Olet täällä

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea Savonian ammattikorkeakoulututkintoihin.

1.2 Harkinnanvarainen haku

Savonia-ammattikorkeakoulu ei käytä harkinnanvaraista valintaa suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa.

1.3 Valintaperusteet

Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain valintaperusteet. Savonian hakukohteiden valintaperusteet löytyvät kunkin koulutuksen kuvauksista.

1.4 EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat muuntotaulukon mukaisesti.

1.5 Työkokemus

Joissain hakukohteissa voi työkokemuksesta saada pisteitä (2 kk työkokemusta = 1 piste). Savonian hakukohteiden tarkemmat työkokemusvaatimukset ja ohjeet työkokemuksen laskemiselle löytyvät kyseisten koulutuksen kuvauksista.
 

2 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

2.1 Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen 

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

2.2 Pohjakoulutusvaatimus

Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimukset jokaiseen hakukohteeseen erikseen. Savonian ylempien tutkintojen pohjakoulutusvaatimukset on kerrottu kunkin koulutuksen kuvauksissa.

2.3 Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka voi kertyä lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2018 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2018 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Tarkemmat työkokemusvaatimukset ja ohjeet työkokemuksen laskemiselle on kerrottu kunkin koulutuksen kuvauksissa.
 

3 YHTEISET PERIAATTEET

3.1 Hakukelpoisuuden osoittaminen

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisen jälkeen kevään haussa 10.7.2018 ja syksyn haussa 11.12.2018 mennessä, syksyllä valmistuvien osalta 28.12.2018 mennessä.

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä osoittaakseen hakukelpoisuutensa, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopiot kevään haussa 13.4.2018 ja syksyn haussa 26.9.2018 mennessä.

Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin kevään haussa 13.4.2018 ja syksyn haussa 26.9.2018 mennessä. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia, heidän tulee toimittaa lopullisen todistuksen sijaan kopio opintorekisteriotteesta tai muusta vastaavasta todistuksesta, josta käy ilmi että lopullinen tutkintotodistus annetaan kevään haussa 10.7.2018 ja syksyn haussa 28.12.2018 mennessä.

3.2 Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan pääsääntöisesti vasta opiskelijaksi hyväksytyiltä. Todistuskopioiden on oltava perillä korkeakoulussa opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisen jälkeen kevään haussa 10.7.2018 ja syksyn haussa 11.12.2018 mennessä (syksyllä valmistuvien osalta 28.12.2018 mennessä). Ylempiin tutkintoihin hakevilta voidaan pyytää tutkinto- ja työtodistuskopiot jo hakuvaiheessa, jolloin tulee noudattaa annettua aikataulua.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Mikäli alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin kevään haussa 13.4.2018 mennessä ja syksyn haussa 26.9.2018 mennessä.

3.3 Kielitaidon osoittaminen valinnoissa

Suomen tai ruotsin kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli. Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä. Savonia ei järjestä erillistä kielikoetta, vaan hakijan kielitaito testataan valintakokeessa / ennakkotehtävässä.

Vieraskieliset koulutukset vaativat erittäin hyvän englannin kielen taidon, jotta koulutuksissa voi menestyä. Hakiessaan vieraskieliseen koulutukseen hakijan ei tarvitse toimittaa todistusta englanninkielen taidostaan. Hakijan kielitaito arvioidaan opiskelijavalinnan yhteydessä ja siitä on kerrottu tarkemmin vieraskielisten koulutusten valintaperusteissa.

3.4 Esteetön opiskelijavalinta – valintakokeen erityisjärjestelyt

Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakulomakepohja on kaikille korkeakouluille yhteinen ja se on tulostettavissa jokaisen korkeakoulun verkkosivulta.

Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Hakemuksessa on tarkempi ohjeistus liitteistä.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää kevään haussa 13.4.2018 ja syksyn haussa 26.9.2018  mennessä. Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut. Korkeakoululla voi olla täydentävää ohjeistusta esim. kaksivaiheisiin valintoihin liittyen. Hakemus toimitetaan ao. korkeakoulujen hakijapalveluihin.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Valintakokeen erityisjärjestelyt ovat hakukohdekohtaisia ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Erityisjärjestelyistä annetaan hakijalle ilmoitus (ei päätös) riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Erityisjärjestelyhakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä.

3.5 Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. koulumenestyspisteet
 3. työkokemuspisteet
 4. hakutoivejärjestys

Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat hakukohteittain riippuen siitä, mitä valintatapoja hakukohteessa käytetään. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, järjestelmä arpoo valittavat opiskelijat.

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube