Olet täällä

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen, monimuotototeutus

Liiketoiminnan ketterä kehittäjä

Liiketoiminnan ketterä kehittäjä

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan tradenomiksi (ylempi AMK)

1.

Kilpailuetua työmarkkinoille

YAMK-tutkinnolla nostat osaamisesi seuraavalle tasolle.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja opit muilta.

Koulutuksen nimi: Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Liiketoiminnan kehittäminen, monimuotototeutus
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Laajuus: 90 opintopistettä
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus (Lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin)
Aloituspaikat: 25

Koulutuksen tavoite

Liiketalouden monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla.  Tradenomin ylempi amk-tutkinto antaa sinulle laaja-alaisen liiketalouden osaamisen, jota tarvitaan liiketoiminnan esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Opinnoissasi painottuvat johtamisosaamisesi ja liiketoiminnan kehittämisosaamisesi syventäminen. Valmistuttuasi sinulla on kyky johtaa, kehittää ja uudistaa työyhteisösi toimintaa, lisäksi osaat arvioida ja kehittää monipuolisesti omia esimiesvalmiuksiasi ja pysyt toimimaan menestyksekkäästi esimiehenä työyhteisössäsi, sekä johtaa henkilöstön osaamista moninaistuvassa työyhteisössä.

Koulutuksen jälkeen sinulla on myös taito ymmärtää strategisen ajattelun merkitystä liiketoiminnan uudistumisen voimavarana ja osaat soveltaa strategisen johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen työvälineitä johtamistyössäsi.

Opintojen aikana saat hyvät valmiudet myös alaa koskevan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssäsi ja sen kehittämisessä.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutukseen voivat hakea Tradenomi (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan liiketalouden alan korkeakoulututkinnon suorittaneet. Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus liiketalouden alalta.

Opiskelemaan voidaan hyväksyä myös muun kuin liiketalouden alan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, mikäli hänellä on vahva liiketalouden työkokemus ja vaatimus kolmen vuoden työkokemuksesta täyttyy. Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma soveltuu esimerkiksi Restonomin (AMK) tai Insinöörin (AMK) tutkinnon suorittaneelle, jonka työtehtävät painottuvat liiketalouden alalle ja jonka liiketoimintaosaamisen arvioidaan olevan riittävällä tasolla.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2018). Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu liiketalouden alan työkokemus.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee pyydettäessä osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee pyydettäessä toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Opiskelijavalinta, ennakkotehtävä ja valintakoe

25 opiskelijaa valitaan ennakkotehtävästä ja haastattelusta kertyvien pisteiden perusteella.

Ennakkotehtävä   60 pistettä
Haastattelu           40 pistettä
Yhteensä             100 pistettä

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan tällä sivulla 1.3.2018. Ennakkotehtävä tulee palauttaa sähköpostin liitetiedostona 28.3.2018 klo 23:59 mennessä osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi (otsikkokenttään teksti ”liiketalouden yamk ennakkotehtävä”).

Valintakoehaastatteluun kutsutaan hakijat, jotka ovat hakukelpoisia ja joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Valintakoehaastattelu on 29.5.2018. Haastatteluaika ilmoitetaan sähköpostitse.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 60 pistettä ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytty. Ennakkotehtävän pisteet jakaantuvat seuraavasti:

Osa 1 A: enintään 10 pistettä

Osa 1 B: enintään 20 pistettä

 • Opinnäytetyön pisteytys enintään 10 pistettä: 5/3/10/L/E/et = 10 pistettä, 4/-/9/M/- = 7 pistettä, 3/2/8/C/ht = 4 pistettä.
 • Alakohtaisen työkokemuksen määrä ja soveltuvuus 10 pistettä. Tässä arvioidaan hakijan valmiuksia opiskella Liiketalouden YAMK-opintoja, eli miten vahva liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä kokemus hakijalla on. Sekä työkokemuksen määrä että erityisesti työkuvan sisältö ovat arvioinnin kohteena.

Osa 2: enintään 30 pistettä

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei liiketalouden alan YAMK-koulutukseen sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän osaamisen syventäminen. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, sekä syventäviä vapaasti valittavia opintoja. Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Liiketalouden YAMK-koulutuksessa pääset vahvistamaan johtamis- ja kehittämisosaamiseesi liittyviä osa-alueita, kuten strategista ajattelua ja esimiestyötä. Lisäksi opinnot harjaannuttavat sinut liiketoiminnan luovaan kehittämiseen, asiakkuuksien ja myynnin johtamiseen sekä strategiseen talouden ohjaukseen.

Opintojen aikana sinulla on mahdollista kehittää osaamistasi mm. työhyvinvointiin ja esimiesviestintään liittyen. Sinulla on myös mahdollisuus valita 5-15 opintopisteen laajuudelta yrittäjävalmennusopintoja, mikäli sinulla on tavoitteena edistää oman yrittäjyysideasi toteutumista opintojesi aikana.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne on kuvattu seuraavassa kuviossa. Opinnot muodostuvat alakohtaisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista, sekä Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista, joista opiskelija valitsee vähintään 30 op. Pakolliset opintojaksot ovat kuviossa valkealla pohjalla. Yhteiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen. Yhteisissä opinnoissa tähdellä merkityt opintojaksot ovat tarjolla myös englanninkielisinä verkkototeutuksina.

Tradenomi, liiketalouden kehittäminen (YAMK), Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa, sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksen osalta. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössään kykenevänsä itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti, sekä tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa myös kykynsä raportoida ja viestiä opinnäytetyöstään sujuvasti ja luotettavasti.

YAMK-opinnäytetyö on aina työelämäläheinen ja sen tulisi olla työelämää kehittävä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen kehittämistehtävä tai osa laajempaa tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa opiskelijalla on selkeä oma vastuualueensa.

Opinnäytetyö voi olla aiheeseen perustuen luonteeltaan esim.

 • kehittämistyö
 • soveltava tutkimustyö
 • kehittämistutkimus
 • tuotekehitystyö
 • tai edellisten yhdistelmä.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa >>

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Tradenomin ylemmän amk-tutkinnon suoritettuasi voit toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Työpaikkanasi voi olla eri alojen yritykset, tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA).

Tehtävänimikkeitä:

 • asiakaspalvelupäällikkö
 • henkilöstöpäällikkö
 • markkinointipäällikkö
 • myyntipäällikkö
 • talouspäällikkö
 • yrittäjä

Kansainvälistyminen

Pääset vahvistamaan kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana monin tavoin. Vapaavalintaisena opintojaksona voit suorittaa kansainvälistä viestintäosaamista vahvistavan opintojakson Professional Communication. Sinulla on myös mahdollisuus osallistua kansainväliseen intensiiviviikkoon, joka tullaan toteuttamaan ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa.

Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Sinulla on valittavana laaja kirjo englanninkielellä toteutettuja opintojaksoja, joille osallistuu kansainvälinen opiskelijajoukko. Myös osa oppimistehtävistä raportoidaan englanninkielellä. Yhteisönä Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen, ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on usein tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot ovat korkein taso, mitä ammattikorkeakouluissa voidaan antaa. Jatko-opintomahdollisuuksista yliopistoissa päättävät kunkin yliopiston tiedekunnat itsenäisesti.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomenkielellä. Osa opintojaksoista voi olla joko osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta. Opinnäytteen voit tehdä suomeksi tai englanniksi.

Hakuaika
Kevään 2018 yhteishaku: 14.–28.3.2018.

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Nina Huotari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6911

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Liiketalouden ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Tradenomi (YAMK)

Katso alan esittelyvideo

Kevään 2018 yhteishaku

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr