hoitotyön johtamisosaaminen.

Pätevyys

Sairaanhoitajaliiton raportin mukaan (Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – Laatua tulevaisuuden sote -palveluihin) hoitotyön kliininen asiantuntija määritellään ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi yhdessä tiedekorkeakoulun maisteritutkinnon kanssa. Uramallissa tutkinto sijoittuu laajavastuisen hoitotyöhön tasolle. Tutkinto antaa valmiudet laaja-alaiseen työhön hoitotyön laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi, näyttöön perustuvan hoitotyön juurruttamiseksi sekä organisaation strategisen työn tukemiseksi.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää kaksi vuotta.

Opintojen rakenne

Hoitotyön kliinisen asiantuntijan opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista 30 op, opinnäytetyöstä 30 op ja alakohtaisista ammatillisista opinnoista 30 op. Opin­näytetyön suunnittelu aloitetaan koulutuksen alussa.  Hoitotyön kliinisen asiantuntijan YAMK-opinnoissa painottuu työelämälähtöisyys. Koulutus soveltuu sekä perus- että erikoissairaanhoidossa työskenteleville sairaanhoitajille, ensihoitajille, kätilöille ja ter­veydenhoitajille, joiden tutkinto sisältää sairaanhoi­tajan (AMK) tutkinnon.

Opintojen rakenne kuva Kliininen asiantuntija

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämää kehittävä ja opiskelijan osaamista syventävä opintojakso. Se antaa opiskelijalle hyvän mahdollisuuden verkostoitua alan toimijoiden kanssa. Opinnäytetyö voi olla:

a) Kehittämistyö
b) Tutkimuksellinen opinnäyte
c) Produktio
d) Koostettu opinnäytetyö

Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan, työnantajien ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen yhteistyö. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössä pystyvänsä itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyö on näyte sujuvan ja luotettavan asiantuntijatekstin tuottamisesta ja alaa koskevan tiedon hallinnasta. Opinnäytetyöt sijoiteteen valtakunnalliseen Theseus tietokantaan https://www.theseus.fi/

Uramahdollisuudet

YAMK-tutkinnon suorittanut henkilö voi toimia johtajan, asiantuntijan, projektipäällikön ja työyhteisön kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.  

Tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

  • kliinisen hoitotyön asiantuntija
  • asiantuntijasairaanhoitaja
  • asiakasohjauskoordinaattori
  • koulutus- ja perehdytyskoordinaattori
  • palveluvastaava
  • hankesuunnittelija
  • projektisuunnittelija

Kansainvälistyminen

Koulutus vahvistaa opiskelijan kielitaitoa ja kulttuurista osaamista.  Osa opinnoista toteu­tetaan englanninkielellä. Koulutus tarjoaa mahdolli­suuden myös kansainväliseen yhteistyöhön.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelija voi tehdä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyön yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteiset opinnot tukevat moniammatillisen toiminnan kehittymistä, sillä ne ovat tarjolla kaikille Savonia-ammattikorkeakoulun YAMK tutkinnon opiskelijaryhmille.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr