Olet täällä

Agrologi (AMK), päivätoteutus

Agrologiksi Iisalmessa

Agrologiksi Iisalmessa

Kolme syytä hakea opiskelemaan Savoniaan agrologiksi

1.

Kokonaisvaltaista osaamista

Opit maaseutuelinkeinon huomispäivän liiketoiminta-ajattelun.

2.

Yhteisöllisyys

Tutkinnon lisäksi saat elinikäisiä ystävyyssuhteita.

3.

Työelämäläheisyys

Savoniassa opinnot suoritetaan aina lähellä työtä. Luonnollisesti.

Hakuaika
Kesän lisähaku: 10.-15.8.2017

Miten hakea?
opintopolku.fi

Ota yhteyttä!
Kerttu Rönkkö
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puhelin: 044 785 6603

Opiskelijatarinoita
Alan sivuilla

Opiskelu koulutusalalla
Luonnonvara-ala

Tutustu opetussuunnitelmaan
Agrologikoulutus

Etsitkö sittenkin agrologin (ylempi AMK) koulutusta? Klikkaa koulutuksen tietoihin tästä!

Tutkintonimike: Agrologi (AMK)
Laajuus: 240 op, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Toteutustapa: Päivätoteutus  
 

Koulutuksen tavoite

Suomalainen maaseutu ja sen elinkeinotoiminta muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Muutoksesta huolimatta lähellä tuotetun ja turvallisen ravinnon sekä sen raaka-aineiden tuottaminen on maatalouden perustehtävä myös jatkossa. Tärkeitä tekijöitä ovat eläinten hyvinvointi, ympäristöstä ja ruokaketjun turvallisuudesta huolehtiminen, toisiaan täydentävät maaseutuelinkeinot sekä elinvoimainen ja hyvinvoiva maaseutu.

Savoniasta valmistuvana agrologina tulet olemaan verkostoitunut ja kansainvälisesti ajatteleva ammattilainen, ja ymmärrät maaseutuelinkeinoissa tapahtuvat muutokset. Tunnet maaseutuelinkeinot (nautakarja-, sika-, lammas- ja hevostalouden) ja niihin liittyvän monipuolisen yritystoiminnan. Ammattitaidossasi korostuvat liikkeenjohdolliset taidot, lisäksi sinulla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Agrologina tunnet perusteellisesti maatilatalouden biologiset prosessit, sekä maaseutuelinkeinojen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen. Osaat myös hyödyntää työssäsi tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa. Opintojen päätyttyä sinulla on vahva ammatti-identiteetti, sekä halua ja osaamista työskennellä suomalaisen maaseudun hyväksi.

Opiskelijavalinta, ennakkomateriaali ja valintakoe

Opiskelijavalinta

Agrologi AMK päivätoteutukseen valitaan opiskelijat valintakokeen perusteella.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet

Valintakoe

Valintakokeen aika ja paikka
Agrologi AMK-koulutuksen lisähaun valintakoe järjestetään 16.8.2017 klo 9-14 Iisalmen kampuksella osoitteessa Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi.

  • Ilmoittautuminen klo 8.00 - 8.50
  • Viestinnän koe 9.00 - 11.00 (poistua saa aikaisintaan klo 9.30)
  • Matematiikan koe klo 12.00 - 14.00 (poistua saa aikaisintaan klo 12.30)

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. 

Lisätietoja valintakokeen sisällöstä ja ennakkoaineisto
Luonnonvara-alan valintakokeeseen liittyy ennakkoaineisto, joka saa olla mukana koetilanteessa. Tulosta aineisto itsellesi mukaan koetilaisuuteen.

Ennakkoaineisto:
Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015
Mat- och naturresursstatistikens e-årsbok 2015

Valintakoe sisältää viestinnän ja matematiikan kokeet. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio (0-10 pistettä, minimi 3,5 pistettä) testaa tekstin tuottamista, luetun ymmärtämistä sekä kirjoittamista ja perustuu ennakkoaineistoon. Toinen osio (0-10 pistettä, minimi 3,5 pistettä) testaa kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Matematiikan koe (0-20 pistettä, minimi 7 pistettä) testaa loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista. Valintakoetulos käy vain tähän koulutukseen.

Ota mukaan
Ota mukaan valintakoetilaisuuteen valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti, passi, valokuvallinen Kela-kortti).

Ota mukaan kirjoitusvälineet ja funktio- tai graafinen laskin. Taulukoita, sanakirjaa ja matkapuhelinta ei saa käyttää. Ennakkoaineisto saa olla mukana kokeessa, ja siinä saa olla merkintöjä. Ylimääräisiä papereita ei saa olla. Jos ylimääräisiä papereita löytyy, hakijan suoritus hylätään.

 

Pääaineen valinta

Voit painottaa opintosi alusta lähtien joko nautakarjatalouteen tai hevostalouteen. Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko yrittäjän tai asiantuntijan ja kehittäjän suuntautumisen. 

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, joka tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä, mutta toki henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin.

Koulutuksen sisältö

Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemat ovat:

1. opiskeluvuosi: Maatalouden perusteet ja oppimisen taidot:
- maataloutta oppimaan
- maatilan perusprosessit

2. opiskeluvuosi: Maaseudun elinkeinot – Suomi osana Eurooppaa
- tuotantoprosessit ja toimintamallit
- kansainvälinen toimintaympäristö

3. opiskeluvuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot
- alan kehittämismahdollisuudet
- tutkimus yrittäjän tukena

4. opiskeluvuosi: Maaseudun asiantuntijaksi
- asiantuntija vaikuttajana
- tulevaisuuden haasteita

Opintojen rakenne

Opinnoissasi valitset sinua kiinnostavan suuntautumisen, joka ohjaa ammattiopintojesi sisältöä. Se ei kuitenkaan rajaa pois mahdollisuutta, että poimit valinnaisiin opintoihisi sinua kiinnostavia opintojaksoja myös toisen suuntautumisvaihtoehdon, tai myös eri koulutusalojen opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta.

- perusopinnot 45 op
- ammattiopinnot 115 op
- harjoittelu 50 op
- opinnäytetyö 15 op
- vapaasti valittavat opinnot 15 op

Opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi aina työelämäläheisesti. Tämä antaa sinulle hyvät mahdollisuudet verkostoitua alallasi myös opintojen aikana. Vaihtoehtoisesti voit syventää osaamistasi oman organisaation haasteisiin liittyen, jos teet opinnäytetyön omalle työpaikallesi.
Opinnäytetyössäsi korostuu sinun, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksenkin osalta. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Opinnäytetyöllä osoitat myös kykysi raportoida ja viestiä sujuvasti ja luotettavasti.

Opinnäytetyö on Savoniassa aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla:

a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. Opiskelija esittää kehittämistyönsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ja sen jatkokehittämistarpeista ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa.

b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. Opiskelija laatii työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja niiden tulkinnasta raportin.

c) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. selvitykset, tutkimukset, projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa.

Uusimpiin opinnäytetöihin pääset tutustumaan Theseuksessa

Uramahdollisuudet ja tehtävänimikkeet

Agrologikoulutus valmistaa sinut erityisesti toimimaan luonnonvara-alaan liittyvänä yrittäjänä tai alan kehittäjänä ja asiantuntijana. Tyypillisesti agrologit työskentelevätkin yrittäjänä, tai alan neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, kehittämishankkeiden ja koulutuksen parissa. Nimikkeitä voi olla esimerkiksi:

- maaseutu/talliyrittäjä
- asiantuntija
- projektipäällikkö
- projektityöntekijä
- toiminnanjohtaja
- kaupan alan erilaiset tehtävät
- rahoitusneuvoja
- vakuutusneuvoja
- maatalous/hevostalousoppilaitoksen opettaja

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymisen voit aloittaa jo opintojesi aikana, sillä osa agrologin opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa useassa Euroopan maassa ja lisäksi mm. Pohjois-Amerikassa. Siellä voit syventää maa/hevostalousalan tuntemusta ja saat arvokasta kokemusta eri kulttuureista.

Kansainvälisyyttä edistävät myös eri maista tulevat vaihto-opiskelijat, kansainväliset hankkeet, kansainvälinen henkilöstömme sekä vierailevat ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat. Kulttuurisia taitoja voitkin opiskella toimimalla tuutorina tai ystäväperheenä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille, tai toimimalla vaikkapa alueen maahanmuuttajayhteisöissä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämäyhteistyö opintojen aikana on tiivistä, ja osana opintojasi pääset laatimaan suunnitelmia alueen todellisille maa- ja hevostiloille, osallistumaan monenlaisiin työelämän toimeksiantoihin ja alan hankkeisiin mm. Vaali Viisasti Vasikkaa (Vaavi) -hanke. Harjoitustehtävät voit toteuttaa myös omalle maa/hevostilallesi.

Tutkimuksen painopisteet

Luonnonvara-ala on osa Savonian Alkutuotanto ja elintarvikkeet -painoalaa, joka toteuttaa alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, pääset osaksi painoalan toimintaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Agrologina voit jatkaa opintojasi ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (YAMK) kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Tiedekorkeakoulujen jatko-opiskelumahdollisuudet ovat myös yksi reitti urakehityksen toteuttamisessa. Agrologi (AMK) -tutkinto antaa oikeuden hakea mm. Helsingin yliopiston Maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmaan.

Lisätietoa opetuskielestä

Opinnot suoritetaan suomenkielellä. Opintoihin sisältyy englannin kielellä toteutettuja opintojaksoja.

 

Etsitkö sittenkin agrologin (ylempi AMK) koulutusta? Klikkaa koulutuksen tietoihin tästä!

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube

Flickr