Olet täällä

Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus

Clean Nature, Green Energy

Clean Nature, Green Energy

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan insinööriksi

1.

Maailma tarvitsee hyviä tekijöitä

Ilmastonmuutos ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme suurimpia haasteita.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Suuri osa opinnoista toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa yhdessä alueen yritysten kanssa.

Olet tutustumassa keväällä 2017 haussa olleeseen koulutukseen, joka käynnistyy syksyllä 2017. Seuraava yhteishaku on syyskuussa, siellä haussa olevat koulutukset löydät täältä. Kevään 2018 koulutukset julkaistaan sivuillamme lokakuun aikana.

Koulutuksen nimi: Energiatekniikan tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Varkaus
Toteutustapa: Päivätoteutus   (tarjolla myös monimuotototeutuksena)
Aloituspaikat: 20 (ensikertalaisille 14)

Koulutuksen tavoite

Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja lisääntyvä energiantarve ovat aikamme suurimpia haasteita. Energiainsinöörin opinnoissa pääset paneutumaan sekä perinteiseen voimalaitostekniikkaan että uusiutuviin energiantuotannon muotoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin.

Valmistuttuasi olet oppinut suunnittelemaan, valmistamaan ja hyödyntämään energiatekniikan järjestelmiä monipuolisesti alan työtehtävissä. Vaikka energiatekniikan insinöörikoulutuksen keskeinen sisältö onkin alan tietojen ja taitojen oppiminen, on suuri merkitys myös oikeanlaisen asenteen omaksumisella. Halu tehdä asioita entistä paremmin, sekä aito kiinnostus uudenlaisia energiaratkaisuja kohtaan ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia valmistuvalle insinöörille.

Koulutuksen monipuolisuudesta kertoo myös se, että hankit opiskelujen aikana insinöörin teknisen osaamisen lisäksi viestinnän, suunnittelun, konealan, energia-alan sekä prosessi- ja instrumentoinnin perustiedot ja -taidot, joita tarvitset energia-alan insinööritehtävissä. Koulutus valmentaa sinua myös oma-aloitteisuuteen, itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyssä tarvittavien yhteistyötaitojen käyttöön.

Energiatekniikan koulutus on rakennettu energiainsinöörien työelämän osaamistarpeiden mukaan. Näin ollen opinnoistasi yhä suurempi osa toteutetaan käytännönläheisissä projekteissa yhdessä alueen yritysten kanssa.

Opiskelijavalinta, ennakkoaineisto ja valintakoe

Opiskelijavalinta

Energiatekniikan päivätoteutukseen valitaan 20 opiskelijaa valintakoetuloksen perusteella.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 

Valintakoe

Valintakokeen aika ja paikka
Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe on torstaina 1.6.2017 Varkauden kampuksella, os. Opiskelijankatu 3, 78210 Varkaus.

 • Ilmoittautuminen klo 9.30 - 9.45
 • Alkujärjestelyt klo 9.45 - 10.00
 • Koeaika klo 10.00 - 12.30
 • Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.00 (Tämän jälkeen ei myöhästyneitä hakijoita voida ottaa kokeeseen)

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin valtakunnallista valintakoetta käyttäviin tekniikan alan hakukohteisiinsa. Löydät tekniikan alan valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut täältä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Lisätietoja valintakokeen sisällöstä ja ennakkoaineisto
Tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka julkaistaan 18.5.2017 osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Matematiikan tehtävät perustuvat ammattioppilaitoksen matematiikan / lukion yleisen matematiikan oppimäärään. Fysiikan ja kemian tehtävät ovat keskenään vaihtoehtoisia. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä, ja kokeesta tulee saada vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Aikaisempiin valintakokeisiin voit tutustua Savonian sivuilla.

Ota mukaan
Ota mukaan valintakoetilaisuuteen valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti, passi, valokuvallinen Kela-kortti). Kokeessa saa käyttää tavanomaisia kirjoitusvälineitä (kynä, kumi, viivoitin, harppi, kulma-astelevy).

Valintakokeen aikana on laskimen käyttö ehdottomasti kielletty! Kokeen järjestäjä jakaa vastauslomakkeet ja apupaperia. Kokeessa ei saa käyttää kaavastoja, taulukkokirjoja, eikä sanakirjoja. Matkapuhelimen ja älykellon on oltava suljettuna kokeen aikana (äänettömäksi kytkeminen ei riitä).

Pysäköinti
Pysäköinti Savonia AMK Opiskelijakadun kampuksen opiskelijoiden parkkipaikalla. Ajo-ohjeet kampukselle

Muita ohjeita
Lisätietoja valintakokeen järjestelyistä saat tarvittaessa Varkauden kampuksen opintotoimistosta puh. 044 785 6753. Mikäli peruutat kokeeseen osallistumisen, siitä ei tarvitse ilmoittaa.

 

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Energiatekniikan koulutuksessa syvennyt valintasi mukaan joko

 • prosessisuunnittelupainotteisiin energiateollisuuden tehtäviin tai
 • uusiutuvan energian järjestelmien kehittämistehtäviin.

Jos valintasi on energiantuotantotekniikan suuntaavat opinnot, pääset perehtymään energiateollisuuden järjestelmien (mm. höyrykattiloiden) prosessi-, instrumentointi-, sekä 3D-tekniikoilla toteutettaviin laitos- ja laitesuunnitteluihin. Lisäksi koulutuksessasi perehdyt tulevaisuuden laitostekniikoihin ja laitosten käyttöön sekä ylläpitoon.

Opintojen aikana käytössäsi ovat uusimmat tietokoneavusteisen suunnittelun ja simuloinnin apuvälineet, joita kansainvälisesti merkittävät suomalaiset energiatekniikan teknologiatoimittajat käyttävät.

Jos valitset suuntautumiseksesi uusiutuvan energian järjestelmät, pääset perehtymään erityisesti uusiutuviin energialähteisiin (aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia) perustuviin energiantuotantomuotoihin, energian varastointiin ja hybridiratkaisuihin. Lisäksi perehdyt hajautettuun lähienergian tuotantoon ja huoltovarmuuteen sekä bio-polttoaineiden tuotantoon.

Opinnoissasi painottuvat energiatekniikan järjestelmien kehittäminen ja tuotteistaminen asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen on luonteva osa koulutustasi.

Pätevyys

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus 2-3 vuoden energialaitoksen käyttötehtävistä kertyneellä työkokemuksella saada Kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyys. Lisätietoja linkissä: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/3Painelaitteet/Kattilalaitosten-kayton-valvojien-patevyysvaatimukset/

Tutkinnon suorittaneena sinulla on mahdollisuus myös pätevöittää itsesi parin vuoden työkokemuksen jälkeen Energiakatselmoijaksi.

Koulutuksen sisältö

Opintosi muodostuvat yleisaineopinnoista, energiatekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Merkittävä osa opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat energiantuotantotekniikoiden prosessi-, laite-, säätö- ja ohjaustekniikan teoriaopintoihin. Olennaisena osana ammattiopintoja ovat myös prosessi- ja laitosmitoitukseen ja suunnitteluun liittyvät opinnot. Ammattiopinnoissa keskeistä on antaa sinulle perustiedot ja -taidot, jotta pystyt toimimaan menestyksekkäästi erilaisissa energia-alan asiantuntijatehtävissä.

Ammattiopintoihisi kuuluvat harjoitustehtävät sekä projektiopinnot harjoittavat sinua käytännönläheisesti insinöörin työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojesi, vastuullisuutesi ja esiintymistaitojesi kehittymistä.

Ensimmäisenä vuonna opiskelijat perehtyvät ammattialaan. Toisena vuonna energia-alan osaamista kehitetään sekä alan tuntemusta että työvälineitä ja käytäntöjä ja tietoja ja taitoja harjoittavien opintojen parissa. Kolmantena vuotena energia-alan osaamista syvennetään sekä yhteisten ammatillisten aineiden että omien suuntautumisten opintojen muodossa. Neljännellä vuosikurssilla opinnoissa korostuu entistä vahvemmin oman ammatillisen osaamisen soveltaminen.

Alla muutamia maistiaisia opiskelusta energiatekniikan parissa, lisää tunnelmia löydät mm. Instagramista!

Opintojen rakenne

Insinööriopintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Savonian energiatekniikan opinnoissa valitset toisen kahdesta suuntautumisesta. Se ei kuitenkaan rajaa pois mahdollisuutta, että poimit valinnaisiin opintoihisi sinua kiinnostavia opintojaksoja myös toisen suuntautumisvaihtoehdon opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta.

 • Perusopinnot 45 op
 • Ammattiopinnot 60 op
 • Osaamisen syventävät yhteiset opinnot 30 op
 • Suuntaavat syventävät opinnot 15 op
 • Osaamisen soveltavat yhteiset opinnot 15 op
 • Suuntaavat soveltavat opinnot 15 op
 • Vapaasti valittavat 15 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi jo opintojen aikana, ja usein opinnäytetyö tarjoaakin joustavan portin työelämään siirtymiseksi.

Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta.
b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin.
c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. raportointimuodossa.
d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Opinnäytetyön tukena ovat tutkivan ja kehittävän toiminnan opintojakso, opinnäytetyöseminaarit ja menetelmäklinikat. Opinnäytteen voi tehdä yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa.

Uramahdollisuudet

Energiainsinöörin koulutus tuo ulottuvillesi useita erilaisia urapolkuja. Halutessasi voit lähteä rakentamaan uraasi suurissa, maailmanmarkkinoille energiajärjestelmiä toimittavissa kansainvälisissä yrityksissä alihankintaverkostoineen, tai vaihtoehtoisesti kiinnostuksesi kohteena voivat olla pienet ja keskisuuret yritykset, jotka tarjoavat töitä mm. laitesuunnittelu- tai käyttötehtävissä.

Tyypillisiä työtehtäviä energiainsinööreille ovat:

Prosessi-, laite- tai laitossuunnittelu, jolloin tehtäväsi liittyvät tyypillisesti uusien laitosten suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden insinööritehtäviin. Näitä tehtäviä tarjoavat sekä suurten energiajärjestelmien laitostoimittajayritykset alihankintaverkostoineen, että pienemmät hajautetun ja uusiutuvan energian järjestelmiä myyvät ja markkinoivat yritykset.

Kehitysinsinöörin tehtävät taas liittyvät usein käytön valvonnan, käyttöinsinöörin tai käyttö- ja tuotantopäällikön tehtäviin. Tällöin tehtävänäsi on huolehtia olemassa olevien energiantuotantolaitosten toimintavarmuudesta ja käytön aikaisesta kunnossapidosta.

Energiatuotantotekniikan ja energiajärjestelmien prosessien ja suunnittelun ymmärtäminen tarjoaa lisäksi mahdollisuuden työllistyä mitä erilaisimmissa energia-alan ja muiden alojen järjestöissä ja valtakunnallisissa energia-alan asiantuntija- tai neuvontatehtävissä.

Kansainvälistyminen

Energiatekniikan koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen niin opintojen aikana kuin urasi eri vaiheissa. Energia-alan laitetoimittajat sekä muut organisaatiot toimittavat laitoksiaan ympäri maailmaa. Näissä projekteissa on usein tehtäviä, joissa käydään hoitamassa energialaitoksen toimitukseen liittyviä projekti- ja valvontatehtäviä maailmalla. Usein kansainvälisissä yrityksissä on mahdollisuus myös ottaa vastaan useamman vuoden työkomennuksia yrityksen eri toimipisteissä ympäri maailmaa.

Energia-ala myös vaatii eri maiden ja alueiden energia-asioiden ja ratkaisujen seuraamista, koska energia-alan taloudelliset ja ympäristövaikutukset ovat kytköksissä maailmanlaajuisesti toisiinsa. Insinöörinä joudut sekä suunnittelu- että käyttötehtävissä ymmärtämään kansainvälisten sopimusten, eri maiden viranomaisvaatimusten sekä polttoaineiden ja muiden raaka-aineiden saatavuuden ja hinnan merkityksen omissa työtehtävissäsi

Kansainvälistymisen voit aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa insinöörin opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Siellä voit syventää alasi tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista. Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Savonian Varkauden kampuksen energiatekniikan opetus- ja tutkimustyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen energia-alan yritysverkoston kanssa. Opiskelijat tekevätkin sekä harjoitus- että projektitöitään alueen yritysten aitoihin tarpeisiin.

Varkauden kampuksen tutkimuspalvelut (polttoainelaboratorio ja energiatutkimuskeskus) tekevät tiivistä yhteistyötä koko Suomen energia-alan laitosten, laitostoimittajien sekä tutkimusyksiköiden kanssa. Varkauden kampuksella sijaitsee myös Lappeenrannan teknisen yliopiston energia-alan tutkimusryhmä.

.

Tutkimuksen painopisteet

Energiatekniikan koulutus on osa Savonian Energia, ympäristö ja turvallisuus –painoalaa, joka toteuttaa alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Varkauden kampus on erityisesti keskittynyt energiaosaamiseen, ja tuottaa energiatekniikan mittaus-, testaus- ja tutkimuspalveluja alan yrityksille. Palvelut liittyvät energiantuotantoon, -siirtoon, -jakeluun ja -varastointiin, sekä niihin liittyviin koulutustarpeisiin.

Mittaus- ja testauspalveluja varten käytössämme on monipuolisesti ja nykyaikaisin mittausvalmiuksin varustettu laboratorio. Tuotteisiin tai prosesseihin liittyviä mittauksia ja testauksia voidaan toteuttaa yrityksen tiloissa tai laboratorioon rakennettavassa testausympäristössä. Lisäksi energiatekniikan tutkimuskeskuksessa on valmiudet tutkia, kehittää ja testata kierrätyspolttoaineiden, hakkeen, turpeen sekä pyrolyysiöljyn palamiseen, materiaalien korroosiokäyttäytymiseen sekä muodostuviin päästöihin ja niiden hallintaan liittyviä asioita arina- tai leijupetikattilaympäristössä.

Lisätietoja: www.savonia.fi/energiatekniikka

Jatko-opintomahdollisuudet

Opinnot luovat hyvän pohjan myös urakehitystä tukeville lisä- ja jatkokoulutuksille. Insinöörinä voit jatkaa opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen työelämäläheisissä ylemmissä amk-tutkinnoissa (YAMK). Jatkokoulutus edellyttää työkokemusta alalta. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa jatko-opintoja yliopistoissa tai tiedekorkeakouluissa.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskielenä on suomi.

Hakuaika
Kevään yhteishaku: 15.3.-5.4.2017

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Olli-Pekka Kähkönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6752

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu alalla
Tekniikan ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Insinööri

 

Opintoja tehdään yhdessä alueen yritysten kanssa:

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr