Olet täällä

Muotoilija (ylempi AMK), Design Making, monimuotototeutus

Näetkö itsesi seuraavaksi muotoilualan vaativissa johtamistehtävissä?

Näetkö itsesi seuraavaksi muotoilualan vaativissa johtamistehtävissä?

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan muotoilijaksi (ylempi AMK)

1.

Kilpailuetua työmarkkinoille

YAMK-tutkinnolla nostat osaamisesi seuraavalle tasolle.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Uutta puhtia

Saat lisää itsevarmuutta, motivaatiota, intoa ja tarmoa.

Koulutuksen nimi: Muotoilun (YAMK) tutkinto-ohjelma, Design Making, monimuotototeutus
Tutkintonimike: Muotoilija (ylempi AMK)
Laajuus: 60 opintopistettä, 2 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus Lähiopetuspäivät: 7. - 8.9., 12. - 13.10., 16. - 17.11., 14. - 15.12.2018, 18. - 19.1., 1. - 2.3. ja 26. - 27.4.2019.
Aloituspaikat: 20

Koulutuksen tavoite

Design Making -koulutus tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa muotoilun alalta ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa ja johtamistehtävissä toimimista varten.

Koulutuksen aikana jatko-opiskelija saa uusia kumppaneita, ajatuksia, keinoja ja tavoitteita oman asiantuntemuksensa syventämiseksi vastaamaan globalisaation, digitalisaation ja työelämän muutosten haasteisiin.

Koulutus perustuu siihen oletukseen, että luova, teknisesti ja sosiaalisesti taitava muotoilija, tuotesuunnittelija tai valmistaja pystyy tuomaan oman kontribuutionsa työelämään ja yrittämiseen 2020-luvulla.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutukseen voi hakea, mikäli on suorittanut jonkin seuraavista korkeakoulututkinnoista: Muotoilija (AMK), Artenomi (AMK), Vestonomi (AMK), Medianomi (AMK), Kuvataiteilija (AMK), Taiteen maisteri (muotoiluala), Rakennusarkkitehti (AMK), Insinööri (AMK), Arkkitehti, Diplomi-insinööri. Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolme vuotta (36 kk) muotoilualan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta. Myös muu korkeakoulututkinto voidaan hyväksyä, mikäli hakijalla on vähintään kolme vuotta muotoilualan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2018). Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu muotoilun alan työkokemus.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee pyydettäessä osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Kulttuurialalla myös taiteellinen toiminta voidaan hyväksyä työkokemukseksi. Se täytyy osoittaa esim. portfoliolla.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee pyydettäessä toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee toimittaa kopiot tutkinto- ja työtodistuksista hakijapalveluihin (hakijapalvelut@savonia.fi ) jo hakuvaiheessa, viimeistään kuitenkin 13.4.2018 mennessä.

Opiskelijavalinta, ennakkotehtävä ja valintakoe

20 opiskelijaa valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeeseen liittyy ennakkotehtävä.

Valintakoe on pe 1.6.2018 klo 9.00-15.00 Opistotien kampuksella (Opistotie 2, 70200 Kuopio).

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Hakukelpoisuuden todentamiseksi hakijoiden tulee toimittaa kopiot tutkinto- ja työtodistuksista hakijapalveluihin viimeistään 13.4.2018 mennessä.

Valintakokeeseen liittyy ennakkotehtävä, joka tulee palauttaa 11.5.2018 klo 23:59 mennessä osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi (otsikkokenttään: Muotoilu yamk ennakkotehtävä). Ennakkotehtävä on pohjana valintakokeen haastattelussa.

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä 20 pistettä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti (joka osiosta on saatava vähintään 1 piste).

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Design Making -koulutuksessa ei tehdä pääainevalintaa. Hakijoiden suuntautuminen eri muotoilualoille on mahdollista, ja ammattitaitoa rakennetaan eri aloille eriytyvien harjoitustehtävien ja projektien avulla.

Koulutuksen sisältö

Design Making (Muotoilija YAMK) -opinnot ovat 60 opintopistettä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 op:n laajuinen koulutus kestää 1,5-2 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat luontevan kokonaisuuden opiskelijalle. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyö esim. oman työpaikan kehittämiseen. Lähipäivien määrä on keskimäärin 2pv/kk. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin.

Opintojen rakenne

Design Making -syventävien ammattiopintojen keskeiset sisällöt ovat:

  • Muotoilulähtöinen innovaatio 5 op (design driven innovation)
  • Mielekkyyden muotoilu 5 op (design as sensemaking)
  • Kokeileva muotoilu 5 op (experimental design)
  • Tutkiva muotoilu 5 op (research and design)

Opinnot muodostuvat syventävistä ammattiopinnoista (20 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opintojaksoista (10 op), joista 5 op on oltava englanninkielisiä opintoja. Yhteiset opinnot liittyvät toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä asiantuntijaorganisaation johtamiseen.

Koulutuksessa perehdytään muotoilulähtöiseen tuotekehitykseen ja tuotekehityksen sosiaaliseen luonteeseen sekä opiskellaan muotoilun kokeellisia ja tutkivia menetelmiä. Koulutus korostaa kokeilevaa materiaalista tekemistä luovan tuotesuunnittelun menetelmänä sekä uusien materiaalien, valmistusmenetelmien ja teknologioiden hyödyntämistä suunnittelussa. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä muotoiluintensiivisten yritysten kanssa, osallistutaan muotoilukilpailuihin ja rakennetaan opiskelijan identiteettiä muotoilun asiantuntijana.

Kuviossa*:llä merkitty opintojakso tarjolla myös englanninkielisenä verkkokurssina.

Muotoilija (YAMK), Design Making Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on muotoiluprojekti. Sen tulee olla laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Tuloksena voi olla uusi tuotekehityksen menetelmä tai tuotteen muotoilukonsepti tai prototyyppi. Opinnäytetyöt voivat olla tutkimuksellisia, toiminnallisia tai subjektiivista luovaa ilmaisu.

Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä muotoilualan yrittäjänä kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymistä ja siihen liittyviä käytännön toimenpiteitä tuetaan Savoniassa monin eri tavoin. Opiskelijoita kannustetaan vaihtoon, joko suorittamaan opintoja, työharjoittelua tai tekemään lopputyötä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan unionin alueella yleisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä luo edellytykset työvoiman, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkumiselle.

Kansainväliset muotoilualan verkostot mahdollistavat opiskelun tai harjoittelun ulkomailla. Muotoilun koulutuksella on pitkäaikaiset vaihtosopimukset usean eurooppalaisen korkeakoulun kanssa ja kahdenvälisiä vaihtosopimuksia mm. Kiinaan, Japaniin ja Venäjälle.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Design Making -koulutuksen yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu eri aloilta tulevien opiskelijoiden omien kontaktien ja ammattiopintojen kautta. Opinnäytetöihin pyritään löytämään kumppaniksi yritys tai opiskelija voi osallistua johonkin laajempaan Savonian tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Savonia Muotoilun kansainväliset verkostot ovat opiskelijoiden käytettävissä.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan painopisteet liittyvät materiaan liittyvän toiminnan kautta tehtävään muotoiluun, tuotekehitykseen tai yrittämiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnolla on mahdollisuus jatkaa useisiin vastaavan alan yliopistojen tohtorikoulutusohjelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Lisätietoa opetuskielestä

Tutkinto on suomenkielinen, mutta osa opetuksesta toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Hakuaika
Kevään 2018 yhteishaku: 14.–28.3.2018

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Raili Mähönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 5819

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Muotoilun koulutus

Tutustu opetussuunnitelmaan
Muotoilija (YAMK)

Katso Eveliinan kokemukset koulutuksesta:

Kevään 2018 yhteishaku

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr