Olet täällä

Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus

Monta mahdollisuutta - Monta unelmaa

Monta mahdollisuutta - Monta unelmaa

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan restonomiksi (ylempi AMK)

1.

Työllisyysnäkymät ovat positiiviset

Restonomitutkinnolla menolippu monipuoliseen työelämään.

2.

Katso esittelyvideo monimuoto-opiskelusta.


3.

Työelämäläheisyys

Nauti elämästä jo opiskeluaikana. Meillä Savoniassa maistetaan, haistetaan ja paistetaan. Harjoitellaan aidossa elinkeinossa yhdessä tulevien työnantajien apajilla.

Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK)
Laajuus: 90 op
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus  Lähiopetuspäivät: 7.9.-8.9., 21.9.-22.9., 26.10.-27.10., 23.11.-24.11., ja 5.12.2018. Kevään 2019 lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Läsnäolo lähiopetuksessa ei ole pakollista.
Aloituspaikat: 20

Koulutuksen tavoite

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattitaitoiselle ja laaja-alaiselle osaamiselle ja työvoimalle on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Matkailu- ja palveluliiketoiminnassa tarvitaan verkostoituneita kehittäjiä, joilla on myyntiosaamista ja valmiudet kehittää erilaisia liiketoimintamalleja ja palveluja vastuullisesti. Toimiala tarjoaa monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä mahdollisuuden toimia myös kansainvälisissä ympäristöissä. Koulutuksen myötä sinulla on hyvät edellytykset myös yrittäjyyteen matkailu- ja ravitsemisalalla.

Savonian matkailu- ja palveluliiketoiminnan opinnot tukevat ammatillista kehitystäsi ja asiantuntijuuden kasvattamista omien uratavoitteittesi mukaisesti. Erityisesti koulutuksen tavoitteena on opiskelijan verkosto- ja esimiesosaamisen ja liiketoiminnan kehittämisosaamisen syventäminen.Vaikka koulutus tarjoaakin kokonaisvaltaisen näkemyksen toimialaan ja sen liiketoiminnan kehitykseen, voit myös suunnata opintoja itseäsi kiinnostaville alueille valinnaisten opintojen kautta.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutukseen voivat hakea Restonomi (AMK) –tutkinnon tai muu soveltuva korkeakoulututkinnon, esimerkiksi Tradenomi (AMK) –tutkinnon suorittaneet. Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus matkailu- ja ravitsemisalalta tai muulta palveluliiketoiminnan alalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2018). Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu matkailu-ja ravitsemisalan tai muun palveluliiketoiminnan alan työkokemus.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee pyydettäessä osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee pyydettäessä toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee toimittaa kopiot tutkinto- ja työtodistuksista hakijapalveluihin (hakijapalvelut@savonia.fi ) jo hakuvaiheessa, viimeistään kuitenkin 13.4.2018 mennessä.

 

Opiskelijavalinta, ennakkoaineisto ja valintakoe

20 opiskelijaa valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Hakukelpoisuuden todentamiseksi hakijoiden tulee toimittaa kopiot tutkinto- ja työtodistuksista osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi  viimeistään 13.4.2018 mennessä.Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse.

Valintakoe on 22.5.2018 klo 10.00 Microkadun kampuksella (Microkatu 1, 70210 Kuopio).

Valintakoe koostuu kirjallisesta kokeesta ja haastattelusta. Kirjallinen koe on klo 10.00 - 12.00 ja haastattelut klo 12.30 alkaen. Valintakoe perustuu ennakkoaineistoon ja kokeessa jaettavaan materiaaliin. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Ennakkoaineisto

Kokeen maksimipistemäärä on 100 ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakoe toteutetaan yhteistyössä, eli tulos käy myös Kajaanin, Lapin, Kaakkois-Suomen ja Saimaan ammattikorkeakoulujen Restonomi (ylempi AMK) – hakukohteille.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

 

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei matkailu- ja ravitsemisalan YAMK-koulutukseen sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu matkailu- ja palveluliiketoimintaan liittyvän osaamisen syventäminen. Koulutus sisältää pakollisia opintoja ja valinnaisia opintoja. Opintojesi aikana laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, HOPSin, omien ammatillisten tavoitteiden mukaan. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Pätevyys

Ylempi AMK -tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman kelpoisuuden kuin esim. yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Restonomi (ylempi AMK) opintojen laajuus on 90 opintopistettä, mikä muodostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista (yht. 60 op) ja opinnäytetyöstä (30 op. Opintojen kesto 2–3 vuotta.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Opinnoissasi yhdistyy luontevalla tavalla työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä teoreettinen opiskelu. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja lähes kokonaan etäopintoina.

Opintojen aluksi perehdyt tulevaisuuden johtajuuteen. Myöhemmin kehität strategista ajatteluasi ja pääset kehittämään esimiesvalmiuksiasi ja kykyäsi määritellä oman osaamisesi kehittämistarpeita. Teemana opinnoissa on myyntiosaamisen lisääminen, palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen. Osaamistavoitteena on, että opintojen jälkeen osaat kehittää omaa johtajuuttasi ja sinulla on kyky uudistaa organisaation johtamisprosesseja ja liiketoimintamalleja.

Osassa opintojaksoja on lähiopetusta pääsääntöisesti kaksi päivää/opintojakso. Muu opiskelu tapahtuu itsenäisenä opiskeluna. Läsnäolo lähiopetuksessa ei ole välttämätöntä kaikilla opintojaksoilla. Huomattava osa opintojaksoista toteutetaan pelkästään virtuaalisesti ja niiden toteuttamisessa hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä. Opintojen suorittaminen on mahdollinen lähes kokonaan virtuaalisesti.

Varsinaista pääainevalintaa ei matkailu- ja ravitsemisalan YAMK-koulutukseen sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu matkailu- ja palveluliiketoimintaan ja sen johtamiseen liittyvä osaamisen syventäminen. Opinnoissa painottuvat myynnin osaaminen, palvelujen muotoilu, erilaisten liiketoimintamallien kehittäminen matkailu- ja palveluliiketoiminnassa.

Runsaasta ja monipuolisesta valinnaisten opintojen tarjonnasta voit valita omien osaamistarpeisiin sopivia opintoja täydentämään osaamistasi. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Alustava opintojen aikataulu

Opintojen rakenne

Yhteisissä opinnoissa tähdellä merkityt opintojaksot ovat tarjolla myös englanninkielisinä verkkototeutuksina.

Restonomi (YAMK), opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa, sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksen osalta.

Opiskelija osoittaa opinnäytetyössään kykenevänsä itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti, sekä tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa myös kykynsä raportoida ja viestiä opinnäytetyöstään sujuvasti ja luotettavasti.

YAMK-opinnäytetyö on aina työelämäläheinen ja sen tulisi olla työelämää kehittävä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen kehittämistehtävä tai osa laajempaa tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa opiskelijalla on selkeä oma vastuualueensa.

Opinnäytetyö voi olla aiheeseen perustuen luonteeltaan esim.

 • kehittämistyö
 • soveltava tutkimustyö
 • kehittämistutkimus
 • tuotekehitystyö
 • tai edellisten yhdistelmä.

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

YAMK-opinnot suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen vaativissakin kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä matkailu- ja palveluliiketoiminnan erilaisissa tehtävissä.

Koulutuksen jälkeen osaat kehittää omaa johtajuuttasi ja sinulla on kyky uudistaa organisaation johtamisprosesseja ja erilaisia palveluliiketoiminnan osa-alueita tai toimia yrittäjänä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon nimi, matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, on englanniksi Master Programme in Tourism and Hospitality Management.

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä:

 • ravintolapäällikkö
 • yrittäjä
 • ruokapalvelujen esimies
 • hotellinjohtaja
 • kehityspäällikkö
 • projektipäällikkö

Kansainvälistyminen

Osa opintojaksoilla käytettävistä aineistosta on kansainvälistä. Jokainen opiskelija suorittaaa vähintään 5 opintopistettä englannin kielellä. Sinulla on myös mahdollisuus osallistua kansainvälisiin intensiivijaksoihin, jotka tullaan toteuttamaan ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissa. Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. 

Erityisesti kansainvälisyys ja monikulttuurisuus painottuu Monikulttuuristuva työympäristö -opintojaksolla. Lisäksi voit valita myös kansainvälistä viestintäosaamista vahvistavan opintojakson Professional Communication.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on usein tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Osa opintojaksoista toteutetaan muiden ammattikorkeakoulujen vastaavien koulutusohjelmien kanssa yhteistyössä.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkinto-ohjelman tutkimuksellinen painopiste on matkailu- ja ravitsemisalan sekä muun palveluliiketoiminnan keskeisissä ilmiöissä. Yksi Savonian valituista painoaloista on Vastuullinen ruokatuotanto, joka mahdollistaa alan huippua olevien hankkeiden toteuttamisen osana Savonian toimintaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opiskelijalla on jatko-opintomahdollisuuksia yliopistoissa, jotka usein edellyttävät ns. siltaopintoja. Lisätietoja saa yliopistojen tiedekunnilta ja he päättävät jatko-opintokelpoisuudesta itsenäisesti.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomenkielellä, mutta osa opintojaksoista voi olla myös osittain tai kokonaan englanninkielisiä. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä englanninkielistäopetusta. Opinnäytteen voit tehdä suomeksi tai englanniksi.

Hakuaika
Kevään 2018 yhteishaku: 14.–28.3.2018.

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Hilkka Lassila
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6088

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Matkailu- ja ravitsemisala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Restonomi (YAMK)

Katso alan esittelyvideo

Kevään 2018 yhteishaku

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr