Olet täällä

Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen, monimuotototeutus

Verkostoidu, kehity, inspiroidu ja motivoidu

Verkostoidu, kehity, inspiroidu ja motivoidu

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan ylempään AMK-tutkintoon

1.

Kilpailuetua työmarkkinoille

YAMK-tutkinnolla nostat osaamisesi seuraavalle tasolle.

2.

Katso esittelyvideo YAMK-koulutuksesta.


3.

Työelämäläheisyys

Pääset verkostoitumaan työelämään ja vahvistat osaamistasi sparraamalla kollegoja.

Koulutuksen nimi: Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, rakentaminen
Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus: 60 op
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus 
Aloituspaikat: 20

Koulutuksen tavoite

Rakennusala monipuolisena työllistäjänä tarjoaa ammattilaisille runsaasti haastavia työtehtäviä rakentamisen eri osa-alueille. Osaamisvaatimukset muuttuvat alan kehityksen mukana, ja ylemmässä AMK-koulutuksessa saat valmiudet toimia rakennusalan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Tämän päivän työelämässä työntekijät etenevät urapolullaan ja vaihtavat työnantajaa yhä nopeammalla tahdilla. Työn sisältöjen muuttuessa työntekijöiden monipuolinen osaaminen ja kyky reagoida muutoksiin korostuvat. Rakennusalan korkeakoulutuksen saaneelta henkilöltä vaaditaan monipuolista osaamista, liittyen mm. rakentamisen digitalisaatioon ja projektiosaamiseen.

Monialaisuus ja kansainvälisyys ovat yhä keskeisemmässä roolissa useampien alojen toiminnassa. Menestyäkseen työelämässä ja edetäkseen uralla, tarvitsee työntekijä mm. palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista sekä kansainvälistymistaitoja. Myös päättely- ja ongelmanratkaisukykyä, kriittisyyttä ja tiedon hallintaa tarvitaan, kun ollaan kehittämässä työelämää ja luomassa uusia innovaatioita.

Opinnoissasi painottuvat ajankohtaiset rakentamisen osa-alueet, kuten tietomallintaminen ja rakennuttaminen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun eli JAMKin kanssa.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutukseen voi hakea, mikäli on suorittanut jonkin seuraavista korkeakoulututkinnoista: Insinööri (AMK), rakennustekniikan tutkinto-ohjelma; Rakennusarkkitehti (AMK); DI: rakenne- ja rakennustuotantotekniikan tutkinto-ohjelma; DI: arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma, Arkkitehti. Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolme vuotta (36 kk) rakennusalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2018). Työkokemukseksi hyväksytään aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu rakennusalan työkokemus.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee pyydettäessä osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee pyydettäessä toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee toimittaa kopiot tutkinto- ja työtodistuksista hakijapalveluihin (hakijapalvelut@savonia.fi ) jo hakuvaiheessa, viimeistään kuitenkin 13.4.2018 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

20 opiskelijaa valitaan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävän enimmäispistemäärä on 100 pistettä, ja ennakkotehtävästä tulee saada vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Ennakkotehtävän ohjeet

Ennakkotehtävä tulee palauttaa sähköpostin liitetiedostona 28.3.2018 klo 23:59 mennessä osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi (otsikkokenttään: rakentamisen yamk ennakkotehtävä). Hakukelpoisuuden todentamiseksi hakijoiden tulee toimittaa myös kopiot tutkinto- ja työtodistuksista osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi  viimeistään 13.4.2018 mennessä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä JAMKin kanssa ja ennakkotehtävä on yhteinen. Jos siis haet sekä Savonian rakentamisen YAMK hakukohteeseen että JAMKin hakukohteeseen (Rakennustekniikka, Insinööri (YAMK)), voit täyttää ja palauttaa yhden ennakkotehtävän. Sama ennakkotehtävän tulos siis huomioidaan molemmissa koulutuksissa. Palauta ennakkotehtävä näistä hakukohteista ylimpään hakukohteeseen 28.3.2018 klo 23:59 mennessä. Lue lisää JAMKin rakennusalan YAMK hakukohteesta. 

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei rakentamisen YAMK-koulutukseen sisälly.

Savoniassa koulutuksen painopistealue on tietomallintaminen. Koulutus sisältää myös rakennuttamisen opintoja, joka on Jyväskylän ammattikorkeakoulun painopiste. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Pätevyys

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on myös kelpoisuus ylempää korkeakoulututkintoa (esimerkiksi diplomi-insinööri) edellyttävään julkiseen virkaan tai tehtävään. Tutkinto on Maankäyttö- ja rakennuslain 120 e § kuvattu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Insinööri (ylempi AMK) opintojen laajuus on 60 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää keskimäärin 1,5–2 vuotta.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Koulutus alkaa syyskuun alussa 2018. Lähiopetuspäivät ovat (yksittäiset muutokset mahdollisia):

  • Syyslukukausi 2018: 7.9. (aloitus), 14.9., 28.9., 4.10., 5.10., 25.10., 26.10., 9.11., 15.11., 23.11., 14.12.
  • Kevätlukukausi 2019: 11.1, 24.1., 25.1., 7.2., 8.2., 21.2., 22.2., 14.3., 15.3., 28.3., 29.3., 11.4., 12.4., 26.4., 10.5.
  • Syyslukukausi 2019: ilmoitetaan myöhemmin

Opetusta järjestetään torstaisin klo 16:15-20:00, perjantaisin klo 13:15-20:00. Aloituspäivänä 7.9.2018 opetusta on klo 9:00-16:00.

Koulutuksen rakenne on kuvattu oheisessa kuviossa. Opinnot muodostuvat alakohtaisista ammatillisista opinnoista (20 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja valinnaisista opinnoista (10 op). Pakollisiin opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen opinnäytetyö. Valinnaiset opinnot voit valita Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista.

Alakohtaiset ammatilliset opinnot koostuvat tietomallinnuksen, energiatehokkaan rakentamisen sekä rakennuttamisen ja suunnittelunohjauksen opintojaksoista. Ammatilliset ja valinnaiset opinnot tukevat työelämän kehittämiseksi tehtävää opinnäytetyötäsi. Opintoihin on sisällytettävä 5 opintopisteen laajuinen vieraskielinen opintojakso, jonka voit valita esimerkiksi Savonian yhteisistä YAMK-opinnoista.

Tutkinto-ohjelma järjestetään yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat hakevat joko Savonian tai JAMKin tutkinto-ohjelmaan. Koulutuksen perusrakenne on alakohtaisissa ammatillisissa opinnoissa molemmilla ammattikorkeakouluilla sama. Savoniassa opiskelu painottuu tietomallintamiseen ja JAMK:ssa rakennuttamiseen. Opintojaksot ovat ammattikorkeakoulujen välisiä yhteistoteutuksia joissa hyödynnetään verkko-opetusta. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin laadinnassa valintoja on mahdollista tehdä joustavasti. Lähiopetus järjestetään opintojaksosta riippuen joko Savoniassa tai JAMKissa. Opiskelija osallistuu opetukseen pääsääntöisesti sillä paikkakunnalla, johon on hakenut opiskelemaan, mutta joissakin opintojaksoissa voi olla myös järjestämispaikkakunnalla läsnäoloa vaativia lähiopetuskertoja.

Opintojen rakenne

Opinnot (60 op) muodostuvat seuraavasti:

  • Alakohtaiset ammatilliset opinnot, 20 op
  • Yhteiset opinnot (valinnaiset opinnot), 10 op
  • Opinnäytetyö, 30 op

Kuviossa*:llä merkitty opintojakso tarjolla myös englanninkielisenä verkkokurssina.

Rinnakkaiset opintojaksot (BIM+ ja Sisäilma) ja opintojaksojen osat (Tietomallikoordinointi ja Sopimusjuridiikka) toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 12. Tutkimuksellisen kehittämisen opintojakso tukee opinnäytetyön tekemistä ja sen suorittamista suositellaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja ensimmäisenä syksynä. Sen suorittaminen on Rakentamisen tutkinto-ohjelmassa pakollista.

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi myös opintojen aikana. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi oman organisaation haasteisiin liittyen jos teet opinnäytetyön omalle työpaikallesi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti. Opinnäytetyön tukena on tutkimuksellisen kehittämisen opintojakso sekä opinnäytetyöklinikat.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.

b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.

c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa.

d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Uramahdollisuudet

Rakentamisen YAMK-opinnot suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen vaativissakin kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Tämän päivän työtehtävät ovat yhä monialaisempia ja rakentamiseen kohdistuu entistä suurempia odotuksia, ja näihin asioihin saat uusia eväitä koulutuksen myötä.

Kansainvälistyminen

Pääset vahvistamaan kansainvälistymisosaamistasi koulutuksen aikana niin kieli- kuin ammattitaidon osalta. Savonia on monikulttuurinen ja kansainvälinen yhteisö ja kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Pakollisena opintojaksona suoritat 5 opintopisteen laajuisen vieraskielisen opintojakson, joka voi olla esimerkiksi Savonian yhteisistä YAMK-opinnoista.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Haku tapahtuu joko Savonian tai JAMKin tutkinto-ohjelmaan. Käytännössä lähes kaikki opintojaksot ovat yhteistoteutuksia, jossa hyödynnetään verkko-opetuksen mahdollisuuksia. Lisää koulutuksen toteutustavasta on koulutuksen sisältö -luvussa.

Tutkimuksen painopisteet

Koulutus linkittyy Savonian rakennusalan painopisteisiin kuten digitalisaatio rakentamisessa ja rakennusterveys. Soveltuvilta osin näillä aloilla tapahtuvaa tutkimus- ja kehittämistyötä tuodaan osaksi YAMK-opintoja. .

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot ovat korkein taso, mitä ammattikorkeakouluissa voidaan antaa. Siten jatko-opintomahdollisuudet ovat yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan pääsäätöisesti suomenkielellä. Yksi opintojakso suoritetaan kokonaan englanninkielisenä.

Hakuaika
Kevään 2018 yhteishaku: 14.–28.3.2018.

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Markku Rusi
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6274

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Tekniikan ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Insinööri (YAMK), rakentaminen

Lataa esite (pdf)

Kevään 2018 yhteishaku

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr